Omdanning til en nasjonal varemerkeregistrering

Hvis den internasjonale varemerkeregistreringen bortfaller helt eller delvis, som følge av endringer i basissøknaden eller -registreringen, er det mulig å gjøre den om til en nasjonal søknad i hvert av de utpekte landene.

Hva er omdanning?

Omdanning (tidligere kalt transformasjon) er en regel om prioritet som følger av varemerkeloven § 75, jf. Madrid Protokollen art. 9 quinquies. Omdanning er ment å være en sikkerhetsventil for innehavere av internasjonale registreringer.

Gjennom omdanning kan man i slike tilfeller beholde prioriteten som den internasjonale varemerkeregistreringen hadde i Norge.

Du må sende inn en nasjonal varemerkesøknad og betale vanlig søknadsavgift. Det er et eget felt for å søke omdanning i søknadsskjemaet vårt i Altinn.

Vilkår for omdanning

  • Den internasjonale registreringen må være helt eller delvis opphørt hos WIPO. Du må søke om omdanning innen 3 måneder etter at den internasjonale registreringen opphørte i WIPO. Den sentrale datoen er «date of recordal» som fremkommer i korrespondansen om bortfall fra WIPO.
  • Innehaver må dokumentere at tidsfristen er overholdt. Send oss gjerne en kopi av notifikasjonen fra WIPO om bakgrunnen (og dato) for at den internasjonale registreringen har opphørt helt eller delvis. 
  • Innehaver av den internasjonale registreringen og søker i den nasjonale søknaden må være den samme.
  • Merkene må være identiske.
  • Du må oversette varefortegnelsen fra den internasjonale registreringen til norsk. Varene som angis i kravet om omdanning til nasjonal registrering må omfattes av varefortegnelsen i den norske utpekningen. Hvis den internasjonale registreringen er delvis opphørt, er det kun de opphørte varene og tjenestene som kan omdannes.
  • Du må oppgi hvilken internasjonal registrering det gjelder og hvilken prioritet som kreves. Dette kan være konvensjonsprioritet eller prioritet fra inndagen til den internasjonale registeringen (internasjonal registreringsdato/etterfølgende utpekningsdato).

Følgene av omdanning til nasjonal registrering

Søknaden om omdanning til en nasjonal registrering får samme søknadsdag som den internasjonale registreringen. Dette innebærer at det omdannede merket enten får den internasjonale registreringsdatoen eller den etterfølgende utpekningsdatoen som søknadsdag.

Foruten reglene om prioritet, har kravet om omdanning til en nasjonal registrering status som en nasjonal varemerkesøknad.

Varemerket i kravet om omdanning til nasjonal registrering behandles på samme stadium som den norske utpekningen av den internasjonale registreringen var på da den opphørte:

Merket i den nasjonale varemerkesøknaden blir også direkte registrert i Norge uten realitetsbehandling hvis vilkårene er oppfylt. Hvis innsigelsesfristen for den internasjonale registreringen har utløpt, løper det heller ingen innsigelsesfrist.

Saksbehandlingen fortsetter som en nasjonal søknad på samme stadium. Dvs. at det kan foreligge registreringshindringer.

Har du spørsmål?

Kundesenteret vårt hjelper deg gjerne.