Del A, Kapittel II - Språk i patentsøknader, oversettelse, utsatt behandling

1. Språk i patentsøknader

1.1 Språk i søknadsdokumenter

1.1.1 Generelt om språk i søknadsdokumenter

1.1.1.1 Språk i avdelte og utskilte søknader

1.1.1.2 Søknader levert på dansk eller svensk

1.1.1.3 Søknader levert på et annet språk enn norsk, engelsk, dansk eller svensk

1.1.1.4 Generelt om basisdokumenter

1.1.2 Søknadsdokumenter i videreførte internasjonale søknader

1.1.2.1 Basisdokumenter i videreførte internasjonale søknader

1.1.3 Søknadsdokumenter levert på dansk eller svensk

1.1.3.1 Basisdokumenter i søknader levert på dansk eller svensk

1.2 Sakbehandlingsspråk

1.2.1 Generelt om saksbehandlingsspråk

1.2.2 Realitetsuttalelser i søknader med søknadsdokumenter på dansk eller svensk

1.2.3 Flere frister som løper samtidig i samme søknad

2.  Utsettelse av søknadsbehandling / Stille saksbehandlingen i bero

2.1 Eldre søknad etter patl. § 2.2.2

2.2 Supplerende gransking

2.3 Meddelelse av patent

2.4 Administrativ patentbegrensning

2.5 Administrativ overprøving

2.6 Innsigelse

2.7 Uenighet om retten til oppfinnelsen

2.8 Anmodning om å stille saksbehandlingen i bero på annet grunnlag

 

1. Språk i patentsøknader

1.1 Språk i søknadsdokumenter

1.1.1 Generelt om språk i søknadsdokumenter

pf. § 5, første ledd og andre ledd

Beskrivelse, inkludert tegninger, patentkrav og sammendrag skal være avfattet på norsk eller engelsk. Valget søkeren gjør når han velger om dokumentene skal leveres på norsk eller engelsk, kan ikke endres under søknadsbehandlingen. Dersom søknaden inneholder sekvensliste etter WIPO Standard ST.26 skal språkavhengig fritekst være på samme språk som resten av søknaden. Hvis ST.26-sekvenslisten har språkavhengig fritekst på to språk godtas den hvis det ene språket er det samme som resten av søknaden. Se del C, kap. II, punkt 3.4.8. Dersom søknaden derimot inneholder sekvensliste etter WIPO Standard ST.25 stilles det ikke språkkrav til sekvenslisten, se del C, kap. II, punkt 3.4.8.2

Dersom søknaden leveres med en blanding av norsk og engelsk språk, f.eks. at deler av beskrivelsen, f.eks. tekst på tegninger, eller kravsettet, er på et annet språk enn resten av søknaden, gis søker en frist på tre (3) måneder under formalia-1 til å oversette hele søknaden til ett av språkene norsk eller engelsk. Dersom søker ikke sender inn en slik oversettelse av hele søknaden til ett av språkene, blir søknaden henlagt. Unntatt fra dette oversettelseskravet er sitater fra teknikkens stilling når det fremkommer tydelig i beskrivelsen at det er et sitat.

Dersom søknadsdokumentene er levert på engelsk skal også et eventuelt patent meddeles på engelsk, pr. del D, kap. I, punkt 1.1. Det er et vilkår for provisorisk vern i søknadsperioden at søkeren leverer en oversettelse av kravene til norsk og at Patentstyret har kunngjort at slik oversettelse er levert. Dersom det ikke er samsvar mellom oversettelsen og teksten på engelsk, gjelder vernet bare så langt det er samsvar mellom tekstene. Patentstyret skal ikke kontrollere om oversettelsen er riktig, da dette er søkerens ansvar.

Kravet om oversettelse av en patentsøknad til norsk eller engelsk gjelder beskrivelsen, patentkravene og sammendraget i sin helhet, dvs. at oversettelsen skal inkludere eventuell tekst på tegninger. Det er ikke tilstrekkelig at det medfølger en oversettelse av teksten på tegningene til norsk eller engelsk i form av en henvisningsliste; selve teksten på tegningene skal oversettes. Ved oversettelse av WIPO Standard ST.26 sekvensliste skal det leveres en hel ny sekvensliste med oversatt språkavhengig fritekst.

Eventuell ikke oversatt tekst vil ikke bli en del av basisdokumentet, jf. pf. § 4 og pf. § 75 tredje ledd.
 

For oversettelse av dokumenter i videreførte PCT-søknader, se punkt 1.1.2.

1.1.1.1 Språk i avdelte og utskilte søknader

Avdelte og utskilte søknader må være på samme språk som stamsøknaden.

1.1.1.2 Søknader levert på dansk eller svensk

For søknader levert på dansk eller svensk er fristen for levering av norsk eller engelsk oversettelse seksten (16) måneder fra leveringsdag eller tidligste prioritetsdag. Innen samme frist må det også innsendes en oversettelse av de gjeldende søknadsdokumenter.

1.1.1.3 Søknader levert på et annet språk enn norsk, engelsk, dansk eller svensk

For søknader levert på et annet språk enn norsk, engelsk, dansk eller svensk er fristen for å sende inn norsk eller engelsk oversettelse tre (3) måneder fra utsendelse av innledende formaliasjekk, se kap. I, punkt 3.2.4.2.

1.1.1.4 Generelt om basisdokumenter

pf. § 4
patl. § 13

Søknadens basisdokumenter er beskrivelsen av oppfinnelsen med tilhørende tegninger og patentkrav som leveres på norsk eller engelsk senest den dagen søknaden ble eller skal anses levert. Leveres ikke beskrivelsen med tilhørende tegninger og patentkrav på norsk eller engelsk senest denne dagen, skal den første beskrivelsen med tilhørende patentkrav som deretter leveres på norsk eller engelsk, anses som basisdokumenter i den utstrekning innholdet tydelig fremgår av de dokumentene som forelå ved leveringen av søknaden.

En søknad om patent må ikke endres slik at det søkes patent på noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt, se del C, kap. VII. Om retting av åpenbare feil, se del C, kap. VII, punkt 7.

1.1.2 Søknadsdokumenter i videreførte internasjonale søknader

Oversettelsen eller den videreførte norsk eller engelskspråklige internasjonale søknaden som nevnt i patl. § 31 skal omfatte beskrivelse, patentkrav og sammendrag. Fra dette gjelder følgende unntak:

a) oversettelsen eller den videreførte norsk eller engelskspråklige internasjonale søknaden behøver ikke omfatte slike deler av søknaden som den internasjonale myndighet har ansett som en uavhengig oppfinnelse, og som søkeren ikke har betalt tilleggsgebyr for til vedkommende internasjonale myndighet. Oversettelsen kan i slike tilfeller begrenses til de deler av søknaden som videreføres etter endring i internasjonal fase.

b) oversettelsen eller den videreførte norsk eller engelskspråklige internasjonale søknaden behøver heller ikke å omfatte deler av den internasjonale søknaden som ikke opprettholdes etter endring i internasjonal fase eller hvor deler av søknaden ikke videreføres på grunn av unntakene i patl. §§ 1 og 1b.

De deler av den publiserte internasjonale søknaden som ikke oversettes eller leveres innen fristen på 31 måneder fra den internasjonale leveringsdagen eller prioritetsdagen, anses ikke å være videreført i Norge.

1.1.2.1 Basisdokumenter i videreførte internasjonale søknader

pf. § 75 tredje og fjerde ledd

pf. § 77

For internasjonale søknader som videreføres etter patl. § 31 og som er på norsk eller engelsk, regnes beskrivelsen med tilhørende tegninger og patentkrav som blir levert, som basisdokument. Dersom det kreves en oversettelse for videreføring av den internasjonale søknaden, regnes oversettelsen av beskrivelsen med tilhørende tegninger og patentkrav som blir levert som basisdokument i den grad innholdet i den norske eller engelske oversettelsen fremgår av den internasjonale søknaden.

Er det gjort endringer i oversettelsen innen fristen i pf. § 77 (innen fire måneder etter utløpet av fristen i patl. § 31) er det den endrede oversettelsen som skal regnes som basisdokument. Endringene kan ikke medføre at søknaden kommer til å omfatte noe som ikke fremgikk av den internasjonale søknaden da den ble innlevert.

Er patent meddelt med patenthaverens samtykke innen utløpet av fristen i pf. § 77, skal beskrivelsen med tilhørende tegninger og patentkrav slik de forelå på meddelelsestidspunktet regnes som basisdokumenter. Ved avslag av den internasjonale søknaden før utløpet av fristen gitt i pf. § 77 siste ledd, er det beskrivelsen med tegninger og patentkrav som forelå på tidspunktet for avslaget som skal regnes som basisdokumenter.

Ved uoverensstemmelser mellom innholdet i den norske eller engelske oversettelsen og dokumentene i den publiserte internasjonale søknaden, utover endringer som følge av pf. § 77, er den norske eller engelske oversettelsen basisdokumenter i den grad innholdet i den norske eller engelske oversettelsen fremgår av den internasjonale søknaden. Omfatter den norske eller engelske oversettelsen noe som går ut over innholdet i den publiserte internasjonale søknaden må dette innholdet fjernes fra søknaden, jf. patl. § 13.

Pf. § 4 gjelder tilsvarende for hva som skal regnes som basisdokumenter i en søknad som opptas til behandling etter patl. § 38, se kap. V, punkt 2.2.

1.1.3 Søknadsdokumenter levert på dansk eller svensk

Patentstyret har bestemt at søknader skal kunne realitetsbehandles selv om beskrivelse, patentkrav og sammendrag foreligger på svensk eller dansk, se punkt 1.2.2.

1.1.3.1 Basisdokumenter i søknader levert på dansk eller svensk

Den norske oversettelsen av en søknad levert med søknadsdokumenter på dansk eller svensk er basisdokumenter i den utstrekning innholdet i oversettelsen tydelig fremgår av dokumentene som forelå ved levering av søknaden. Søknadens norske dokumenter kan ikke inneholde noe som ikke fremgikk av søknadsdokumentene ved levering av søknaden. Omfatter den norske oversettelsen noe som ikke fremgår av de opprinnelige søknadsdokumentene må dette innholdet fjernes fra søknaden, jf. patl. § 13. Tilsvarende gjelder for søknader levert fra og med 2015.01.01 levert med søknadsdokumenter på dansk eller svensk som oversettes til norsk eller engelsk.

Se del C, kap. VII, punkt 7 om retting av åpenbare feil som oversettelsesfeil.

Dersom saksbehandler blir oppmerksom på avvik mellom de først leverte dokumentene og den norske eller engelske oversettelsen skal søkeren informeres om dette og muligheten til å endre, eventuelt fjerne, innholdet i dokumentene i samsvar med grunnlaget i de leverte søknadsdokumentene.

1.2 Sakbehandlingsspråk

1.2.1 Generelt om saksbehandlingsspråk

pf. § 27a

Saksbehandlingsspråket ved behandling av patentsøknader i Patentstyret er som hovedregel norsk.

Dersom søknaden er på engelsk og søkeren ber om det skal vi skrive alle uttalelser, godkjenning til meddelelse og avslag på engelsk. For administrativ begrensning, se del D, kap. IV, punkt 3.1.

Dersom søknaden er på norsk og søker ber om det skal vi skrive uttalelser om patenterbarhet og gransking på engelsk, dvs. formalia-2 uttalelser, første realitetsuttalelse, viderebehandlinger og uttalelse om krav om deling. Ved henvisning til kravene kan kravene siteres med den norskspråklige teksten, men det må fremgå tydelig i uttalelsen at det er et sitat. Andre henvendelser og uttalelser eller avgjørelser kan saksbehandler også velge å skrive på engelsk, men søker kan ikke kreve det.

Svarskriv fra søker skal være på norsk, dansk, svensk eller engelsk, jf. pf. § 5 første ledd andre setning.

1.2.2 Realitetsuttalelser i søknader med søknadsdokumenter på dansk eller svensk

pf. §§ 5 og 105


Patentstyret har bestemt at søknader skal kunne realitetsbehandles selv om beskrivelse, patentkrav og sammendrag foreligger på svensk eller dansk. Realitetsuttalelsene i disse søknadene avgis på norsk, eller på engelsk hvis søker ber om det.

1.2.3 Flere frister som løper samtidig i samme søknad

I søknader hvor det sendes ut et eget skriv om at norsk- eller engelskspråklige dokumenter skal leveres innen seksten (16) måneder fra søknadens leveringsdag eller tidligste prioritetsdag vil det etableres flere frister som løper samtidig i disse søknadene.

Hver enkelt svarfrist i en søknad er selvstendig, med et selvstendig henleggingsgrunnlag, og søknader må derfor gjenopptas i henhold til den enkelte frist.

Hvis første frist oversittes håndteres henleggingen på vanlig måte. Hvis den andre fristen også oversittes, gjentas henleggingsprosessen med grunnlag i denne andre fristen, selv om søknaden allerede er henlagt på grunn av at den første fristen er oversittet. I slike tilfeller vil søknaden bli endelig henlagt ved utløpet av gjenopptagelsesfristen til den første henleggingen.

2.  Utsettelse av søknadsbehandling / Stille saksbehandlingen i bero

Berostillelse av en sak betyr at behandlingen av saken utsettes på bestemt eller ubestemt tid. Patentstyret vil av eget tiltak stille saksbehandlingen i bero i enkelte tilfeller.

Det er også mulig for søker/innehaver å anmode om at saksbehandlingen skal stilles i bero. Se pr. del A, kap II punkt 2.8

 

2.1 Eldre søknad etter patl. § 2.2.2

patl. § 29
patl. § 66f

Er den oppfinnelse som søkes patentert, ikke ny i forhold til innholdet i en eldre, ikke allment tilgjengelig nasjonal patentsøknad, og kan søknaden ikke avslås av andre grunner, skal behandlingen stilles i bero inntil den eldre søknaden er blitt allment tilgjengelig i henhold til patl. § 22, eller inntil den før dette tidspunkt er endelig avgjort.

Tilsvarende gjelder i forhold til en eldre internasjonal patentsøknad før fristen for videreføring når Patentstyret er kjent med dens innhold. Behandlingen av den yngre søknaden gjenopptas når den internasjonale patentsøknaden etter videreføring her i riket blir allment tilgjengelig i henhold til patl. § 22, eller den internasjonale patentsøknaden etter videreføring i en europeisk patentsøknad som gjelder for Norge blir allment tilgjengelig i EPO ved kunngjøring etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 93 og 153 nr. 3 og 4, som er likestilt med at en internasjonal søknad holdes allment tilgjengelig etter patl § 22. Behandlingen av den yngre søknaden gjenopptas også dersom den internasjonale patentsøknaden bortfaller når det gjelder Norge ved manglende videreføring i Norge eller EPO.

2.2 Supplerende gransking

Søker kan anmode om supplerende gransking for å avdekke mulige nyhetshindrende internasjonale søknader som videreføres i Norge eller EPO, mulige kolliderende norske søknader, jf. patl. § 2, andre ledd, andre punktum, eller europeiske søknader som gjelder for Norge, jf patl. § 66f. Se pr. del B, kap. III, punkt 3.

2.3 Meddelelse av patent

pf. § 33
Kan en søknad føre til patent før den er gjort allment tilgjengelig etter 18 måneder fra innlevering, kan Patentstyret, etter krav fra søkeren, utsette meddelelsen av patent til det er gått 18 måneder fra innlevering. Patentstyret kan ellers aldri utsette meddelelsen av patent etter at beslutning om å imøtekomme søknaden er truffet. Se pr. del D, kap. I, punkt 4.

2.4 Administrativ patentbegrensning

patl. § 39a
Dersom patenthaver har begjært eller begjærer begrensning eller opphevelse i EPO av et europeisk patent som gjelder i Norge, skal Patentstyret stanse behandlingen av en begrensningsbegjæring her inntil EPO har truffet endelig avgjørelse i saken. Deretter gjenopptas behandlingen med mindre det er fullt samsvar mellom begjæringen her og begjæringen i EPO. Ved fullt samsvar med begjæringen i EPO avsluttes behandlingen av begrensningsbegjæringen. Behandlingen må også stanses inntil eventuelle søksmål om overføring av patentet er endelig avgjort, og eventuelle utlegg er bortfalt, se pr. del D, kap. IV, punkt 2.

2.5 Administrativ overprøving

patl. § 52c
Dersom administrativ overprøving er krevd av andre enn patenthaveren, og det reises sak for domstolene av en annen enn den som har krevd overprøvingen, skal Patentstyret stanse behandlingen inntil rettssaken er endelig avgjort.

Dersom overprøvingen er krevd av patenthaveren, se del D, kap. VI, punkt 2.4.

2.6 Innsigelse

Dersom Patentstyret er blitt kjent med at det under en pågående innsigelsessak er reist søksmål om patentets gyldighet, skal innsigelsesbehandlingen stilles i bero til rettskraftig dom foreligger eller til saken for domstolene er endelig avsluttet på annet vis. For påfølgende avslutning av innsigelsesbehandlingen, se del D, kap. II, punkt 4.9.

2.7 Uenighet om retten til oppfinnelsen

Dersom noen hevder at det er han, og ikke søkeren, som har retten til en oppfinnelse, jf. patl. § 17, eller godtgjør noen overfor Patentstyret at det er han, og ikke søkeren, som har retten til en oppfinnelse, jf. patl. § 18, skal saksbehandlingen stilles i bero inntil rettighetsspørsmålet er avklart.

2.8 Anmodning om å stille saksbehandlingen i bero på annet grunnlag

Søker/innehaver kan også selv anmode om at saksbehandlingen stilles i bero. Anmodningen må begrunnes, og vil være fristavbrytende.

For at Patentstyret skal innvilge en anmodning om berostillelse av saksbehandlingen må det foreligge en særlig grunn for dette. Dette kan eksempelvis være i tilfeller hvor rettighetsforholdet er uavklart.