Del A, Kapittel I - Formalia 1 og 2, svarfrister og fristforlengelser

1. Fullmakter og overdragelsesdokumenter eller erklæringer om retten til oppfinnelsen

1.1 Fullmakter

1.2 Overdragelsesdokumenter eller erklæringer om retten til oppfinnelsen.

1.2.1 Overdragelsesdokumenter

1.2.2 Erklæringer om retten til oppfinnelsen

2. Signering av søknad og bekreftelse av underskrifter og kopier

2.1 Signering av søknad

2.2 Bekreftelse av underskrifter og kopier

3. Mangler som medfører omgående tilskriving

3.1 Vilkår for fastsettelse av leveringsdag (kontrolleres av seksjon Patentproduksjon)

3.1.1 Leveringsdag for søknader med prioritet

3.2 Innledende formaliasjekk (Formalia 1). Formelle mangler som kontrolleres av seksjon Patentproduksjon

3.2.1 Sjekkpunkter i den innledende formaliasjekken

3.2.2 Tilskriving og frist

3.2.3 Formelle mangler som ikke kan rettes

3.2.4 Formelle mangler med ulike unntak for retting

3.2.4.1 Formell mangel ved prioritetskrav i nasjonale søknader

3.2.4.2 Språkkrav i nasjonal søknad

3.2.4.3 Internasjonal søknad

3.2.4.4 Nasjonale søknader uten prioritet og uten fullmektig

3.3 Fagspesifikk formaliasjekk før nyhetsgransking (Formalia 2). Formelle mangler som kontrolleres av saksbehandler i Patentavdelingen

3.3.1 Nasjonal søknad som er ufullstendig i innhold

3.3.2 Søknad som er kompleks eller har for mange selvstendige krav av samme kategori

3.3.2.1 Kompleks søknad

3.3.2.2 Mange selvstendige krav av samme kategori

3.3.3 Søknad som omfatter uavhengige oppfinnelser

3.3.4 Tilskriving og frist

3.3.5 Språkkrav som kontrolleres av saksbehandler i Patentavdelingen

4. Svarfrister

4.1 Datering av svarfrister

4.2 Frister for søkerens besvarelse av uttalelser

4.3 Frister for søkerens besvarelse i SPC-søknader

4.4 Frister ved innsigelse, administrativ overprøving og administrativ begrensning

4.5 Frist for søksmål

4.6 Andre frister og fristforlengelser

5. Fristforlengelser

5.1 Patent- og SPC-søknader

5.2 Innsigelse, administrativ overprøving og administrativ begrensning

1. Fullmakter og overdragelsesdokumenter eller erklæringer om retten til oppfinnelsen

1.1 Fullmakter

Patentsøkere kan velge om de vil benytte fullmektig eller ikke. Hvis søker benytter fullmektig, og fullmektigen ikke er advokat eller advokatfullmektig, skal en skriftlig fullmakt fra søker til fullmektig leveres til Patentstyret. Fullmakten må inneholde søkerens navn/foretaksnavn og fullmektigens navn og postadresse, eventuelt kundenummer. I tillegg må det fremgå av fullmakten hvilken søknad den gjelder samt hva som er omfattet av fullmakten.  Søker må signere fullmakten.

Det er tilstrekkelig at søker leverer en kopi av fullmakten, eventuelt kan dette være en kopi av en generalfullmakt.

Fullmakten kan være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Dersom fullmakt ikke innkommer samtidig med søknaden, skal det sendes et mangelskriv (Formalia 1) til den oppgitte fullmektig der det gis en frist til å innlevere en fullmakt. Det skal fremgå av mangelbrevet at dersom fullmakt ikke er mottatt innen fristen, vil all videre kommunikasjon skje direkte med søker på norsk eller engelsk. For utenlandske søkere vil denne informasjonen fremgå på engelsk.

Patentsøkere er ikke pålagt å ha fullmektig, og søknaden skal derfor ikke henlegges selv om skriftlig fullmakt ikke leveres. Fullmektigforholdet slettes fra søknaden dersom gyldig fullmakt ikke leveres innen fristen.

1.2 Overdragelsesdokumenter eller erklæringer om retten til oppfinnelsen

1.2.1 Overdragelsesdokumenter

I søknader inngitt før 2003.05.01, hvor søkeren er en annen enn oppfinneren, må søkeren legge frem dokumentasjon for sin rett til oppfinnelsen. Dette kan gjøres ved at det innleveres et overdragelsesdokument som er undertegnet av oppfinnerne. Dersom overdragelsesdokument ikke kan fremskaffes, kan søker på annen måte dokumentere sin rett til oppfinnelsen. Patentjuridisk seksjon kan konsulteres ved behov.

Det er saksbehandler i Patentavdelingen som kontrollerer at overdragelsesdokumenter er innsendt i søknader inngitt før 2003.05.01.

1.2.2 Erklæringer om retten til oppfinnelsen

I søknader inngitt fra og med 2003.05.01 kan søker godtgjøre sin rett til oppfinnelsen ved at det legges frem en ensidig erklæring om retten til oppfinnelsen.

Erklæringer om retten til en oppfinnelse skal nevne grunnlaget for søkerens rett til oppfinnelsen, for eksempel om søker har fått retten overført etter avtale eller etter «Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere». Det godtas også at søker sender inn overdragelsesdokument, i henhold til punkt 1.2.1 ovenfor, i stedet for en ensidig erklæring.

Det er saksbehandler i Patentavdelingen som kontrollerer at erklæringer om retten til oppfinnelsen er innsendt i søknader inngitt fra og med 2003.05.01 til og med 2004.12.31. For søknader inngitt fra og med 2005.01.01 blir dette sjekket av seksjon Patentproduksjon som henlegger søknader hvor erklæringer om retten til oppfinnelsen ikke er innkommet innen utløpet av en nærmere bestemt frist.

Dokumentasjon for retten til oppfinnelsen skal bare kreves hvis Patentstyret finner grunn til å tvile på at søkeren har retten til oppfinnelsen. Dette skal i tilfelle vurderes av Patentjuridisk seksjon.

2. Signering av søknad og bekreftelse av underskrifter og kopier

2.1 Signering av søknad

pf. § 2 andre ledd første og andre punktum

En patentsøknad skal være underskrevet av søker eller søkers fullmektig, men manglende svar på dette under formalia 1 medfører ikke at søknaden blir henlagt. I tilfeller hvor søknaden ikke er signert må saksbehandler i Patentavdelingen sørge for at det innkommer nødvendig underskrift senest ved godkjenning til meddelelse.

Manglende signering tas fortrinnsvis opp under «Formelle mangler» i en realitetsuttalelse, men kan også tas opp i et eget brev før meddelelse hvis det er nødvendig.

En signatur kan være håndskrevet, trykt, påstemplet eller elektronisk i samsvar med den standard Patentstyret til enhver tid har fastsatt. Levering via Altinn tilfredsstiller standarden.

I tilfeller hvor søknaden ikke er underskrevet, men hvor et oversendelsesbrev som er levert sammen med søknaden er signert, anses pf. § 2 andre ledd første setning for oppfylt.

I tilfeller hvor ovennevnte signatur mangler, må søker eller søkers fullmektig sende inn et signert bekreftelsesbrev der søker eller søkers fullmektig vedkjenner seg å ha sendt inn patentsøknad nr…

2.2 Bekreftelse av underskrifter og kopier

Det kreves ikke bekreftelse av underskrift på dokument med mindre det er rimelig og begrunnet tvil om at underskriften er ekte.

Foreligger dokument som kopi, kan Patentstyret kreve riktigheten av kopien bekreftet.

Bekreftelse skal i tilfelle gis av notarius, lensmann, autorisert lensmannsfullmektig, forliksmann, advokat, autorisert advokatfullmektig, eller av to vitterlighetsvitner. Er dokumentet opprettet i utlandet, kreves bekreftelse av norsk ambassade, legasjon, konsulat eller av den fremmede myndighet som har rett til å meddele slik bekreftelse.

3. Mangler som medfører omgående tilskriving

3.1 Vilkår for fastsettelse av leveringsdag (kontrolleres av seksjon Patentproduksjon)

pf. § 3

betalingsforskriften § 1

Søknaden får leveringsdag dersom den inneholder en beskrivelse av oppfinnelsen og opplysninger som gjør det mulig å identifisere og kontakte søkeren eller dennes fullmektig.

For søknader med prioritet kan søknadens beskrivelse av oppfinnelsen erstattes av en henvisning til en tidligere søknad, se punkt 3.1.1.

For at søknaden skal få leveringsdag, kreves det et dokument (eller flere dokumenter) som synes å inkludere en beskrivelse. En tittel alene er som hovedregel ikke tilstrekkelig til å gi leveringsdag. Hvis vi kun har mottatt en beskrivende tittel, en tegning eller en svært kortfattet tekst, skal Patentjuridisk seksjon avgjøre om de mottatte dokumentene skal få leveringsdag før søknadsgebyr faktureres.

Dersom dokumenter innsendes og søkeren indikerer at dokumentene er ment å være en patentsøknad, men ingen av de innsendte dokumentene ser ut som en beskrivelse, skal søkeren varsles om at dokumentene ikke er tilstrekkelige som patentsøknad, og at leveringsdag derfor ikke kan gis. Søkeren vil motta et brev med informasjon om krav til innhold i søknader og om muligheten til å sende inn dokumenter som beskriver oppfinnelsen på en tilfredsstillende måte. Det blir i brevet informert om at leveringsdag gis den dagen de nye dokumentene eventuelt blir mottatt.

Foreligger noe som ser ut som en beskrivelse, men noen av de innsendte dokumentene er i et slikt format at innholdet ikke er tilgjengelig for Patentstyret, skal søkeren varsles om at disse dokumentene ikke inngår i søknaden ved fastsettelsen av leveringsdag, og at søknaden vil bli behandlet bare på bakgrunn av de dokumentene som inngår. Imidlertid kan søkeren innsende alle søknadsdokumentene samtidig på nytt med innhold i et format som er tilgjengelig, og få fastsatt leveringsdag når disse dokumentene er mottatt i Patentstyret.

Dersom søknaden leveres elektronisk, må den være levert i et elektronisk format som Patentstyret godtar; se «Nærmere bestemmelser om filformater» og «Detailed provisions on file formats» som finnes på Patentstyrets hjemmesider.

Dersom Patentstyret ved fastsettelsen av leveringsdagen finner at deler av beskrivelsen, tegningene eller patentkravene mangler, skal Patentstyret straks varsle søkeren om dette og be om at forholdet rettes innen to måneder fra varslet ble sendt. I disse tilfellene er leveringsdag allerede gitt, men Patentstyret ser at det er tydelige mangler i de søknadsdokumentene som er levert, f.-eks manglende sider. (Dette er en vurdering som skal tas uavhengig av om de mottatte dokumentene tilfredsstiller vilkårene for å få leveringsdag, omtalt ovenfor).

Dersom søker oppdager at det feilaktig er levert uriktige søknadsdokumenter (beskrivelse, krav og/eller tegninger), er det mulig å levere korrekte søknadsdokumenter innen to (2) måneder fra søknadens leveringsdag.

Søknaden beholder leveringsdagen dersom søkeren innen nevnte frist, eller, dersom varsel ikke er sendt, innen to (2) måneder fra tidspunktet søknaden oppfylte vilkårene for å få leveringsdag (se første avsnitt ovenfor), gjør følgende:

a) leverer det som mangler, eller leverer korrekte søknadsdokumenter, og

b) viser til at delene, eller de korrekte søknadsdokumentene, er inkludert i søknaden ved henvisning til en tidligere søknad, eller

c) erklærer at ikke noen deler mangler og Patentstyret finner å kunne legge dette til grunn.

Dersom søkeren ikke oppfyller betingelsene i punktene a) - c) skal søknaden behandles på bakgrunn av de dokumentene som tidligere ble gitt leveringsdag.

3.1.1 Leveringsdag for søknader med prioritet

Ved levering av en søknad med prioritet kan det vises til en tidligere søknad vedrørende samme oppfinnelse, angitt ved søknadsnummer, land og dato, inngitt til en myndighet i et konvensjonsland (land tilsluttet Pariskonvensjonen av 1883 eller WTO-avtalen av 1994). Vilkår for å få leveringsdag ved henvisning til en slik tidligere inngitt søknad, er betinget av at det innen to (2) måneder leveres en bekreftet kopi av den tidligere søknaden på norsk eller engelsk.

Fristen på to (2) måneder følger av pf. § 3 andre ledd og er en del av den innledende formaliasjekken (Formalia 1). Det gis derfor ikke fristforlengelse. Ved oversittelse av fristen kan det søkes om fortsatt behandling til tross for fristoversittelse i samsvar med patl. § 72 første ledd.

3.2 Innledende formaliasjekk (Formalia 1). Formelle mangler som kontrolleres av seksjon Patentproduksjon

En forutsetning for å kunne foreta den innledende formaliasjekk er at søknaden inneholder opplysninger som gjør det mulig å identifisere og kontakte søkeren slik at søknaden får leveringsdag. Er det ikke mulig å kontakte søker eller fullmektig utføres ikke den innledende formaliasjekken.

Har søknaden fått leveringsdag etter vilkåret i punkt 3.1, kontrolleres søknaden på formelle mangler. Kontrollen av formelle mangler omfatter en innledende formaliasjekk (Formalia 1) og en fagspesifikk formaliasjekk, se Formalia 2, se punkt 3.3.

Den innledende formaliasjekken utføres av seksjon Patentproduksjon ved kontroll mot sjekkpunkter i en sjekkliste, se punkt 3.2.1 hvor formelle mangler i henhold til sjekkpunktene må være rettet for at søknaden kan bli overført til den fagspesifikke formaliasjekken. For enkelte av de formelle manglene i henhold til sjekkpunktene under den innledende formaliasjekken er det ulike unntak og frister for retting, dette fremgår av punkt 3.2.4.

3.2.1 Sjekkpunkter i den innledende formaliasjekken

1.  Adresse for korrespondanse er ikke tilstrekkelig angitt på søknadsskjemaet.

2.  Søkers navn/adresse er ikke tilstrekkelig angitt på søknadsskjemaet.

3.  Oppfinners navn/adresse er ikke tilstrekkelig angitt på søknadsskjemaet.

4.  Prioritetsdato, -land og/eller -nummer er ikke tilstrekkelig angitt i prioritetskravet.

5.  Prioritet er krevet for sent.

6.  Avdelt søknad er levert, men stamsøknaden var avgjort ved levering av avdelt søknad.

7.  Utskilt søknad er levert, men stamsøknaden var avgjort ved levering av utskilt søknad.

8.  Søknaden er på annet språk enn det som kan godtas. Beskrivelse, patentkrav, sammendrag og/eller tekst på tegninger er ikke oversatt og innsendt på norsk eller engelsk.

9.  Gebyr for flere enn 10 patentkrav er ikke betalt.

Dere har ikke angitt antall patentkrav ut over 10 i søknadsskjemaet, se betalingsforskriften § 21. Vi har derfor ikke fakturert tilleggsgebyret sammen med søknadsgebyret, men beregner den ut fra det antallet krav dere leverer før dette brevets svarfrist. En endring av antall krav før utløpet av denne fristen vil føre til at tilleggsgebyret blir endret.

Vi sender en separat faktura med ny frist på gebyret for antallet patentkrav ut over 10. Dersom dere ikke betaler fakturaen innen fristen, henlegger vi patentsøknaden i samsvar med betalingsforskriften § 21 fjerde ledd.

10.  Søkers navn er ikke tilstrekkelig angitt i fullmakten.

11.  Fullmektigs navn/adresse er ikke tilstrekkelig angitt i fullmakten.

12.  Erklæring om retten til oppfinnelsen mangler.

13.  I søknadsskjema er fullmektig angitt, men en signert bekreftelse på fullmaktsforholdet er ikke levert.

Vi presiserer at manglende bekreftelse på fullmaktsforholdet ikke medfører at søknaden blir henlagt. Dersom fullmakt ikke er mottatt ved utløp av svarfrist vil all videre kommunikasjon skje direkte med søker på norsk.

Hvis fullmektigen har anmodet om behandling på engelsk vil dette formalia-1 brevet og videre kommunikasjon være på engelsk.

14.  Søknaden er ikke underskrevet av søker eller søkers fullmektig. Vi presiserer at manglende svar på dette punkt ikke medfører at søknaden blir henlagt.

15.  Annet til orientering, jfr. pr. del A, kap. I, punkt 3.1: Deler av beskrivelsen, tegningene eller patentkravene mangler, eller det feilaktig er levert uriktige søknadsdokumenter (beskrivelse, krav og/eller tegninger). I det vi viser til pf. § 3 kan de manglende delene eller de korrekte dokumentene ettersendes innen to (2) måneder for søknader med prioritet. Søknader med prioritet beholder leveringsdagen dersom søkeren innen nevnte frist leverer det som mangler, eller leverer korrekte søknadsdokumenter, og viser til at de manglende delene eller de korrekte søknadsdokumentene er inkludert i søknaden ved henvisning til en tidligere søknad. Hvis en søknad uten prioritet skal beholde leveringsdagen kan det bare ettersendes, og tas hensyn til, materiale som fremgår av søknaden da den ble levert (basisdokumentene).

16. Dersom det ved levering av en søknad med prioritet henvises til en tidligere inngitt søknad vedrørende samme oppfinnelse, angitt ved søknadsnummer, land og dato, inngitt til en myndighet i et konvensjonsland, skal det gis en frist på to (2) måneder for å levere en bekreftet kopi av den tidligere søknaden på norsk eller engelsk. 

3.2.2 Tilskriving og frist

For en eller flere av de formelle manglene som fremgår av sjekklisten, skal søkeren tilskrives ved en «uttalelse om formelle mangler». Med unntak for de sjekkpunktene som er angitt nedenfor, pålegges søkeren å rette de formelle manglene ved patentsøknaden innen en frist på 3 måneder. Alle formelle mangler som det blir gitt pålegg om å rette må bringes i orden innen svarfristen ellers vil søknaden bli henlagt etter patl. § 15 andre ledd.

3.2.3 Formelle mangler som ikke kan rettes

De formelle manglene under sjekkpunktene 5, 6 og 7 kan ikke rettes.
For sjekkpunkt 5, se punkt 3.2.4.1.1
.
For sjekkpunktene 6 og 7, se pr. del C, kap. VI, punkt 3.1.

3.2.4 Formelle mangler med ulike unntak for retting

Unntakstilfellene er bestemt av hvilken type søknad det gjelder og hvilken formell mangel som foreligger:

3.2.4.1 Formell mangel ved prioritetskrav i nasjonale søknader
3.2.4.1.1 Søknaden er levert etter utløpet av prioritetsåret

Sjekkpunkt 5 gjelder når krav om prioritet er fremsatt, og det kontrolleres om søknaden er innlevert før utløpet av prioritetsåret, som er datoen 12 måneder etter tidligste fremsatte prioritetsdato. Prioritetskravet godtas ikke dersom søknaden er innlevert etter denne utløpsdatoen. Søknaden får leveringsdag den dag søknaden er mottatt i Patentstyret.
Se også
kap. IV, punkt 3.

3.2.4.1.2 Mangelfullt angitt prioritet

Sjekkpunkt 4 gjelder når søknaden er innlevert før utløpet av prioritetsåret som er datoen 12 måneder fra tidligste fremsatte prioritetsdato, og det fremgår av søknadsskrivet at prioritet kreves, men denne er mangelfullt angitt med hensyn til prioritetsdato, patentmyndighet og/eller prioritetsnummer.
Se også kap. IV, punkt 4.
Her skal søkeren ved en «uttalelse om formelle mangler» oppfordres til å rette eller tilføye prioritetskravet innen en frist på 16 måneder fra tidligste prioritetsdato.
Søkeren skal informeres om at dersom mangelen ikke rettes innen fristens utløp, vil prioritetskravet ikke bli godtatt, men søknaden blir ikke henlagt ved manglende svar. Søknaden får leveringsdag den dag søknaden er mottatt i Patentstyret. Se betalingsforskriften § 1 for levering.

3.2.4.2 Språkkrav i nasjonal søknad

For nasjonal søknad (med eller uten prioritet) som er levert på annet språk enn norsk, dansk, svensk eller engelsk, er frist for oversettelse til norsk eller engelsk tre (3) måneder. Krav om oversettelse tas i den innledende formaliasjekken, Formalia 1, sjekkpunkt 8.

For nasjonal søknad med krevet prioritet som er levert på dansk eller svensk språk, er frist for oversettelse til norsk eller engelsk 16 måneder fra eldste gyldige prioritet, se pr. del A, kap. II, punkt 1.1.1. Seksjon Patentproduksjon sender et eget skriv, i tillegg til den innledende formaliasjekken i Formalia 1, med informasjon om oversettelser, inkludert opplysninger om at kravene må være på norsk hvis søker ønsker å ha et provisorisk vern i søknadsperioden.

For nasjonal søknad uten prioritet som er levert på dansk eller svensk språk er frist for oversettelse til norsk eller engelsk 16 måneder fra levering. Krav om oversettelse tas normalt samtidig med første realitetsuttalelse, alternativt under den avsluttende formaliasjekken, Formalia 2, se punkt 3.3.5, i begge tilfeller i et eget skriv. Vi opplyser samtidig om at kravene må være på norsk for at søker skal ha et provisorisk vern i søknadsperioden.

Dersom norsk- eller engelskspråklige dokumenter ikke er innkommet innen fristens utløp, henlegges søknaden etter patl. § 15 andre ledd for dette forhold, også om søknaden alt er henlagt etter samme bestemmelse for annet forhold.

3.2.4.3 Internasjonal søknad

For internasjonale søknader gjelder lovpålagte formelle forhold knyttet til videreføring og omprøving for fastsettelse av internasjonal leveringsdag av internasjonale søknader, se kap. V, punkt 2. 2 og 2.3.

3.2.4.4 Nasjonale søknader uten prioritet og uten fullmektig

Seksjon Patentproduksjon skal gjennomføre formalia 1 kontroll og sende ut brev om formelle mangler også for disse søknadene.

3.3 Fagspesifikk formaliasjekk før nyhetsgransking (Formalia 2). Formelle mangler som kontrolleres av saksbehandler i Patentavdelingen

Etter at seksjon Patentproduksjon har utført den innledende formaliasjekken i henhold til punkt 3.2 blir søknaden overført til den fagspesifikke formaliasjekken (Formalia 2) hos saksbehandler i Patentavdelingen. I søknader uten prioritet skal det bare sendes ut Formalia 2 hvis det ikke er mulig å foreta gransking av søknaden.

For enkelte av de formelle manglene i henhold til sjekkpunktene under den innledende formaliasjekken i punkt 3.2.1 er det ulike unntak og frister for retting, disse unntakene fremgår av punkt 3.2.4. Under den fagspesifikke formaliasjekken kontrolleres også om de unntatte formelle manglene er rettet.

3.3.1 Nasjonal søknad som er ufullstendig i innhold

Ett av formålene ved Formalia 2 kontrollen er å gjennomgå søknadsdokumentene for å klarlegge om oppfinnelsen er så tydelig beskrevet at en fagperson kan utøve oppfinnelsen på grunnlag av beskrivelsen og at det er gitt en bestemt (innholdsmessig riktig) angivelse av hva som søkes vernet ved patentet, jf. patl. § 8 andre ledd.

Resultatet av Formalia 2 kontrollen kan være at søker må tilskrives med pålegg om å rette nærmere angitte mangler ved søknaden. Denne type tilskrivinger skal angis som uttalelse før gransking. Forutsetningen for å kunne rette mangelen etter patl. § 8 andre ledd er at dette må være mulig med grunnlag i søknadens basisdokumenter. Tilskrivingen bør i tillegg til angivelse av mangel også forklare nærmere hva mangelen består i. Tilskrivingen bør henvise til aktuell informasjon på Patentstyrets hjemmesider, og eventuelt til å søke profesjonell bistand.

Enkelte søknader vil åpenbart være i en slik stand at patent ikke under noen omstendighet kan gis, f eks at oppfinnelsen er så ufullstendig beskrevet at nødvendige endringer vil medføre at det søkes patent på noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt, jf. patl. § 13, eller at den ikke er å anse som en oppfinnelse i patentlovens forstand, eller en oppfinnelse det ikke meddeles patent på, etter patl. § 1 eller
patl. § 1 b.
I slike tilfeller skal søkeren informeres om at søknaden kan trekkes og det bør opplyses om adgangen til å levere inn en ny søknad og, hvis det er grunnlag, å kreve prioritet fra den første søknaden.

3.3.2 Søknad som er kompleks eller har for mange selvstendige krav av samme kategori
3.3.2.1 Kompleks søknad

For søknader med meget omfattende krav vil det være særdeles vanskelig å utføre en nyhetsgranskning for hele det krevde beskyttelsesomfanget. For slike søknader kan det utføres en delvis granskning basert på konkrete angitte utføringsformer i beskrivelsen eller en rimelig generalisering av disse. Dersom det ikke er mulig å granske søknaden, fordi søknaden f eks ikke inneholder noen konkrete utføringsformer, ingen eksempler, se pr. del B kap. III, punkt 4.4.1.1 eller kravene er for generelle, skal det skrives en uttalelse før gransking.

3.3.2.2 Mange selvstendige krav av samme kategori

pf. § 7 fjerde ledd

I søknader med mange krav av samme kategori kan det være nødvendig å skrive en uttalelse før gransking for å få et mer oversiktlig og klart kravsett. I en søknad uten prioritet påpekes imidlertid ikke at den har for mange krav av samme kategori før i første realitetsbehandling.

Når saksbehandleren har begrunnede innvendinger mot antallet selvstendige krav av samme kategori, se pr. del C, kap. III, punkt 3.1.2, oppfordres søkeren til å endre kravene i samsvar med dette. Dersom for mange selvstendige krav opprettholdes og ingen overbevisende argumenter er frembrakt om at en av de situasjonene som det refereres til i pf. § 7 fjerde ledd kan anvendes, kan søknaden, under realitetsbehandlingen, avslås i henhold til patl. § 8 andre ledd første punktum.

3.3.3 Søknad som omfatter uavhengige oppfinnelser

For søknader med prioritet og videreførte internasjonale søknader som inneholder krav som åpenbart omfatter oppfinnelser som er uavhengige av hverandre før gransking (a priori) etter patl. § 10, skal det alltid skrives en «uttalelse før gransking» om uenhetlighet, der søkeren oppfordres til å angi hvilken oppfinnelse som skal behandles i søknaden.

Dersom det sendes ut en «uttalelse før gransking» om uenhetlighet, og søkeren ikke svarer på denne, skal vi granske og vurdere den første oppfinnelsen i kravsettet. Uttalelsen skal derfor ikke inneholde fotnote eller varsel om henleggelse ved manglende svar.

For en søknad uten prioritet påpekes ikke uenhetlighet før i første realitetsuttalelse. Det skrives ikke en «uttalelse før gransking» i slike tilfeller.
Se pr. del C, kap. III, punkt 6 for nærmere retningslinjer for behandling av de ulike tilfellene.

3.3.4 Tilskriving og frist

I tilskrivingen «uttalelse før gransking» pålegges søkeren å rette de formelle manglene som påpekes i den avsluttende formaliasjekken, og eventuelle formelle mangler som gjenstår fra den innledende formaliasjekken, innen en frist på 3 måneder. Vi kan oppfordre til raskere svar dersom dette anses fordelaktig med hensyn til prioritetsårets utløp. Uttalelsen skal sendes søkeren snarest mulig etter at søknaden er mottatt i Patentavdelingen og før nyhetsgransking utføres. Det skal fremgå av uttalelsen at søknaden kan bli henlagt (se imidlertid 3.3.3 siste avsnitt) eller avslått dersom manglene ikke rettes, jf. patl. § 15 andre ledd og patl. § 16.
Dersom manglene ikke blir rettet, skal søknaden snarest mulig og uten ytterligere tilskriving avgjøres i den foreliggende form, med mindre det foreligger særlige grunner for å tilskrive søkeren på nytt.

3.3.5 Språkkrav som kontrolleres av saksbehandler i Patentavdelingen

pf. § 5

Leveres en søknad uten prioritet på dansk eller svensk, må norsk- eller engelskspråklige dokumenter innsendes innen 16 måneder fra leveringsdag. Saksbehandler i Patentavdelingen sender et eget skriv om dette, med 16 måneders frist, se kap. II, punkt 1.1.1. Vi opplyser samtidig om at kravene må være på norsk for at søker skal ha et provisorisk vern i søknadsperioden.
Dersom norsk- eller engelskspråklige dokumenter ikke er innkommet innen fristens utløp, henlegges søknaden etter patl. § 15 andre ledd for dette forhold, også om søknaden alt er henlagt etter samme
bestemmelse for annet forhold.

4. Svarfrister

4.1 Datering av svarfrister

Svarfrister i henhold til punkt 4.2 til 4.6 løper fra den dag vedkommende skriv er datert av Patentstyret.4.2 Frister for søkerens besvarelse av uttalelser.

4.2        Frister for søkerens besvarelse av uttalelser

1.Uttalelse om formelle mangler

A.    Formalia 1 (saksbehandler i Patentproduksjon)

Generell uttalelse om formelle mangler

        3 måneder

Søknadsgebyr

1 måned

Tilleggsgebyr for antall patentkrav utover 10

1 måned

Bekreftet kopi av en tidligere inngitt søknad på norsk eller engelsk (prioritetssøknad)

2 måneder

Varsel om at deler av beskrivelsen med tegninger eller patentkrav mangler, og med mulighet for retting av forholdet (se punkt 3.1)

2 måneder

Oversettelse fra dansk eller svensk til norsk eller engelsk (søknad med prioritet)

16 mnd. fra prioritetsdato

Oversettelse fra annet språk enn norsk, svensk, dansk eller engelsk (søknad med eller uten prioritet)

3 måneder

Akselerert saksbehandling - AKS

1 måned

B.    Formalia 2 (saksbehandler i Patent)

Generelt

1-3 måneder

Uttalelse før gransking

3 måneder

Mangler ved krav om deling eller utskillelse

3 måneder

Oversettelse fra dansk eller svensk til norsk eller engelsk (søknad uten prioritet)

16 mnd. fra leveringsdag

 

 

2. Første realitetsuttalelse etter nyhetsgransking

6 måneder

3. Første realitetsuttalelse – Komprimert saksbehandling (KOS)

3 måneder

4. Ny uttalelse med nytt mothold (tilleggsgransking)

4 måneder

5. Andre uttalelser (bl.a. viderebehandlinger)

1 til 4 måneder

6. Pålegg om å sende inn resultat av patenterbarhetsundersøkelse i utlandet

       3 til 6 måneder

7. Oversettelse til norsk av patentkravene før patent kan meddeles, jf. pf. § 33a

1 måned

4.3 Frister for søkerens besvarelse i SPC-søknader

Formelle mangler i SPC og SPC pediatrisk forlengelse

2 måneder

Realitetsbrev i SPC og SPC pediatrisk forlengelse

4 måneder

4.4 Frister ved innsigelse, administrativ overprøving og administrativ begrensning

1. Patenthaverens uttalelse om innsigelsen(e)

3 måneder
+ 2 uker fra innsigelsesfristen utløper

2. Patenthaverens uttalelse om overprøvingen 

3 måneder

3. Uttalelse om senere innlegg fra partene 

2 uker til
3 måneder

4. Svar på uttalelser fra Patentstyret eller frist for partene til å uttale seg ved innkommet protest

2 uker til
4 måneder

5. Frist når det kun skal leveres eller kommenteres på sakskostnader ved administrativ overprøving

14 dager

6. Levering av oversettelse av patentet til norsk i henhold til patl. §§ 24 syvende ledd og 52 b niende ledd

       3 måneder

7. Oversettelse av innsigelse, krav om administrativ overprøving eller administrativ begrensning

1 måned

8. En oversettelse til norsk av endrede patentkrav i henhold til pf. § 42 andre ledd

1 måned

4.5 Frist for søksmål

Frist for part som oppfordres til å reise søksmål om retten til oppfinnelsen, jf. patl. § 17, skal være 2 måneder.

4.6 Andre frister og fristforlengelser

Når særlige grunner foreligger, kan det gis andre frister enn angitt i punkt 4.1 til 4.4.
De frister som er angitt i punkt 4.1 til 4.4, kan forlenges når det foreligger særlige grunner for det.
Om fristforlengelse, se pf. § 102, samt punkt 5. Fristforlengelser.

5. Fristforlengelser

5.1 Patent- og SPC-søknader

Ved skriftlig anmodning fra søker eller fullmektig om fristforlengelse gis det automatisk fristforlengelse på to (2) måneder. I hver enkelt patentsøknad gis det inntil to (2) slike automatiske fristforlengelser. I hver enkelt SPC-søknad gis det en (1) slik automatisk fristforlengelse. Anmodningen om fristforlengelse må være innkommet før fristen det søkes fristforlengelse for utløper. Slike fristforlengelser gis for realitetsuttalelser, uttalelser i forbindelse med krav om deling eller utskillelse og formalia-2 skriv, med unntak av uenhetlighetsprotokoller i videreførte PCT-søknader.  Saksbehandler i Patentavdelingen kan motta, behandle og godkjenne slike anmodninger

 -I tillegg kan det i ekstraordinære tilfeller gis fristforlengelser når det foreligger «særlige grunner». Vurderingen av om det foreligger slike «særlige grunner» skal foretas av Patentjuridisk seksjon.

Ordningen med fristforlengelser gjelder ikke frist for rettelse av formelle mangler under formalia-1, frister fastsatt ved lov og forskrift, for eksempel frist for klage, gjenopptakelse, betaling av avgifter og gebyrer eller Patentstyrets virksomhet som mottakende myndighet under PCT. Ordningen gjelder heller ikke frister for inngivelse av norsk- eller engelskspråklige søknadsdokumenter innen 16 måneder fra leveringsdagen, jf. pr. del A, kap. II, punkt 1.1.1 og uenhetlighetsprotokoller i videreførte PCT-søknader.

5.2 Innsigelse, administrativ overprøving og administrativ begrensning

En innsigelse skal være begrunnet og innkommet til Patentstyret innen ni (9) måneder fra meddelelsesdagen til patentet. I tilfeller hvor innsigelsen begrunnes i patl. § 1 b må innsigelsen være innkommet innen tre (3) år fra meddelelsesdagen til patentet. Fristene for innlevering av innsigelse er regulert i loven, og det gis ingen fristforlengelser.

I særlige tilfeller kan Patentstyret, på innsigers begjæring, innrømme en tilleggsfrist på en (1) måned for å fremskaffe ytterligere dokumentasjon til støtte for innsigelsen, jf. patl. § 24 første ledd tredje punktum. Begjæring om slik tilleggsfrist må være innkommet til Patentstyret innen ni- (9-) månedersfristen. Begjæringen skal vurderes av Patentjuridisk seksjon.

For andre frister enn de som er nevnt i lov eller forskrift, kan fristforlengelse gis hvis det foreligger saklig grunn. Eksempler på saklig grunn kan være sykdom, tekniske problemer, forhandlinger med motpart e.l. Listen er ikke uttømmende.

En forespørsel om fristforlengelse må fremsettes skriftlig, og må være mottatt før fristens utløp. Forespørselen skal være begrunnet. Patentjuridisk seksjon avgjør hvorvidt det er grunnlag for å gi fristforlengelse, og eventuelt fristens lengde.