Representasjonsregler overfor EPO

Det er ikke representasjonsplikt overfor EPO (European Patent Office) for søkere fra medlemslandene. Du kan representere deg selv, og et foretak kan være representert ved en ansatt. Hvis du skal la en patentfullmektig representere deg, må fullmektigen være autorisert.

Egenrepresentasjon

Det er ikke fullmektigplikt for søkere fra EPC-medlemsland. Norge er medlem av EPC (European Patent Convention). Alle fysiske og juridiske personer som har bopel eller hovedforretningsadresse i et EPC-medlemsland kan selv føre sin sak overfor EPO. Regelen om egenrepresentasjon gjelder alle forhold ved saken.

Representasjon ved en ansatt

Egenrepresentasjon innebærer også at ansatte kan opptre på vegne av foretaket. Den aktuelle ansatte må i tilfelle ha fullmakt fra signaturberettiget i foretaket til å opptre på vegne av det i patentsaker (konkret fullmakt eller generalfullmakt).

Regelen om egenrepresentasjon tillater ikke at man som ansatt i et morselskap kan representere datterselskaper i patentsaker der det er datterselskapet som står som eier av rettighetene.

Representasjon ved patentfullmektig

For å kunne representere en patentsøker overfor EPO, må man være oppført på listen over autoriserte fullmektiger.

Borgere av en medlemsstat kan kreve å bli oppført på listen etter å ha bestått en eksamen kalt European Qualifying Exam (EQE).

Mer informasjon på EPOs nettsider:

Informasjon om European Qualifying Exam - EQE
Liste over autoriserte fullmektiger, inkludert de norske

Representasjon ved en advokat med norsk advokatbevilling

Praktiserende advokater med norsk advokatbevilling trenger ikke å være autorisert og kan representere klienter overfor EPO. Disse vil ikke komme på listen over autoriserte fullmektiger.

Den aktuelle advokaten må ha fullmakt fra sin klient (konkret fullmakt eller generalfullmakt).

Kvalitetsarbeid i EPO

EPO har utarbeidet en handbok i samarbeid med sine brukere, spesielt epi og BusinessEurope. Håndboken er tilgjengelig på EPOs nettsted.

Handbook of quality procedures before the EPO

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Juridisk-politisk stab:

  • Vegar Johnsrud, e-post: vjo@patentstyret.no
  • Jostein Sandvik, e-post: jsa@patentstyret.no
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: