Elektronisk signatur på dokument til Patentstyret

Patentstyret godtek berre elektronisk signatur frå Altinn. Her finn du meir informasjon om dette.

Kva dokument må eg signere?

Regelverket stiller i nokre tilfelle krav om at visse dokument skal signerast. Det gjeld til dømes når du skal:

søkje om, endre, eller slette industrielle rettar

sende inn innvendingar og administrative overprøvingar

gi fullmakt som gir ein annan rett til å handle på dine vegner

Kva for nokre elektroniske signaturar godtek Patentstyret?

Handskriven signatur

Patentstyret godtek:

eit handskrevet signatur på eit papirdokument
ein elektronisk kopi /innskanning av eit signert papirdokumentet. Dette gjeld òg viss du har brukt berre elektroniske hjelpemiddel for å lage eit dokument med handskrevet signatur.
Her er nokre døme på godkjende, handskrivne signaturar.
Desse er gjengitt eller skapt ved hjelp av elektroniske midlar, som elektronisk penn, eller avbilding av handskrevet signatur.

Elektronisk signatur frå Altinn

Elektronisk signatur laga av Altinn frå person som er autentisert med bruk av norsk personnummer i den nasjonale ID-en‐porten, blir godteken som gyldig signatur. 

Altinn er den primære internettportalen for digital dialog mellom næringsliv, privatpersonar og offentlege etatar i Noreg. I Altinn kan du

hake av for signering slik at dokumentet du skal sende blir påført ein elektronisk signatur,

bruke Altinn for å sende over dokument med digital reproduksjon av den handskrivne signaturen din.

Altinn gir ei grad av tryggleik ved autentisering, informasjonssikkerheit ved overføring, kvitteringsløysing, og sikrar at dokument som blir mottekne frå Altinn blir importerte raskt og ressurseffektivt inn i Patentstyrets system utan manuelle operasjonar. 

Har du ikkje norsk ID-nummer?
Du kan òg bruke Altinn utan tilgang til innlogging via den norske ID-porten.
Meir informasjon om bruk av Altinn utan å ha eit norsk ID-nummer.

 

Kvifor skal eg signere eit dokument?

Formålet med signaturen er å knyte ein person til det dokumentet som blir signert. Signaturkravet i regelverket skal bidra til at du kan ha tillit til informasjonen i Patentstyrets register. Dette sjølv om det som hovudregel alltid er det underliggjande forhold som vil vere avgjerande i tilfelle av ein tvist.

Kva skjer viss eg signerer på feil måte?

I forskrift om betalingar osb. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar §1 tredje ledd andre punktum, går det fram at Patentstyret til kvar tid fastset standarden for elektroniske signaturar. I § 1 i forskrifta fjerde ledd går det fram at «Søknad eller dokument som blir levert på annan måte enn fastsett i første til tredje ledd, blir ikkje rekna som levert».

Kva skjer framover?

Arbeidet med å få på plass system for å ta imot fleire elektroniske signaturar er del av Patentstyrets digitaliseringsstrategi. Ein viktig del av digitaliseringsprosessen er få på plass system som vil oppfylle krav i eIDAS-forordningen om gjensidig anerkjenning av nasjonale eID-er i medlemslanda i EU og EØS.

Men det er òg eit klart behov for bruk av dei elektroniske signatur‐ og tillitstenester frå aktørar utanfor Europa. Derfor er vi i dialog med andre IPR-styresmakter for å finne ei felles tilnærming og harmonisert krava til informasjonssikkerheit for elektroniske signaturar i bransjen.

Det er likevel vanskeleg å gi nokon klar indikasjon for når det kan opnast opp. Vi vil jamleg ta opp til vurderinga kva som kan godtakast av signaturar, og oppdatere informasjonen her på nettsidene våre fortløpande.