Del D, Kapittel I - Meddelelse

1. Enighet om søknadens innhold

1.1 Overensstemmelse mellom patentkrav og beskrivelse, språk

1.1.1 Beskrivelsens utforming

2. Godkjenning til meddelelse

2.1 Underretning om meddelelse av patent

2.2 Hvor underretning til søker er sendt før 2019.07.01

2.3 Hvor underretning til søkeren er sendt fra og med 2019.07.01

3. Meddelelse

3.1 Meddelelsesgebyr

3.2 Fritak for betaling av meddelelsesgebyr

3.3 Kunngjøring og registrering av patent

3.4 Endringer etter at patent er meddelt

4. Utsettelse av meddelelse av patent

1. Enighet om søknadens innhold

1.1 Overensstemmelse mellom patentkrav og beskrivelse, språk

Når det er enighet mellom søker og saksbehandler om at patentkravene er på en form som kan godtas, gjennomgås beskrivelsen før søkeren underrettes om at patent kan meddeles. Det påses at beskrivelsen oppfyller kravene til dens utforming og at den er i samsvar med kravene. I tillegg, hvis kravkategoriene har blitt endret, må det vurderes om det er nødvendig med en tilsvarende endring i søknadens benevnelse (tittelen). Se også pr. del C, kap. II, punkt 2.

Dersom søknaden er på engelsk, skal patent meddeles på engelsk. Samtidig må det påses at det er levert en oversettelse av patentkravene til norsk. Dersom en slik oversettelse ikke er levert, gis det en frist på en (1) måned for innsendelse av denne, jf. pf. § 33 a.

1.1.1 Beskrivelsens utforming

Utformingen av søknaden er i utgangspunktet søkers ansvar, se også pr. del A, kap. III, punkt 3, og saksbehandler skal konsentrere seg om det teknisk faglige og det patentfaglige innholdet i søknaden.

Det bør derfor ikke gjøres anmerkning angående utforming, teknisk terminologi etc., med mindre det kan oppstå feiltolkning. Det er heller ikke nødvendig å kontrollere at alle betegnelser på en tegning er omtalt i beskrivelsen. Dersom avsnittene er nummerert, er det ikke nødvendig å omnummerere avsnittene etter sletting av hele avsnitt.

Tilsvarende skal saksbehandler kun påpeke skrive- eller setningsfeil dersom feilen fører til at det skapes tvil om betydningen av innholdet.
Dersom en patentsøknad inneholder mange skrive- eller setningsfeil kan saksbehandler be søker generelt rette slike feil i søknaden.

En søknad om patent må imidlertid aldri endres slik at det søkes patent på noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt, jf. patl. § 13 og pr. del C, kap. VII.

2. Godkjenning til meddelelse

2.1 Underretning om meddelelse av patent

patl. § 19

Er søknaden i foreskrevet stand, se punkt 1, og det ikke foreligger noe kjent teknikk som er til hinder for å meddele patent, skal søkeren underrettes om at patent kan meddeles.

En søknad skal aldri godkjennes til meddelelse uten at søker har hatt anledning til å uttale seg, dvs. at det skal være enighet mellom søker og saksbehandler om at søknaden er på en godtakbar form.

2.2 Hvor underretning til søker er sendt før 2019.07.01

For søknader hvor underretning til søkeren om at patent kan meddeles er sendt fra Patentstyret før 2019.07.01 kan patentkravene ikke endres slik at patentvernets omfang utvides. Heller ikke endringer i beskrivelsen kan foretas dersom de fører til en utvidelse av patentvernets omfang, f.eks. ved en omdefinering av ord i beskrivelsen som forekommer i kravene. Det er tidspunktet for underretningen om godkjenning til meddelelse, og ikke selve meddelelsen, som er avgjørende med hensyn til begrensningen i muligheten til å utvide patentvernets omfang.

Endring av kravkategori medfører ikke nødvendigvis at patentvernets omfang utvides. F eks vil en endring av kategori fra produkt til anvendelse kunne være tillatt. En endring av kategori fra produkt til fremgangsmåte vil også kunne være tillatt, men endringen må ikke medføre at oppfinnelsen fremstår som en vesentlig annen enn den som kan utledes av de godkjente krav. Ved endring fra produkt til fremgangsmåte må særlig oppmerksomhet vises i forhold til patl. § 3 første ledd nr. 3, om indirekte beskyttelse av et tilvirket produkt. Den omvendte endring, fra fremgangsmåte til produkt, vil imidlertid føre til en utvidelse av omfanget.

2.3 Hvor underretning til søkeren er sendt fra og med 2019.07.01

For søknader hvor underretning til søkeren om at patent kan meddeles er sendt fra Patentstyret fra og med 2019.07.01 gjelder at søknaden beholder den samme endringsadgangen som under søknadsbehandlingen frem til tidspunktet for meddelelse av patentet, det vil si dagen det kunngjøres at søknaden er imøtekommet, jf. patentloven § 21 andre ledd første punktum. Dette betyr at patentkravene fortsatt kan endres slik at patentvernets omfang utvides dersom det er grunnlag for dette i beskrivelsen/basisdokumentene. Dette innebærer at saksbehandlingen skal fortsette og nye vurderinger skal foretas dersom søkeren leverer endrede patentkrav i tidsrommet mellom underretningen om at patent kan meddeles, og selve meddelelsen av patentet.

3. Meddelelse

3.1 Meddelelsesgebyr

patl. § 20

betalingsforskriften § 25

Innen to måneder etter at søkeren er underrettet om at patent kan meddeles, skal søkeren betale fastsatt meddelelsesgebyr. Betaler ikke søkeren, vil søknaden bli henlagt.

Meddelelsesgebyret består av et grunngebyr, et tilleggsgebyr for hver side utover 14 og et særskilt tilleggsgebyr for hvert nye patentkrav utover ti (10) som det ikke er betalt for tidligere.

3.2 Fritak for betaling av meddelelsesgebyr

patl. § 20

betalingsforskriften § 25

Søkes patent av oppfinneren, kan Patentstyret gi søkeren fritak for å betale meddelelsesgebyr, dersom det er forbundet med betydelige vanskeligheter for søkeren å betale gebyret og det er begjært fritak innen to måneder etter at søkeren er underrettet om at patent kan meddeles.

Søknad om fritak for betaling av meddelelsesgebyr, kan ikke påregnes imøtekommet dersom søkerens brutto inntekt overstiger tre ganger Folketrygdens grunnbeløp (3G). Inntektsgrensen er fire ganger Folketrygdens grunnbeløp (4G) dersom søkeren forsørger ektefelle. Til inntekten vil det dessuten bli beregnet et tillegg på halvparten av Folketrygdens grunnbeløp (0,5G) for hver person søkeren ellers har å forsørge. Brutto inntekt ved statsskatteligningen blir lagt til grunn for beregningen.
Søknad og fritak eller henstand kan heller ikke påregnes imøtekommet dersom søkeren har en brutto formue som overstiger fem ganger Folketrygdens grunnbeløp (5G). Søknad om fritak eller henstand skal vedlegges kopi av sist tilsendte skatteoppgjør, der beregningsgrunnlaget for skatten skal fremgå.

Avslås begjæringen om fritak, skal gebyr som betales innen to måneder deretter, anses som betalt i rett tid.

3.3 Kunngjøring og registrering av patent

patl. § 21

patl. § 34

patl. § 43

Når meddelelsesgebyret er betalt, eller fritak for gebyret er gitt, skal patent meddeles dersom det fortsatt ikke foreligger noe kjent teknikk som er til hinder for patent. Dette betyr at patent ikke vil bli meddelt dersom det er fremkommet kjent teknikk som er til hinder for patentering etter at søkeren er underrettet om at patent kan meddeles.

Avgjørelsen om å meddele patent kunngjøres av Patentstyret. Når avgjørelsen er kunngjort, er patentet meddelt.

Fra og med den dagen patent er meddelt, er samtlige dokumenter i saken allment tilgjengelige.

Samtidig med at patentet meddeles, publiserer Patentstyret et patentskrift som bl.a. inneholder beskrivelse, patentkrav og sammendrag, opplisting av anførte publikasjoner, samt patenthaverens og oppfinnerens navn.

Opplysninger om meddelte patenter innføres i patentregisteret.

3.4 Endringer etter at patent er meddelt

Etter at patent er kunngjort meddelt, jf. patl. § 21 andre ledd første punktum, kan det ikke foretas endringer i hverken patentkravene eller i beskrivelsen som medfører at patentvernets omfang utvides. Dette forbudet vil gjelde fra dagen da patentet meddeles, det vil si den dagen det kunngjøres at søknaden er imøtekommet, jf. patentloven § 21 andre ledd første punktum.

4. Utsettelse av meddelelse av patent

pf. § 33

Kan en søknad føre til patent før den er gjort allment tilgjengelig etter 18 måneder fra innlevering, kan Patentstyret, etter krav fra søkeren, utsette meddelelsen av patent til det er gått 18 måneder fra innlevering. Patentstyret kan ellers aldri utsette meddelelsen av patent etter at beslutning om å imøtekomme søknaden er truffet.

Krav om utsatt meddelelse av patent skal leveres i eget skriv. Det kan bare tas hensyn til kravet dersom det er kommet inn til Patentstyret innen to måneder etter at søkeren er underrettet om at patent kan meddeles. Det som er fastsatt i patl. § 20 om betaling av meddelelsesgebyr og søknad om fritak for slikt gebyr gjelder selv om det er krevd utsettelse av patentmeddelelsen.