Klageordninger design

Det finnes ulike muligheter til å klage i de forskjellige fasene av saksbehandlingen

Hva kan du klage på til Patentstyret?

En protest er en klage som kommer inn til Patentstyret fra en tredjepart under søknadsbehandlingen. En administrativ overprøving er en klage som kommer inn etter at designet er registrert. Den som leverer en protest blir ikke formelt part i saken. Ved administrativ overprøving blir man part i saken.

Protest

En protest er en innvending mot registrering av et design. Du har for eksempel oppdaget at noen søker om et design som du mener ikke er gjenstand for designrett, eller noen søker om et design som du mener ligger for tett opptil ditt eget.

Når og hvordan kan du leverer inn en protest?

Du kan levere en protest mot en søknad helt frem til behandlingen av designsøknaden er avsluttet. Hvis protesten leveres etter at designet er registrert, vil vi behandle protesten som en administrativ overprøving av registreringen (se nedenfor om dette).

Protesten må fremsettes skriftlig og være begrunnet. Patentstyret vil vurdere protesten og avgjøre om den får innvirkning på behandlingen av søknaden eller ikke.

Søkeren vil få beskjed om at det er kommet inn en protest. Den som har sendt inn en protest vil få et brev om at protesten er mottatt.

Hvis designet blir nektet registrert, gir ikke Patentstyret beskjed om dette til den som protesterte mot designsøknaden. Hvis designet blir registrert, gir Patentstyret beskjed om dette til den som protesterte, med informasjon om muligheten for å sende inn klage i form av administrativ overprøving (se nedenfor om dette).

Administrativ overprøving

Hvis du mener at Patentstyret har registrert et design på feil grunnlag, kan du klage på dette ved å sende inn en «administrativ overprøving» til oss. Ordningen med administrativ overprøving er et raskt, enkelt og billig alternativ til søksmål for domstolene. Den gjelder både for nasjonale og internasjonale designregistreringer som er gyldige i Norge.

Administrativ overprøving gjelder ved to situasjoner:

 • Hvis du mener at et registrert design ikke er gyldig, for eksempel fordi designet ikke er nytt, eller fordi det ikke skiller seg tilstrekkelig fra andre, tidligere design, kan du kreve at designregistreringen oppheves (helt eller delvis).
 • Hvis du mener at et design er registrert av en person eller en virksomhet som ikke har retten til det, kan du kreve at designet helt eller delvis blir overført til rett innehaver (administrativ overføring).

Hvordan skriver du en administrativ overprøving?

Du må levere kravet skriftlig til Patentstyret. Kravet skal inneholde:

 1. navn og adresse til den som klager, og navn og adresse til fullmektig hvis du bruker dette
 2. designets registreringsnummer, og hvilket eller hvilke design i registreringen man klager på (hvis flere)
 3. hvilke grunner klagen bygger på
 4. nødvendig dokumentasjon til støtte for klagen
 5. fullmakt ved bruk av fullmektig, hvis fullmektigen ikke er advokat eller advokatfullmektig

Når må du sende inn kravet om administrativ overprøving?

Hvis du mener at Patentstyret har registrert et design som er ugyldig, må du klage på dette senest ett år etter at du fikk kjennskap til registreringen. Du kan ikke klage senere enn tre år etter at designet ble registrert eller overført, hvis innehaveren var i god tro da dette skjedde.

Hvis du mener at du har bedre rett til designet enn den som står oppført som søker/innehaver, kan du be Patentstyret overføre designet til deg. Dette kan du gjøre så lenge designregistreringen består, og også etter at designregistreringen er opphørt (men da må den som fremmer kravet ha «rettslig interesse» i saken). Du kan ikke kreve overføring av designet hvis en sak om det samme designet allerede er under behandling for domstolene.  

Hvordan behandles en administrativ overprøving av Patentstyret?

Hvis klagen du sender inn ikke oppfyller de formelle vilkårene, gir Patentstyret en frist for å rette manglene. Hvis du ikke retter manglene innen fristen, vil vi avvise kravet.

Når de formelle vilkårene i klagen er oppfylt, oversender vi klagen til innehaveren av designregistreringen med én måneds frist for å uttale seg.

Partene får normalt anledning til å uttale seg to ganger hver. Selve klagen regnes som din første uttalelse. Hvis du er forhindret fra å svare innen fristen, kan du be om fristforlengelse. Når vi anser saken som tilstrekkelig opplyst, skal saksbehandleren i Patentstyret ta saken opp til avgjørelse innen 2 måneder.

Når klagen på designet skal avgjøres, blir det foretatt en ny og uavhengig vurdering av en annen saksbehandler enn den som var saksbehandler da designet ble registrert.

Klagesaken kan få disse utfallene:

 • Designet kjennes helt ugyldig (oppheves) eller delvis ugyldig (opprettholdes i endret form)
 • Klagen avslås, slik at designregistreringen opprettholdes uendret
 • Designet blir helt eller delvis overført til en annen innehaver 

Hvilke grunner kan klagen bygge på?

For å oppheve en rettighet helt eller delvis kan kravet begrunnes med at designet:

 • ikke er et design i lovens forstand
 • ikke oppfyller kravet til nyhet og individuell karakter
 • ikke er synlig under normal bruk av produktet
 • strider mot offentlig orden eller moral
 • uten tillatelse inneholder et våpen eller tegn (eksempelvis riksvåpen og statsflagg)
 • kolliderer med et design i en tidligere søknad (som ikke var allment tilgjengelig på det tidspunktet den nye søknaden ble innlevert). Dette er forutsatt at den tidligste søknaden senere blir offentliggjort.
 • krenker en annens rett her i landet, for eksempel til et varemerke eller et åndsverk
 • kun er bestemt av teknisk funksjon

Hvis du mener at en designrettighet har feil innehaver, kan du skrive hvorfor du mener at designretten skulle ha tilhørt en annen.

Tips om dokumentasjon i saker om administrativ overprøving

Patentstyret tar hensyn til all relevant dokumentasjon som er sendt inn i klagen.

Hvis du krever hel eller delvis overføring på grunn av feil innehaver av søknaden/registreringen, må du bevise at du selv har bedre rett til designet enn den som står oppført som søker eller innehaver.

Hvis du mener at designet ikke er nytt eller ikke har individuell karakter, må du bevise at et design med samme helhetsinntrykk som det registrerte designet, var offentliggjort før søknadsdagen. Du må legge frem god, datert dokumentasjon som er klart knyttet til designets utseende. Dette kan for eksempel være:

 • søknader om design, varemerke eller patent
 • registrerte design og varemerker og meddelte patenter
 • bilder påført datert stempel fra notarius eller liknende
 • forretningsavtaler
 • brosjyrer og reklamemateriell
 • aviser og blader

Hvis bilder fra internett ikke er daterte, kan du i tillegg vise til datert omtale av produktet som klart viser at det bestemte produktet ble offentliggjort før søknadsdagen. Generelt vil ikke daterte utskrifter fra internett anses som tilstrekkelig dokumentasjon. Dette er fordi datoer på utskrifter lett kan manipuleres eller legges til i ettertid.

I praksis har det vist seg at det kan være utfordrende å finne tilstrekkelig klare og daterte bevis. For å finne tidligere publisert materiale, kan det være nyttig å bruke arkivtjenester som for eksempel Wayback Machine https://archive.org/web/ eller liknende.

Hvis du sender inn film som bevis, bør du ta stillbilder fra filmen for å vise konkret hvilket produkt du mener er et liknende eller identisk design.

Hvor mye koster et krav om administrativ overprøving?

Når Patentstyret mottar en klage (et krav om administrativ overprøving) sender vi ut en faktura til den som har sendt inn klagen (se prisliste). Du må betale et gebyr før vi behandler saken.

Hvis Patentstyret avviser kravet, betaler vi tilbake halve beløpet.

Eksempler på avgjørelser

Andre typer klager

Du kan klage på Patentstyrets avgjørelser i en designsøknad eller på et krav om at en internasjonal designregistrering skal ha virkning i Norge. Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) behandler klagen. Klagen skal sendes til Patentstyret, som videresender den til KFIR. Avgjørelser fra Patentstyret (administrativ overprøving) og KFIR kan du klage videre inn for domstolene (tingretten).

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: