Del A, Kapittel III - Publisering, kunngjøring og hemmelighold av søknader og patenter

1. Søknadens allmenne tilgjengelighet

2. Publisering av patentsøknaden

2.1 Innhold og form for publiseringsdokumentet (A1)

2.2 Spesiell tilrettelegging av publiseringsklare dokumenter (A1)

2.2.1 Personsensitive opplysninger

2.3 Tidspunkt for publisering

3. Kontroll av dokumenter før godkjenning til meddelelse og publisering

4. Publisering av meddelte patenter (B1)

5. Kunngjøring generelt

6. Hemmelighold

1.    Søknadens allmenne tilgjengelighet

patl. § 22

pf. § 46

Dokumenter i en patentsøknad skal være tilgjengelige for enhver fra den dag patent er meddelt, senest 18 måneder etter leveringsdag, eventuelt prioritetsdag, eller, hvis søker ønsker det, tidligere enn 18 måneder etter leveringsdag, eventuelt prioritetsdag.

En søknad blir ikke gjort allment tilgjengelig dersom søknaden er henlagt, avslått eller trukket med mindre søkeren krever gjenopptakelse, påklager avgjørelsen eller krever søknaden tatt under behandling i medhold av patl. § 72 eller § 73.

Patentsystemet bygger på en avveining mellom patenthaverens enerett til å utnytte en nyutviklet oppfinnelse og samfunnets interesse av tilgang til nyutviklet teknologi gjennom tilgjengeliggjøring av søknadsdokumenter og patentskrifter.

Søknaden holdes hemmelig i en viss periode, noe som gjør at søkeren som oftest vil motta en første realitetsuttalelse, får anledning til å trekke søknaden og eventuelt kan levere nye dokumenter, uten at opprinnelige dokumenter får nyhetsskadelig virkning. Samtidig gjør tilgjengeliggjøring senest 18 måneder etter levering at interesserte tredjepersoner relativt raskt kan tilpasse sine virksomheter til de patentrettigheter som kan oppstå.

Dersom søkeren ber om at søknadsdokumentene gjøres allment tilgjengelig tidligere enn 18 måneder vil søkeren oppnå provisorisk beskyttelse i henhold til patl. § 60 og beskyttelse mot at tredjemann erverver rett til tvangslisens i henhold til patl. § 40 fra den dagen søknaden gjøres allment tilgjengelig.

2.    Publisering av patentsøknaden

Patentstyret kunngjør i Patenttidende når dokumentene i en søknad gjøres tilgjengelige for enhver, samtidig som et publiseringsdokument (A1) publiseres i Patentstyrets eksterne database. Dersom publiseringsdokumentet (A1) er på engelsk vil patentkrav på norsk danne grunnlag for provisorisk vern i søknadsperioden når Patentstyret har kunngjort at slik oversettelse er levert.

2.1 Innhold og form for publiseringsdokumentet (A1)

Publiseringsdokumentet (A1) skal ha norsk eller engelsk tekst og skal inneholde et sammendrag, en beskrivelse inkludert eventuelle tegninger og sekvenslister, og som hovedregel krav. Dokumentene skal i størst mulig grad tilfredsstille formkravene til patentskrifter, se pr. del C, kap. II, punkt 3.5.

Publiseringsdokumentet (A1) vil som hovedregel være de først leverte dokumentene på norsk eller engelsk, og utformingen av søknaden er i utgangspunktet søkers ansvar.

Dersom søknaden er på engelsk og det er levert norsk kravsett, skal det kunngjøres at det er levert norsk kravsett samtidig med at de engelske søknadsdokumentene publiseres, se punkt 5.

For avdelte eller utskilte søknader vil det være beskrivelsen med tilhørende tegninger og patentkrav som er levert samtidig med søknadsskjemaet i den nye søknaden, basisdokumentene, som skal være publiseringsdokumenter (A1).

Publiseringsklare dokumenter vil som oftest ligge i søknaden, men det vil likevel kunne bli nødvendig å anmode søker om å sende inn nye publiseringsklare dokumenter, eventuelt foreta endringer i leverte dokumenter, se punkt 2.2, 2.2.1 og 5.

For kunngjøring og publisering av europeiske søknader, samt konvertering til nasjonal søknad, se pr. del E.

2.2 Spesiell tilrettelegging av publiseringsklare dokumenter (A1)

Dersom dokumentene i en søknad er håndskrevne skal søker anmodes om å sende inn maskinskrevne publiseringsklare søknadsdokumenter i samsvar med pr. del C, kap. II, punkt 3.5 senest 16 måneder etter leveringsdag, eventuelt prioritetsdag. Det må presiseres i henvendelsen til søker at de publiseringsklare dokumentene ikke må inneholde noe som ikke fremgikk av de først leverte søknadsdokumentene, jf. patl. § 13. Anmodningen om publiseringsklare dokumenter foretas av saksbehandler i Patentavdelingen og kan f eks tas med i første realitetsuttalelse. Dersom søker ikke sender inn maskinskrevne dokumenter publiseres de håndskrevne dokumentene.

Søknader som ikke er utformet som en patentsøknad, må redigeres før publisering. Er f eks søknaden formet som et brev, må brevhodet og underskrifter fjernes, eller hvis figurer forekommer inne i teksten, må de samles på egne sider sist i dokumentet. Redigeringsarbeidet utføres i Produksjon og systemer etter instruksjoner fra saksbehandler i Patentavdelingen.

Dersom søknaden ved publiseringsforberedelsen mangler krav eller innsendte krav åpenbart strider mot patl. § 13, se del C, kap. VII, punkt 2.3 publiseres søknaden uten krav.

Søknader uten prioritet som er behandlet på grunnlag av dokumenter på svensk eller dansk, skal også som hovedregel publiseres med de første leverte dokumentene på norsk eller engelsk. For søknader levert på engelsk før 2015.01.01 skal de første dokumentene mottatt på norsk publiseres. Hvis det er materielle mangler i oversatt norsk eller engelsk tekst eller avvik mellom de først leverte dokumentene og den norske eller engelske oversettelsen, skal søkeren informeres om dette og muligheten til å endre, eventuelt fjerne, innholdet i dokumentene i samsvar med grunnlaget i de leverte søknadsdokumentene, jf. pr. del A, kap. II, punkt 1.1.3. Saksbehandler gir søker en mulighet, ved å sende et informasjonsbrev uten frist, for å rette opp manglene slik at publiseringsklare dokumenter innkommer senest 14 dager før allmenn tilgjengelighetsfristen. Dersom slike endrede dokumenter ikke innkommer, publiseres de første dokumentene som ble levert på norsk eller engelsk.

Hvis søker krever tidlig publisering i henhold til patl. § 22 tredje ledd i en søknad uten prioritet, hvor søker har krevd at behandlingen skal skje på grunnlag av dokumenter på svensk eller dansk, må søker levere publiseringsklare dokumenter på norsk eller engelsk før søknaden kan publiseres (se avsnittet over).

2.2.1 Personsensitive opplysninger

I henhold til Forvaltningsloven § 13 plikter et forvaltningsorgan å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om personlige forhold. Som personsensitive opplysninger regnes f eks slektskaps- og familieforhold, fysisk og psykisk helse, følelsesliv, opplysninger om holdninger, medlemskap i frivillige organisasjoner, lovbrudd eller mistanke om dette og opplysninger om mottak av sosialhjelp. Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige.

Personsensitive opplysninger fjernes som en følge av ovennevnte, fra dokumenter som skal publiseres.

Saksbehandler tar kontakt med Patentjuridisk seksjon i tilfeller hvor saksbehandler mener, eller er i tvil om, at et dokument inneholder personsensitive opplysninger. Patentjuridisk seksjon avgjør hvilket sikkerhetsnivå dokumentet skal ha. Dersom dokumentet gis graderingen ”3” eller høyere vil dokumentet bli usynlig/utilgjengelig for de fleste.

Saksbehandler må angi hvilken lovparagraf som ligger til grunn for vurderingen om å holde et dokument, eller deler av et dokument, utilgjengelig for allmennheten. Av hensyn til kravet i patl. § 22 om at samtlige dokumenter i en søknad skal holdes tilgjengelig for enhver, må ikke mer enn absolutt nødvendig holdes utilgjengelig for allmennheten. I søknadens historielinje skal det angis årsak til gradering.

2.3 Tidspunkt for publisering

Publiseringsdokumentet (A1) i en søknad vil som regel bli publisert i Patentstyrets eksterne database 18 måneder fra søknadens leveringsdag, eventuelt prioritetsdag, samtidig som søknadens øvrige dokumenter gjøres allment tilgjengelige.

Videreførte PCT-søknader gjøres allment tilgjengelige i Norge fra den dagen norsk eller engelsk oversettelse av søknaden, eller når søknaden er på norsk eller engelsk, en kopi av den, er levert, dvs. senest 33 måneder etter søknadens internasjonale leveringsdag, eventuelt prioritetsdag.

Ber søker om at en søknad skal publiseres tidligere enn 18 måneder etter leveringsdag, eventuelt prioritetsdag, skal søknaden (A1) publiseres umiddelbart, uavhengig av om det er betalt søknadsgebyr (se imidlertid punkt 2.2 siste avsnitt). Det er en imidlertid en forutsetning at det foreligger norsk- eller engelskspråklige publiseringsdokumenter.

Publiseringsdatoen skal være den dagen kravet om tidlig publisering ble levert til Patentstyret eller eventuelt den dagen norsk- eller engelskspråklige dokumenter er levert dersom dette er senere.

Dersom det meddeles patent i en søknad før 18 måneder etter leveringsdag, eventuelt prioritetsdag, holdes dokumentene i søknaden allment tilgjengelig fra dagen patentet meddeles samtidig som et patentskrift (B1) publiseres i Patentstyrets eksterne database.
Publiseringsdokument (A1) publiseres i tillegg til patentskriftet (B1).

3.    Kontroll av dokumenter før godkjenning til meddelelse og publisering

Form og innhold til et patent er i utgangspunktet søkers ansvar, og en søknad skal aldri godkjennes til meddelelse uten at søker har hatt anledning til å uttale seg, det vil si at det skal være enighet mellom søker og saksbehandler om at søknaden er på en godtakbar form.

Ved godkjenning til meddelelse må søknadens innhold, se pr. del D, kap I, og form, pr. del C kap. II, punkt 3.5, kontrolleres. Foreligger det rettelser i beskrivelsen eller kravene, skal disse være utført på en slik måte at det ikke kan ses på dokumentet som skal publiseres at rettelse er foretatt. Dersom dokumentene ikke er i foreskrevet stand må søker kontaktes, se også pr. del C, kap. II, punkt 4.2.

Søknaden henlegges dersom kravet til form ikke er oppfylt etter at søker er gitt frist for retting.

Patentstyret kan avslå en søknad dersom søker ikke etterkommer de kravene som er stilt til patentets innhold.

4.    Publisering av meddelte patenter (B1)

Patentstyret kunngjør i Patenttidende når det meddeles patent i en søknad, samtidig som et patentskrift (B1) publiseres i Patentstyrets eksterne database. Dersom patentskriftet (B1) er på engelsk skal det inneholde en oversettelse av patentkravene til norsk, se pr. del D, kap I, punkt1.1. Samsvarer ikke oversettelsen med teksten på engelsk, gjelder patentvernet bare så langt som det er samsvar mellom oversettelsen og teksten på engelsk, jf. patl. § 21 tredje ledd tredje og fjerde punktum. Saksbehandler skal ikke kontrollere oversettelsen.

5.    Kunngjøring generelt

pf. kap 10 (§§ 46-57)

I tillegg til kunngjøringer i Patenttidende når dokumentene i en søknad gjøres tilgjengelige for enhver, se punkt 2, og når det meddeles patent i en søknad, se punkt 3, kunngjør også Patentstyret følgende i Patenttidende:

- opplysninger om at der er levert krav oversatt til norsk i søknad med søknadsdokumenter på engelsk i henhold til patl. § 60 andre ledd. Kunngjøringen skjer samtidig med publisering av søknaden dersom det er levert krav oversatt til norsk på dette tidspunktet, eller ved tidspunkt for levering av oversatte krav dersom oversatte norske krav leveres senere

- opplysninger om det er levert rettelser i oversatte norske krav i søknad med søknadsdokumenter på engelsk levert i henhold til patl. § 60 andre ledd fjerde punktum

- opplysninger om at det er sendt inn rettelser i oversatte norske krav levert i henhold til patl. § 21 tredje ledd tredje punktum i patent meddelt på engelsk

- endelig henlegging av søknader som er allment tilgjengelige,

- rettskraftig avslag i søknader som er allment tilgjengelige,

- innkomne innsigelser og endelig avgjørelser i innsigelsessaker,

- innkomne krav om administrativ begrensning og endelig avgjørelser i saker om administrativ begrensning,

- innkomne krav om administrativ overprøving og endelig avgjørelser i saker om administrativ overprøving,

- levering, endelige avgjørelser, bortfall og endring av gyldighetsperiode i supplerende beskyttelsessertifikater,

- endelig avgjørelse vedrørende begjæring om at søknaden tas under behandling til tross for at frist er oversittet.

For fullstendig oversikt over Patentstyrets kunngjøringer henvises det til patentforskriften.

6.    Hemmelighold

patl. § 22 femte og sjette ledd

Hemmeligholdte dokumenter kan være dokumenter som søker krever hemmeligholdt og dokumenter Patentstyret selv har utarbeidet.

Søker kan kreve hemmelighold av dokumenter i en søknad. Inneholder et dokument forretningshemmeligheter som ikke angår oppfinnelsen som det søkes beskyttelse for, kan Patentstyret når særlige grunner foreligger, bestemme at dokumentet ikke skal være tilgjengelig. I realiteten er det hensynet til at dokumentet ikke angår selve oppfinnelsen som vil bety mest for utfallet av vurderingen. Kravet avgjøres i et utvalg bestående av saksbehandler, patentfagansvarlig og en av juristene i Patentjuridisk seksjon.

Er det levert et krav om hemmelighold, blir dokumentet ikke tilgjengelig før kravet er avslått ved rettskraftig avgjørelse, jf. patl. § 26 fjerde ledd.

Eksempler på godkjent hemmelighold er hemmelighold av en angitt leverandør av råstoff i en søknad hvor opplysningen var uten betydning for oppfinnelsen og et prioritetsdokument som var levert i feil søknad. Eksempel på ikke godkjent krav om hemmelighold er dokument rettet på en allerede tilgjengeliggjort preparatomtale i en søknad om supplerende beskyttelsessertifikat.

Forslag, utkast, betenkninger og andre liknende arbeidsdokumenter som Patentstyret selv utarbeider for behandlingen av en sak, er ikke tilgjengelige med mindre Patentstyret beslutter at de skal være det.

Dersom dokumentet gis graderingen ”3” eller høyere vil dokumentet kun være tilgjengelig for brukere med særlige rettigheter i SANT. I søknadens historielinje skal det angis årsak til gradering.