Deling og sammenslåing av varemerkesøknader og -registreringer

Du kan kreve at varemerkesøknaden eller -registreringen din deles i to eller flere selvstendige søknader eller registreringer. Du kan også kreve sammenslåing av de avdelte søknadene og registreringene dine. Tilsvarende gjelder for internasjonale varemerkeregistreringer der Norge er utpekt.

Hvorfor dele en søknad?

Hvis Patentstyret ikke kan registrere søknaden din for deler av varefortegnelsen, kan du be om at søknaden skal deles. Dette innebærer at varemerket registreres for de varene og tjenestene Patentstyret har sagt ja til. Saksbehandlingen fortsetter videre som normalt for de resterende varene/tjenestene.

Når kan du kreve deling?

Du kan når som helst under søknadsbehandlingen i Patentstyret, kreve at søknaden blir delt. Søknaden kan derimot ikke deles etter at klagen er oversendt til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). 

Hvorfor dele en registrering?

Hvis du skal overdra deler av varemerkeregistreringen din, kan du kreve at Patentstyret deler registreringen. Da beholder du registreringen din for de varene/tjenestene du selv skal ha. Deretter kan du overdra den avdelte registreringen med de andre varene/tjenestene. 

Så lenge varemerkeregistreringen fortsatt er gyldig, kan du kreve at den blir delt i to eller flere registreringer. Du kan også kreve at en tidligere avdelt registrering helt eller delvis blir slått sammen igjen på et senere tidspunkt. 

Hvordan går du frem?

Send inn kravet om deling eller sammenslåing til Patentstyret gjennom Altinn.no. Bruk skjemaet for korrespondanse til Patentstyret. 

Krav til deling av en varemerkesøknad

 • Et krav om deling av en søknad skal inneholde det opprinnelige søknadsnummeret og opplysninger om hvilke varer og/eller tjenester den opprinnelige, og den (eller de) nye søknaden(e) skal omfatte.
 • Du må betale et gebyr til Patentstyret for hver nye søknad. En slik ny søknad betegnes som en avdelt søknad.
 • En avdelt søknad kan ikke omfatte varer og tjenester som ikke var omfattet av den opprinnelige søknaden. De avdelte og den opprinnelige søknaden kan heller ikke omfatte noen av de samme varene og tjenestene.

Krav til deling av en varemerkeregistrering

 • Et krav om deling av en registrering skal inneholde det opprinnelige registreringsnummeret og opplysninger om hvilke varer og/eller tjenester den opprinnelige og den (eller de) nye registreringen(e) skal omfatte.
 • Du må betale et gebyr til Patentstyret for hver nye registrering. En slik ny registrering betegnes som en avdelt registrering.
 • En avdelt registrering kan ikke omfatte varer og tjenester som ikke var omfattet av den opprinnelige registreringen. Den avdelte og den opprinnelige registreringen kan heller ikke omfatte noen av de samme varene og tjenestene.

Krav til sammenslåing av avdelte søknader og registreringer

 • Kravet skal inneholde søknads- eller registreringsnummer, nummeret på den søknaden eller registreringen den ønskes sammenslått med, og hvilke varer og/eller tjenester den sammenslåtte søknaden eller registreringen skal omfatte.
 • Hvis du krever delvis sammenslåing, må kravet inneholde hvilke varer og/eller tjenester som skal inngå i den søknaden eller den registreringen som varer og tjenester overføres til.
 • Du må betale et gebyr til Patentstyret.

Deling og sammenslåing av internasjonale varemerkeregistreringer

Fra 1. mars 2023 er det adgang til deling og sammenslåing av internasjonale varemerkeregistreringer hvor Norge er utpekt, jf. varemerkeforskriften §§ 51 a og 51 b.

Krav om deling eller sammenslåing av internasjonale registreringer skal leveres til Patentstyret, og ikke direkte til WIPO (World Intellectual Property Organization). Du må fylle ut skjema MM22 (deling) eller MM24 (sammenslåing) i Word-format, og sende det inn sammen med kravet. 

Du kan først kreve deling fra tidspunktet Patentstyret har fått notifikasjon fra WIPO om at Norge er utpekt i den internasjonale registreringen.

 • Krav om deling som leveres mens den internasjonale registreringen er under behandling, skal oppfylle de samme vilkårene som gjelder for deling av nasjonale varemerkesøknader, jf. varemerkeforskriften §§ 18 og 19.
 • Krav om deling som leveres etter at den internasjonale registreringen er gitt virkning i Norge, skal oppfylle de samme vilkårene som gjelder for deling av nasjonale varemerkeregistreringer, jf. varemerkeforskriften §§ 20 og 21.
 • For krav om sammenslåing av tidligere avdelt internasjonal registrering gjelder vilkårene i forskriftens § 22 tilsvarende.

Hvis vilkårene for deling eller sammenslåing er oppfylt, skal Patentstyret sende melding til WIPO om anmerkning av delingen eller sammenslåingen i det internasjonale registeret.

Du må betale gebyr til Patentstyret. For anmerkning av deling skal det også betales avgift til WIPO.

Hva hvis vilkårene ikke er oppfylt?

Hvis vilkårene for deling eller sammenslåing ikke er oppfylt, får du som innehaver frist for å uttale deg. Du får også en frist for å rette manglene hvis det er mulig. Hvis du ikke retter manglene innen fristen, henlegger vi kravet, men med mulighet for gjenopptakelse. 

Hvis du ikke betaler gebyret innen fristen, er det ingen mulighet til å rette mangelen. Søknaden blir da henlagt. 

Hva koster det?

Du finner prisen for deling og sammenslåing av varemerkesøknader og -registreringer under avsnittet "Andre avgifter" på prissiden.