Del A, Kapittel VII - Akselerert saksbehandling (AKS), Komprimert saksbehandling (KOS), PPH (Patent Prosecution Highway)

 

 

1.  Akselerert saksbehandling (AKS)

2.  Komprimert saksbehandling (KOS) – en hurtigere realitetsbehandling

3.  Prioritert behandling – PPH

3.1 ”Global” PPH (GPPH)

3.1.1 Generelt

3.2 Krav om prioritert behandling. Formalia

3.2.1 Status

3.2.2 Ikke patenterbare oppfinnelser

3.2.3 Søknader som omfattes av avtalen

3.2.4 Kravet om prioritert behandling

3.2.5 Korresponderende patentkrav

3.3 Realitetsbehandling

3.4 Søketjenester i noen av de deltagende patentmyndigheter

3.5 Realitetsuttalelser som kan gi grunnlag for GPPH

4. Bilateral PPH-avtale med CNIPA (Kinesiske patentverket)

4.1 Generelt

4.2 Krav om prioritert behandling. Formalia

4.2.1 Krav på grunnlag av uttalelser fra CNIPA

4.2.2 Status

4.2.3 Ikke patenterbare oppfinnelser

4.2.4 Søknader som omfattes av avtalen

4.2.5 Kravet om prioritert behandling

4.2.6 Korresponderende patentkrav

4.3 Realitetsbehandling

 

 

1.  Akselerert saksbehandling (AKS)

 

Ordningen Akselerert saksbehandling (AKS) er en valgfri ordning for søkere som ønsker akselerert saksbehandling av søknader uten prioritet (førstesøknader). Dersom søkeren ber om AKS og dersom vilkårene for AKS er oppfylt, skal Patentstyret tilstrebe å avgi første realitetsuttalelse innen 4 måneder fra søknadens leveringsdato.

 

Vilkårene for AKS er som følger:

 

•  Det må være en søknad uten prioritet (førstesøknad)

•  Kunden må selv be om AKS ved søknadens leveringsdato

•  Søknaden må ikke inneholde flere uavhengige oppfinnelser (a priori).

•  Søknaden må ikke inneholde formelle mangler (formalia 1). Dersom søknaden inneholder formelle mangler skal søker gjøres oppmerksom på dette, og manglene må rettes opp innen 1 måned etter leveringsdato.

Dersom vilkårene for AKS ikke er oppfylt, skal søknadsbehandlingen følge ordinært saksbehandlingsløp. Uenhetlighet vil gjerne ikke oppdages under formalia 1 og søker vil derfor ikke få beskjed om mangelen før 1-månedersfristen har gått ut. I det tilfelle uenhetlighet oppdages etter 1-månedsfristen har gått ut, skal søknadsbehandlingen følge ordinært saksbehandlingsløp.

 

Søkere som bruker fullmektig må inngi fullmakt, jf. patentretningslinjene del A, Kapittel I, punkt 1.1. Det er imidlertid ikke et vilkår for AKS at fullmakt er inngitt. Hvis fullmakt ikke er levert innen 1 måned, medfører det ikke at muligheten for AKS faller bort, men at korrespondansen i saken sendes direkte til søker.

 

Dersom vilkårene for AKS ikke er oppfylt skal søker skriftlig gjøres oppmerksom på dette.

 

Beslutning om at søknaden ikke oppfyller vilkårene for AKS kan ikke påklages av søker.

 

Ved spørsmål om AKS skal saksbehandler kontakte Patentjuridisk seksjon

2.  Komprimert saksbehandling (KOS) – en hurtigere realitetsbehandling

 

Ved første realitetsbehandling kan Patentstyret velge å bruke en hurtigere behandling, kalt komprimert saksbehandling (KOS), for nasjonale søknader med prioritet, for videreførte internasjonale søknader (PCT-søknader), samt for søknader som faller inn under ordningen med prioritert behandling – Patent Prosecution Highway (PPH) (se punkt 2.), hvor søker tilbys godkjenning av mottatte krav som tilsvarer patentkrav meddelt i patent, eller gitt tilsagn om patent for, eller gitt positiv patenterbarhetsvurdering av, fra andre patentmyndigheter.

 

Eventuelle formelle mangler blir påpekt i realitetsuttalelsen ved bruk av KOS. Svarfristen settes til tre (3) måneder, se pr. del A, kap. I, punkt 4.2.

Forutsetningene for KOS er at Patentstyret har mottatt de godkjente kravene og at de er rettet på den samme oppfinnelsen som i den foreliggende søknaden, at Patentstyret er enig i den patenterbarhetsvurderingen som er foretatt av den andre patentmyndigheten, og at det ikke har fremkommet mer relevant materiale ved granskingen i Patentstyret. KOS kan ikke benyttes dersom det har blitt levert innsigelse mot det godkjente patentet, og denne ikke er avgjort, eller det foreligger tredjepartsobservasjon (se pr. del A, kap. V, punkt 3.3) som det ikke er tatt hensyn til. Er de mottatte kravene endret i forhold til de som tidligere er levert i søknaden, må endringene ha grunnlag i basisdokumentene, jf. pf. § 20.  Dersom en eller flere av disse forutsetningene ikke er oppfylt, vil det bli foretatt en ordinær søknadsbehandling.

 

Anmodning om KOS for videreførte internasjonale søknader (PCT-søknader):

 

Søker kan skriftlig anmode om KOS for videreførte internasjonale søknader (PCT-søknad) i Norge der det foreligger en positiv patenterbarhetsvurdering i en International Preliminary Examination Report (IPRP), eventuelt WO-ISA (Written Opinion of the International Search Authority), fra en internasjonal granskings- eller patenterbarhetsmyndighet (ISA/IPEA), der minst ett selvstendig patentkrav er godtatt.

 

Patentstyret vil da som hovedregel forsøke å behandle slike søknader innen 3-6 måneder.

 

Vilkårene som må være oppfylt, er følgende:

 

1.  Patentsøker må sende inn en skriftlig anmodning om KOS av sin videreførte PCT-søknad før behandling av den aktuelle søknaden er påbegynt i Patentstyret.

2.  For å kvalifisere seg for KOS, skal patentkravene som er tilgjengelig i søknaden eller innsendt på anmodningstidspunktet, tilsvare eller korrespondere med minst ett eller flere selvstendige patentkrav som er gransket, vurdert og funnet å oppfylle kravene til nyhet, oppfinnelseshøyde og industriell anvendbarhet i den internasjonale fasen.

3.  Patentkravene anses å tilsvare eller korrespondere når kravordlyden og beskyttelsesomfanget samsvarer med de kravene som er funnet godtakbare i IPRP eller WO-ISA, og så lenge de kravene som eventuelt ikke er godtatt er slettet fra kravsettet ved videreføringen til Norge, eller at kravene er endret til å være mer begrenset enn de kravene som er tilgjengelige i IPRP eller WO-ISA.

4.  KOS kan ikke benyttes dersom det foreligger krav i kravsettet som ikke er gransket eller vurdert på grunn av kriterier som faller under kategorien «Non-establishment of opinion» i Box No. III i IPRP eller WO-ISA, eller krav som angir en oppfinnelse som ikke kan patenteres i Norge, jf. patentloven § 1.

5.  Tilsvarende, dersom det er anført innvendinger angående nyhet, oppfinnelseshøyde eller industriell anvendbarhet mot noen av kravene i Box No. V i IPRP eller WO-ISA, kan KOS bare benyttes dersom disse kravene er blitt slettet fra søknaden eller endret slik at de tilstrekkelig korresponderer med de godkjente kravene i IPRP eller WO-ISA.

6.  Ved påpekt uenhetlighet i kravsettet i IPRP/WO-ISA, er det kun krav som er gransket og vurdert med hensyn på nyhet og oppfinnelseshøyde av den internasjonale myndigheten som kan aksepteres for KOS. 

7.  Dersom det foreligger en tredjepartsobservasjon («Third Party Observation») som det ikke er tatt hensyn til, kan heller ikke ordningen med KOS benyttes.

 

 

 

3.  Prioritert behandling – PPH

3.1 ”Global” PPH (GPPH)

Global PPH Portal Site gir en oppdatert oversikt over deltagende patentmyndigheter og søketjenester.

3.1.1 Generelt

Patentstyret har inngått en samarbeidsavtale med andre patentmyndigheter om bruk av uttalelser om patenterbarhet. Denne avtalen om prioritert behandling er gjensidig og kalles ”Global” PPH (Patent Prosecution Highway). Dette innebærer at Patentstyret etter krav fra søkeren skal gi prioritert behandling av en søknad som en slik samarbeidende patentmyndighet har uttalt at inneholder patenterbare krav, forutsatt at også de øvrige vilkårene i avtalen er oppfylt.

Ordningen innebærer kun at søknaden prioriteres tidsmessig; det skal foretas en fullstendig og selvstendig prøving av søknaden på grunnlag av nasjonale regler og praksis. Dette medfører blant annet at reglene om opplysningsplikt i patl. §§ 8b og 8c, vil gjelde på vanlig måte.

Krav om prioritert behandling må leveres separat for hver enkelt søknad, f.eks. vil ikke PPH-status for stamsøknaden automatisk bli overført til eventuelle avdelte søknader.

Avtalen er foreløpig et pilotprosjekt.

Avtalen om ”Global” PPH går foran de eksisterende bilaterale PPH-avtaler med JPO og USPTO så lenge pilotprosjektet varer.

Deltagende patentmyndigheter (per 2020.07.06):

 • IP Australia (IP Australia)
 • Austrian Patent Office (APO)
 • Canadian Intellectual Property Office (CIPO)
 • Colombia (SIC)
 • Danish Patent and Trademark Office (DKPTO)
 • Estonian Patent Office (EPA)
 • National Board of Patents and Registration of Finland (NBPR)
 • German Patent and Trade Mark Office (DPMA)
 • Hungarian Intellectual Property Office (HIPO)
 • Icelandic Patent Office (IPO)
 • Israel Patent Office (ILPO)
 • Japan Patent Office (JPO)
 • Korean Intellectual Property Office (KIPO)
 • New Zealand Intellectual Property Office (IPONZ)
 • Nordic Patent Institute (NPI)
 • Norwegian Industrial Property Office (NIPO)
 • National Institute for the Defense of Competition and the Protection of Intellectual Property of Peru (INDECOPI)
 • National Institute of Industrial Property of Chile (INAPI)
 • Polish Patent Office (PPO)
 • Portuguese Institute of Industrial Property (INPI)
 • Russian Federal Service on Intellectual Property, Patent and Trademarks (ROSPATENT)
 • Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)
 • Spanish Patent and Trademark Office (SPTO)
 • Swedish Patent and Registration Office (PRV)
 • United Kingdom Intellectual Property Office (IPO)
 • United States Patent and Trademark Office (USPTO)
 • Visegrad Patent Institute (VPI)
   

3.2 Krav om prioritert behandling. Formalia

Formaliakontrollen av kravet, dvs. kontroll av om søknaden kan innvilges prioritert behandling ifølge ”Global” PPH-programmet, utføres av saksbehandler for den aktuelle saken i Patentavdelingen, eventuelt med bistand av Patentjuridisk seksjon og Patentfaglig team.

Dersom kravet har mangler, skal søkeren tilskrives og gis en kort frist for retting av manglene, fordi Patentstyret tilstreber å realitetsbehandle søknaden innen 3 måneder fra levering av kravet. Prioritert behandling kan ikke innvilges hvis manglene ikke rettes eller ikke lar seg rette. Søkeren gis i så fall beskjed om dette, og søknaden stilles tilbake i ordinær behandlingskø.

Formaliakontrollen innebærer kontroll av om betingelsene i punktene 3.2.1 til 3.2.5 er oppfylt.

 

3.2.1 Status

Realitetsbehandlingen av søknaden må ikke være påbegynt på det tidspunktet kravet om prioritert behandling leveres.
 

3.2.2 Ikke patenterbare oppfinnelser

Dersom det hos den første patentmyndigheten er godkjent krav på oppfinnelser som ikke er patenterbare i Norge, vil en slik positiv uttalelse fra den første patentmyndigheten ikke gi grunnlag for prioritert behandling (jf. Kongelig resolusjon av 2011.06.24 om endringer i patentforskriften – PPH-ordninger). Imidlertid, dersom det hos den første myndigheten også er godkjent krav på oppfinnelser som er patenterbare i Norge, vil sistnevnte krav kunne gi grunnlag for prioritert behandling. Forutsetningen er at patentkravene det kreves PPH-status for samsvarer med disse kravene, dvs. finnes i et eget kravsett.
 

3.2.3 Søknader som omfattes av avtalen

Søknaden hos patentmyndigheten som har realitetsbehandlet denne (Office of Earlier Examination – OEE) og søknaden levert i Patentstyret (Office of Later Examination – OLE) må ha samme tidligste prioritetsdato.

For eksempel kan en søknad som gir ”Global” PPH-status (OLE søknad) være en av følgende:

Realitetsbehandlet i OEE som nasjonal myndighet:

I. en søknad som har prioritet fra OEE-søknaden

II. en søknad som danner prioritet for OEE-søknaden

III. en søknad som har et felles prioritetsdokument med OEE-søknaden

IV. en søknad hvor søknaden og OEE-søknaden er videreført fra en PCT-søknad uten prioritet.

Realitetsbehandlet i OEE som internasjonal myndighet:

A. en søknad som er en nasjonal videreføring av den internasjonale (OEE-) søknaden

B. en søknad som danner prioritet for den internasjonale (OEE-) søknaden

C. en søknad som er en nasjonal videreføring av en internasjonal søknad som har prioritet fra den internasjonale OEE-søknaden

D. en søknad som har prioritet fra den internasjonale (OEE-) søknaden

E. en søknad som er avdelt fra en søknad A-D.
 

3.2.4 Kravet om prioritert behandling

For å oppnå prioritert behandling er det en forutsetning at det er foretatt en realitetsbehandling av søknaden ved den aktuelle OEE, dvs. at nyhet og oppfinnelseshøyde er vurdert.

Videre skal søkeren levere et skriftlig krav, på norsk eller engelsk, om prioritert behandling sammen med dokumentasjon som understøtter kravet. Dette bør gjøres i

standardskjemaet som finnes på Patentstyrets hjemmeside.

Dokumentasjonen skal bestå av følgende:

a) Kopier av uttalelser om patenterbarhet (hvis nødvendig):

OEE som nasjonal myndighet:

En oversettelse av alle uttalelser fra OEE angående patenterbarheten, til norsk eller engelsk (evt. som original på engelsk, dansk eller svensk).

Søkeren kan unnlate å oversende uttalelsene dersom de er tilgjengelige på engelsk (/dansk/svensk) via en søketjeneste, et Dossier Access System.

OEE som internasjonal myndighet:

Den siste uttalelsen om patenterbarhet i internasjonal fase (WO/ISA, WO/IPEA eller IPER). Det er ikke nødvendig for søker å oversende denne, ettersom den er tilgjengelig via PATENTSCOPE. ISR er for øvrig ikke tilstrekkelig som basis for å kreve prioritert behandling.

b) Kopier av patenterbare krav (hvis nødvendig):

OEE som nasjonal myndighet:

Kopier av alle patentkrav som OEE som nasjonal myndighet har funnet er patenterbare, sammen med en oversettelse til norsk eller engelsk (evt. som original på engelsk, dansk eller svensk).

Søkeren kan unnlate å oversende kopi og oversettelse dersom patentkravene er tilgjengelige på engelsk (/dansk/svensk) via et Dossier Access System.

OEE som internasjonal myndighet:

Kopier av alle krav som OEE som internasjonal myndighet har funnet er patenterbare.

Det er bare nødvendig å oversende disse dersom de ikke er tilgjengelige i oversatt form via PATENTSCOPE.

For a) og b) gjelder at maskinoversettelser er tillatt, men hvis disse ikke gir tilstrekkelig mening, kan saksbehandler be søker om å sende inn nye oversettelser.

c) Kopier av eventuell ikke-patentlitteratur anført under granskningen i OEE.

d) En tabell eller lignende som angir hvordan patentkravene i den norske søknaden samsvarer med patentkravene som OEE har funnet er patenterbare.

Dersom hele eller deler av dokumentasjonen tidligere er innsendt i søknaden, er det tilstrekkelig med en henvisning til denne.
 

3.2.5 Korresponderende patentkrav

Alle gjeldende patentkrav i søknaden det kreves PPH-status for må samsvare tilstrekkelig med ett eller flere av patentkravene som OEE har indikert er patenterbare. Med dette menes at patentkravene må ha samme eller tilsvarende omfang, eller ha et snevrere omfang, enn de aktuelle patentkravene i OEE. Et patentkrav i en annen kategori enn patentkravene i OEE vil ikke samsvare tilstrekkelig.

Slik tilstrekkelig samsvar gjelder imidlertid ikke for eventuelle nye eller endrede patentkrav levert etter at søknaden er innvilget PPH-status.

Dersom det i den siste uttalelsen om patenterbarhet i internasjonal fase (WO/ISA, WO/IPEA eller IPER) er gjort anmerkninger i Box VIII, må søker, for at søknaden skal få PPH-status, forklare på hvilken måte mangelen er utbedret i kravsettet, eller eventuelt at anmerkningen ikke er relevant. Hvorvidt utbedringen eller forklaringen er tilstrekkelig, er imidlertid ikke relevant for avgjørelsen om søknaden skal gis PPH-status.
 

3.3 Realitetsbehandling

Realitetsbehandlingen påbegynnes så snart som mulig etter avsluttet formaliakontroll, og første realitetsskriv tilstrebes sendt innen 3 måneder fra kravet om prioritert behandling ble levert.

Prioritert behandling innebærer kun at søknaden prioriteres tidsmessig. Dette betyr at realitetsbehandlingen av søknaden utføres i henhold til vanlige regler, se punkt 3.1.1.

 

3.4 Søketjenester i noen av de deltagende patentmyndigheter
 

Myndighet

Søketjeneste (Dossier Access System)

IP Australia

AusPat (http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/)

DKPTO

PVS online

 (http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/patent?action=1&subAction=front&language=GB)

HIPO

http://epub.hpo.hu/e-aktabetekintes/?lang=EN

ILPO

ILPATSEARCH, Israel Patent Office Database http://www.ilpatsearch.justice.gov.il/UI/AdvancedSearch.aspx

JPO

AIPN (http://aipn.ipdl.inpit.go.jp/)

KIPO

K-PION (http://k-pion.kipo.go.kr/)

NBPR

PatInfo (http://patent.prh.fi/patinfo/default2.asp)

PRV

http://was.prv.se/spd/search?lang=en

UKIPO

IPSUM (http://www.ipo.gov.uk/p-ipsum.htm)

USPTO

public PAIR (https://patentcenter.uspto.gov/)

WIPO

Patentscope (http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp)

WIPO

WIPO CASE (http://www.wipo.int/case/en/)

 

 

 

 

3.5 Realitetsuttalelser som kan gi grunnlag for GPPH
 

(Oppdatert 2018.07.06)

 

OEE

Dokument

IP Australia

A published Accepted or Granted Standard Patent and/or in an office action. An IP Australia office action includes an  “Examination Report”, “Notice of Acceptance” and a "Notice of Grant/Sealing"

APO

Granted Patent Publication and/or an Office Action entitled:

-  "Erteilungsbeschluss"  (Decision to grant a patent)
-  "(Letzter) Vorbescheid" (Office Action relating to Intention to Grant)

CIPO

Granted Patent Publication or an Office Action (Notice of Allowance, Examiner’s Report or Final Action Report)

DKPTO

Granted Patent Publication and/or in the office actions entitled:

-  "Godkendelse" (“Grant” in English version letter)

-  “Berigtigelse af bilag” (“Intention to Grant” in English version letter)

-  ”Resultatet af din n. tekniske behandling af din patentansøgning” (”nth technical examination of your patent application” in English version letter)

DPMA

Search report (“Recherchenbericht” - Sec. 43 Patent Act in its version valid from 1 April 2014) in case all of the claims within the patent application are identified as patentable; office action (“Prüfungsbescheid”) where at least one of the claims is explicitly identified as patentable; decision to grant a patent (“Erteilungsbeschluss”); patent specification (“Patentschrift”).

EPA

Granted Patent Publication and/or in an Office action "Patendi väljaandmise otsus” (Decision to Grant). Search Report with Written Opinion.

NBPR

Granted Patent Publication and/or an Office action (“Office action” or  “Communication of Acceptance”, in Finnish these are entitled “Välipäätös” or “Hyväksyvä välipäätös”)

HIPO

Written Opinion (Írásos vélemény, Letter Code ‘77’) where the claims are explicitly identified as patentable or allowable, Letter relating to Intention to Grant (Letter Code ‘SM’).

INAPI

 

INDECOPI

 

IPO

Granted Patent Publication and/or an Office Action entitled: “Tilkynning um veitingu einkaleyfis” (e. Notification of Grant) or “Fyrirhuguð útgáfa einkaleyfis” (e. Intention to Grant).

IPONZ

An Accepted Application or Granted Patent and/or in an office action of a published application. An IPONZ office action includes an  “Examination Report”, “Notice of Acceptance” and a "Notice of Grant"

ILPO

"Notice of objection in accordance with regulation 41", "Guide to submitting patent applications" mentioning that claims have been allowed, "Notice before acceptance of patent application".

JPO

Granted Patent Publication and/or in an Office action. A JPO Office action includes a “Notification of Reasons for Refusal” and a “Decision to Grant a Patent”.

KIPO

Granted Patent Publication and/or in an office action. A KIPO office action includes a "Notification of Reason for Refusal", "Decision to Refuse a Patent" or "Decision to Grant".

NIPO

Granted Patent Publication and/or in the office action entitled "Godkjenning til meddelelse" (Decision to Grant), “Uttalelse” or “Realitetsuttalelse” (Office action)

PPO

 

PRV

 

INPI

Search Report with Written Opinion (Relatório de Pesquisa com Opinião Escrita) where the claims are explicitly identified as patentable, Examination Report (Relatório de Exame) and Grant Publication (Publicação da Concessão).

ROSPATENT

Granted Patent Publication and/or Office action: “Letter of inquiry” (Запрос  экспертизы), “Сonclusion upon the examination” ( Уведомление о результатах проверки патентоспособности ) and a “Decision to Grant a Patent” (Решение о выдаче патента).

IPOS

- Written Opinion
- Search and Examination Report
- Examination Report

SIC

- Decision to Grant a Patent

- Decision to Partially Grant a Patent

- Substantive examination without prior art

SPTO

Granted Patent Publication and/or in the “Resolución de concesión con examen previo de la solicitud de patente” (Granting decision) as part of the substantive examination procedure.

UKIPO

Notification of Grant letter

USPTO

US Letters Patent or in an Office action. A USPTO Office action includes a “Non-Final Rejection”, “Final Rejection”, “Ex parte Quayle”, and a “Notice of Allowability”.

 

VPI

 

 

4. Bilateral PPH-avtale med CNIPA (Kinesiske patentverket)


4.1 Generelt
 

Patentstyret har inngått en bilateral samarbeidsavtale med den kinesiske patentmyndigheten CNIPA om bruk av uttalelser om patenterbarhet. Denne avtalen om prioritert behandling er gjensidig og kalles en PPH-avtale (Patent Prosecution Highway). Dette innebærer at Patentstyret etter krav fra søkeren skal gi prioritert behandling av en søknad som nevnte samarbeidende patentmyndighet har uttalt at inneholder patenterbare krav, forutsatt at også de øvrige vilkårene i avtalen er oppfylt. Avtalen trådte i kraft 2020.04.01 og har en foreløpig varighet på 3 år.

Ordningen innebærer kun at søknaden prioriteres tidsmessig; det skal foretas en fullstendig og selvstendig prøving av søknaden på grunnlag av nasjonale regler og praksis. Dette medfører blant annet at reglene om opplysningsplikt i patl. §§ 8b og 8c, vil gjelde på vanlig måte.

Krav om prioritert behandling må leveres separat for hver enkelt søknad, f. eks. vil ikke PPH-status for stamsøknaden automatisk bli overført til eventuelle avdelte søknader.

 

4.2 Krav om prioritert behandling. Formalia

Formaliakontrollen av kravet, dvs. kontroll av om søknaden kan innvilges prioritert behandling, utføres av saksbehandler for den aktuelle saken i Patentavdelingen, og eventuelt med bistand av Patentjuridisk seksjon og Patentfaglig team.

Dersom kravet har mangler, skal søkeren tilskrives og gis en kort frist for retting av manglene, fordi Patentstyret tilstreber å realitetsbehandle søknaden innen 3 måneder fra levering av kravet. Prioritert behandling kan ikke innvilges hvis manglene ikke rettes eller ikke lar seg rette. Søkeren gis i så fall beskjed om dette, og søknaden stilles tilbake i ordinær behandlingskø.
 

4.2.1 Krav på grunnlag av uttalelser fra CNIPA

PPH-avtalen med CNIPA (Kinesiske patentverket) (avtalen er på engelsk)

Formaliakontrollen innebærer kontroll av om betingelsene i punktene 4.2.2 til 4.2.6 er oppfylt.

 

4.2.2 Status

Realitetsbehandlingen av søknaden må ikke være påbegynt på det tidspunktet kravet om prioritert behandling leveres.

 

4.2.3 Ikke patenterbare oppfinnelser

Dersom det hos den første patentmyndigheten (CNIPA) er godkjent krav på oppfinnelser som ikke er patenterbare i Norge, vil en slik positiv uttalelse fra den første patentmyndigheten ikke gi grunnlag for prioritert behandling (jf. Kongelig resolusjon av 2011.06.24 om endringer i patentforskriften – PPH-ordninger). Imidlertid, dersom det hos den første myndigheten også er godkjent krav på oppfinnelser som er patenterbare i Norge, vil sistnevnte krav kunne gi grunnlag for prioritert behandling. Forutsetningen er at patentkravene det kreves PPH-status for samsvarer med disse kravene, dvs. finnes i et eget kravsett.

 

4.2.4 Søknader som omfattes av avtalen

Ifølge avtalen med CNIPA kan prioritert behandling kreves for en søknad som tilfredsstiller ett av kriteriene (1) (i)-(iii) eller (2) (A)-(E):

(1) uttalelser om patenterbare krav fra CNIPA som nasjonal myndighet foreligger, og søknaden:

(i) krever prioritet fra en CN-søknad; se eksempler A, B, C, F, G og H i ANNEX I

(ii) er en videreført internasjonal søknad uten prioritet (direkte PCT); se eksempel I i ANNEX I

(iii) krever prioritet fra en PCT-søknad uten prioritet (direkte PCT); se eksempler J, K og L i ANNEX I

(2) uttalelser om patenterbare krav fra CNIPA som internasjonal myndighet foreligger, og søknaden:

(A) er en videreført internasjonal søknad; se eksempler A, A’ og A’’ i ANNEX II

(B) er en nasjonal søknad som danner prioritet for en internasjonal søknad; se eksempel B i ANNEX II

(C) er en videreført internasjonal søknad som krever prioritet fra en PCT-søknad; se eksempel C i ANNEX II

(D) er en nasjonal søknad som krever prioritet fra en PCT-søknad; se eksempel D i ANNEX II

(E) er avledet fra en søknad som tilfredsstiller ett av kriteriene (A)-(D), f. eks. en avdelt søknad; se eksempler E1 og E2 i ANNEX II.

 
4.2.5 Kravet om prioritert behandling

For å oppnå prioritert behandling skal søkeren levere et skriftlig krav, på norsk eller engelsk, om dette sammen med dokumentasjon som understøtter kravet.

Standardskjemaet bør benyttes ved levering av kravet.

Dokumentasjonen skal bestå av følgende:

a) Kopier av uttalelser om patenterbarhet (hvis nødvendig):

a1) CNIPA som nasjonal myndighet:

En oversettelse av alle uttalelser fra CNIPA angående patenterbarheten, til norsk eller engelsk.
 

a2) CNIPA som internasjonal myndighet:

Den siste uttalelsen om patenterbarhet i internasjonal fase (WO/ISA, WO/IPEA eller IPER).
Det er ikke nødvendig for søker å oversende denne, ettersom den er tilgjengelig via PATENTSCOPE.

ISR er for øvrig ikke tilstrekkelig som basis for å kreve prioritert behandling.

b) Kopier av patenterbare krav (hvis nødvendig):

b1) CNIPA som nasjonal myndighet:
Kopier av alle patentkrav som CNIPA som nasjonal myndighet har funnet er patenterbare, sammen med en oversettelse til norsk eller engelsk.

b2) CNIPA som internasjonal myndighet:

Kopier av alle krav som CNIPA som internasjonal myndighet har funnet er patenterbare.

Det er bare nødvendig å oversende disse dersom de ikke er tilgjengelige i oversatt form via PATENTSCOPE.

For a) og b) gjelder at maskinoversettelser er tillatt, men hvis disse ikke gir tilstrekkelig mening, kan saksbehandler be søker om å sende inn nye oversettelser.

c) Kopier av eventuell ikke-patentlitteratur anført under granskningen i CNIPA.

d) En tabell eller lignende som angir hvordan patentkravene i den norske søknaden samsvarer med patentkravene som CNIPA har funnet er patenterbare.

Dersom hele eller deler av dokumentasjonen tidligere er innsendt i søknaden, er det tilstrekkelig med en henvisning til denne.

 
4.2.6 Korresponderende patentkrav

Alle gjeldende patentkrav i søknaden det kreves PPH-status for må samsvare tilstrekkelig med ett eller flere av patentkravene som CNIPA har indikert er patenterbare. Med dette menes at patentkravene må ha samme eller tilsvarende omfang, eller ha et snevrere omfang, enn de aktuelle patentkravene i CNIPA. Et patentkrav i en annen kategori enn patentkravene i CNIPA vil ikke samsvare tilstrekkelig.

Slik tilstrekkelig samsvar gjelder imidlertid ikke for eventuelle nye eller endrede krav tilkommet etter at søknaden er innvilget PPH-status.

 

4.3 Realitetsbehandling

Realitetsbehandlingen påbegynnes så snart som mulig etter avsluttet formaliakontroll, og første realitetsskriv tilstrebes sendt innen 3 måneder fra kravet om prioritert behandling ble levert.

Prioritert behandling innebærer kun at søknaden prioriteres tidsmessig. Dette betyr at realitetsbehandlingen av søknaden utføres i henhold til vanlige regler, punkt 4.1.

Realitetsuttalelser som kan gi grunnlag for PPH er listet i Part I, punkt (2) på side 2 i avtalen.