Del E, Europeiske søknader og patenter med virkning i Norge

1.  Generelt

2. Levering av europeiske søknader

3. Endring av europeisk patentsøknad til nasjonal søknad

3.1 Krav om endring fra europeisk søknad til nasjonal søknad er fremsatt til Patentstyret

3.2 Krav om endring av europeisk søknad til nasjonal søknad er mottatt fra en annen nasjonal myndighet, eller fra EPO

4. Validering av europeiske patenter og provisorisk vern i europeiske søknader

4.1 Oversettelser

4.1.1 Oversettelser av europeiske patenter for validering

4.1.2 Oversettelse av krav i europeiske søknader (for provisorisk vern)

4.1.3 Rettelser i oversettelser

4.1.4 Uoverensstemmelser i oversettelser

4.2 Avgifter

4.3 Form på patentskrift

5. Europeiske søknader og patenter – teknikkens stilling

6. Endringer i europeiske søknader og patenter gjeldende i Norge

6.1 Endringer utført av Det europeiske patentverket (EPO)

6.2 Endringer utført av Patentstyret eller ved norske domstoler

1.    Generelt

patl. § 66 a første ledd

Den europeiske patentkonvensjonen (EPC – The European Patent Convention) er en avtale mellom europeiske land som har til hensikt å gjøre det enklere og billigere å oppnå patent i medlemslandene. Landene tilsluttet EPC utgjør Den europeiske patentorganisasjonen (The European Patent Organisation). Det europeiske patentverket (EPO-The European Patent Office) behandler og meddeler europeiske patentsøknader på grunnlag av EPC. EPO har sitt hovedsete i München, Tyskland.

Et europeisk patent er et patent meddelt av EPO etter EPC. En europeisk patentsøknad er en søknad om et slikt patent.

Norge ble medlem av Den europeiske patentorganisasjonen 1. januar 2008. Dette innebærer at Norge automatisk utpekes i europeiske og internasjonale søknader levert fra og med 1. januar 2008. Utpekingen av en medlemsstat i en europeisk patentsøknad kan trekkes på et hvilket som helst tidspunkt under søknadsbehandlingen i EPO. For at et meddelt europeisk patent skal få virkning i Norge må Norge være utpekt ved meddelelsen av det europeiske patentet og patentet må valideres i Norge.

2. Levering av europeiske søknader

patl. § 66 a andre ledd

pf. § 58

En søknad om europeisk patent kan leveres direkte til EPO eller til Patentstyret.

Dersom Patentstyret mottar en søknad om europeisk patent skal vi:

 • Registrere leveringsdagen til søknaden og
 • Sende søkeren en bekreftelse på at søknaden er mottatt
 • Videresende søknaden til EPO innen 6 uker, så fremt det ikke er hindre for dette (se under). Ved oversittelse av denne fristen, se punkt 3.1.

Det er EPO som foretar formalia-kontroll og realitetsbehandling av europeiske søknader.

Søknader som er omfattet av lov 26. juni 1953 nr. 8 om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar skal ikke videresendes til EPO, se EPC rules 37(1b) og 37(2) og de fristene som er angitt der.

En europeisk avdelt søknad må leveres direkte til EPO.

3. Endring av europeisk patentsøknad til nasjonal søknad

3.1 Krav om endring fra europeisk søknad til nasjonal søknad er fremsatt til Patentstyret

pf. § 61, 62, og 63

Dersom en europeisk patentsøknad som er levert til en nasjonal patentmyndighet ikke videresendes til EPO innen 6 uker (se imidlertid EPC rules 37(1b) og 37(2) og de fristene som er angitt der) blir søknaden ansett trukket tilbake. Dersom Patentstyret ikke videresender en europeisk søknad innen fristen må søkeren få beskjed om dette umiddelbart.

Mottar Patentstyret et krav om endring av den europeiske søknaden til nasjonal søknad, skal Patentstyret straks videresende kravet og en kopi av søknaden til patentverkene i de land som er oppført i kravet, så fremt søknaden ikke er omfattet av lov 26. juni 1953 nr. 8 om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar.

3.2 Krav om endring av europeisk søknad til nasjonal søknad er mottatt fra en annen nasjonal myndighet, eller fra EPO

Patentstyret skal anse en europeisk søknad som en nasjonal søknad om patent hvis:

a) kravet om konvertering av søknaden har blitt fremsatt til den nasjonale myndigheten som mottok søknaden innen tre måneder etter at søkeren ble gitt melding om at søknaden var ansett trukket tilbake, og

b) kravet om konvertering, og en kopi av søknaden, er oversendt til Patentstyret innen 20 måneder fra søknadens leveringsdag eller, dersom prioritet er begjært, 20 måneder fra prioritetsdag.

Oversendes kravet om konvertering og en kopi av søknaden til Patentstyret, skal Patentstyret så snart som mulig gi søkeren melding om at kravet og kopien er mottatt. Søkeren må betale søknadsgebyr og innen tre (3) måneder levere følgende søknadsdokumenter på norsk eller engelsk:

 • Patentkrav
 • Beskrivelse, inkludert tekst på tegninger,
 • Eventuell sekvensliste (skal ikke oversettes)
 • Sammendrag
 • Benevnelse/tittel

I tillegg skal følgende opplysninger leveres:

 • Søknadsnummer og/eller publiseringsnummer i EPO
 • Patenthaverens navn eller foretaksnavn
 • Korrespondanseadresse

Oppfyller en europeisk søknad som er endret til nasjonal søknad de formelle kravene for levering i EPC skal de tilsvarende krav i patentloven anses oppfylt.

Har EPO fastlagt et sammendrag på engelsk for en europeisk søknad som er endret til nasjonal søknad, skal Patentstyret godta det engelske sammendraget, eller eventuelt en oversettelse av dette sammendraget på norsk ved behandlingen av søknaden.

Basisdokumentene for en europeisk søknad som er endret til nasjonal søknad er beskrivelsen av oppfinnelsen med tilhørende tegninger og patentkrav som leveres på norsk eller engelsk. Leveres ikke beskrivelsen med tilhørende tegninger og patentkrav på norsk eller engelsk den dagen søknaden ble eller skal anses levert, skal den første beskrivelsen med tilhørende patentkrav som deretter inngis på norsk eller engelsk regnes som basisdokumenter i det omfang innholdet fremgår av dokumentene som forelå ved leveringen av søknaden.

4. Validering av europeiske patenter og provisorisk vern i europeiske søknader

patl. § 66 c

patl. § 66 b

betalingsforskriften § 32

For at et europeisk patent skal få virkning i Norge, må Norge være utpekt ved meddelelsen av det europeiske patentet og patentet må valideres i Norge.
Validering i Norge skjer ved at patenthaveren betaler fastsatt gebyr, samt sender inn nødvendige oversettelser av den teksten som ligger til grunn for beslutningen om å meddele patentet, se punkt 4.1 nedenfor.

Norske og engelske oversettelser av europeiske patenter skal holdes allment tilgjengelige dersom den europeiske patentsøknaden er blitt publisert av EPO.

Patentstyret skal kunngjøre europeiske patenter som gjelder i Norge. Det samme gjelder når europeiske patenter etter beslutning fra EPO opprettholdes i endret form, samt ved levering av oversatte patentkrav i en europeisk patentsøknad, se punkt 4.1.2.

Dersom et europeisk patent er validert i Norge, har patentet samme virkning som patenter meddelt av Patentstyret og følger de samme bestemmelsene i patentloven.

4.1 Oversettelser

4.1.1 Oversettelser av europeiske patenter for validering

patl. § 66 c

pf. § 59 andre til fjerde ledd

For at et europeisk patent skal bli validert i Norge må følgende dokumenter være innkommet til Patentstyret innen tre måneder fra den dagen EPO kunngjorde sin avgjørelse om å meddele patentet:

         Dersom søknadsdokumentene er på engelsk, må det leveres oversettelse av patentkravene til norsk. Patentsøker kan velge å levere oversettelse av samtlige dokumenter på norsk

         Dersom de opprinnelige søknadsdokumentene er på et annet språk enn engelsk, må det i tillegg til oversettelse av patentkravene på norsk, leveres oversettelse av beskrivelsen, inkludert tekst på tegninger, på enten norsk eller engelsk. 

         Benevnelse/tittel på norsk eller engelsk

         Eventuell sekvensliste skal ikke oversettes

I tillegg skal følgende opplysninger leveres:

 • Søknadsnummer eller publiseringsnummer i EPO
 • Patenthaverens navn eller foretaksnavn
 • Korrespondanseadresse

Er det ikke levert inn en fullstendig oversettelse eller mangler noen av opplysningene, skal oversettelsen ikke anses for å være levert.

Et patent kan tas opp til fornyet validering etter bestemmelsene i patl. § 72 første ledd ved oversittelse av frister for levering av oversettelse. Besluttes det at en fristoversittelse ikke skal få virkning, skal Patentstyret kunngjøre dette.

4.1.2 Oversettelse av krav i europeiske søknader (for provisorisk vern)

patl. § 66 g

pf. § 59 første ledd

For å få et provisorisk vern med grunnlag i en europeisk patentsøknad (se punkt 4.1.2 siste avsnitt) må søker sende inn en oversettelse til norsk av patentkravene i den europeiske patentsøknaden som er blitt publisert i henhold til EPC. Det kreves ikke gebyr. I tillegg til en oversettelse av kravene, forutsettes det at følgende opplysninger leveres til Patentstyret:

 • Benevnelse/tittel på norsk eller engelsk
 • Søknadsnummer eller publiseringsnummer i EPO
 • Søkers navn eller foretaksnavn
 • Korrespondanseadresse

Mangler noen av opplysningene ovenfor skal oversettelsen ikke anses for å være levert.
Norske oversettelser av europeiske søknader skal holdes allment tilgjengelige dersom den europeiske patentsøknaden er blitt publisert av EPO.

Utnytter noen i nærings- eller driftsøyemed en oppfinnelse som er gjenstand for en europeisk patentsøknad og hvor en oversettelse av kravene er kunngjort av Patentstyret, gjelder bestemmelsene om patentinngrep i patentloven, bortsett fra patl. §§ 57 og 58 fjerde ledd, dersom søknaden fører til patent i Norge. Patentvernet omfatter likevel bare det som fremgår av både de publiserte patentkravene og av patentkravene i det meddelte patentet. Dersom patentet er opphevet eller begrenset av Det europeiske patentverket, omfatter patentbeskyttelsen bare det som fremgår av de offentliggjorte endrede patentkrav.

4.1.3 Rettelser i oversettelser

patl. § 66 j

pf. § 60

betalingsforskriften § 33

Hvis søkeren eller patenthaveren sender inn en rettelse av en oversettelse til Patentstyret og betaler fastsatt gebyr, gjelder den rettede oversettelsen hvis følgende leveres til Patentstyret:

 • En ny oversettelse til norsk eller engelsk med tydelig angivelse av rettelsene
 • Patentets eller patentsøknadens nummer
 • Søkerens eller patenthaverens navn

Dersom ovennevnte oversettelser eller opplysninger ikke er levert inn, eller gebyr ikke betalt, anses ikke den rettede oversettelsen for å være levert.

4.1.4 Uoverensstemmelser i oversettelser

patl. § 66 i

Samsvarer ikke de leverte oversettelser nevnt under punktene 4.1.1- 4.1.3 med teksten på det språk som var behandlingsspråk ved EPO, gjelder patentvernet i Norge bare så langt det er samsvar mellom oversettelsen og teksten på behandlingsspråket. I sak om gyldigheten av patentet i Norge skal bare teksten på behandlingsspråket legges til grunn for avgjørelsen.

4.2 Avgifter

betalingsforskriften § 32

betalingsforskriften § 29

For at et europeisk patent kan bli validert i Norge forutsetter det at valideringsgebyret i bf § 32 må være betalt innen fastsatt frist. Patentstyret fakturerer dette gebyret med 1 måneds betalingsfrist.

For at europeiske patenter skal opprettholdes må det betales fastsatt årsavgift som for nasjonale patenter til Patentstyret fra og med avgiftsåret etter at EPO kunngjorde sin beslutning om å meddele patentet. Fastsettelsen av årsavgiftsatsen skal foretas på grunnlag av innleveringsdagen for den europeiske søknaden.

Årsavgiften forfaller til betaling tidligst samtidig med utløpet av fristen for å inngi oversettelse etter fristen i patl. § 66 c første ledd, dvs. tidligst innen tre måneder fra den dagen EPO meddelte patentet.

Hvis fastsatt avgift ikke betales innen fristen, vil det europeiske patentet ikke ha virkning i Norge.

Et patent kan tas opp til fornyet validering etter bestemmelsene i patl. § 72 første ledd ved manglende betaling av avgift innen fristen. Besluttes det at fristoversittelsen ikke skal få virkning skal Patentstyret kunngjøre dette.

4.3 Form på patentskrift

Kravene til formen på europeiske patentskrift som er validert i Norge samsvarer med kravene til nasjonale patentskrifter angitt i del C, kap. II, punkt 3.5.

5. Europeiske søknader og patenter – teknikkens stilling

patl. § 66 f

En europeisk patentsøknad som gjelder for Norge og som Det europeiske patentverket har fastsatt leveringsdag for, har samme virkning som en søknad levert til Patentstyret denne dag. Har søknaden etter EPC prioritet fra en tidligere dag enn leveringsdagen, gjelder denne prioriteten også i Norge.

Ved anvendelsen av europeiske patentsøknader eller patenter som gjelder for Norge som såkalte ”2.2.2-mothold”, skal kunngjøring av den europeiske søknaden etter EPC art 93 likestilles allment tilgjengeliggjøring etter patl. § 22, se del C, kap. IV, punkt 4.

6. Endringer i europeiske søknader og patenter gjeldende i Norge

6.1 Endringer utført av Det europeiske patentverket (EPO)

patl. § 66 b andre ledd

patl. § 66 h

Avslås en europeisk patentsøknad som gjelder Norge av EPO, har dette samme virkning som om en søknad om patent ble avslått av Patentstyret.

Trekkes en europeisk patentsøknad som gjelder for Norge, eller trekkes angivelsen av at søknaden skal gjelde Norge tilbake, eller skal søknaden eller angivelsen etter EPC anses trukket tilbake, og søknaden ikke gjenopptas, har dette samme virkning som om en søknad om patent trekkes eller anses trukket tilbake hos Patentstyret.

En avgjørelse fra Det europeiske patentverket om helt eller delvis å oppheve eller begrense et europeisk patent som gjelder i Norge har samme virkning i Norge som tilsvarende avgjørelser fattet av Patentstyret. Slike avgjørelser får virkning fra patentsøknadens leveringsdag under forutsetning av at vilkårene i patl. § 66 c første ledd oppfylles, se punkt 4.

Patentstyret skal kunngjøre at europeiske patenter som gjelder i Norge bortfaller, kjennes eller erklæres ugyldig, overføres, erklæres opphørt eller opprettholdes i endret form.

6.2 Endringer utført av Patentstyret eller ved norske domstoler

Enhver kan overfor Patentstyret kreve at et europeisk patent som gjelder i Norge skal erklæres helt eller delvis ugyldig ved administrativ overprøving, se del D, kap. VI.

En patenthaver kan overfor Patentstyret kreve at patentkravene eller beskrivelsen i et europeisk patent som gjelder i Norge endres slik at patentvernets omfang begrenses, se del D, kap. IV.

Avgjørelsene i ovennevnte avsnitt har virkning fra patentsøknadens leveringsdag.

Enhver kan kreve at et europeisk patent som gjelder i Norge kan kjennes helt eller delvis ugyldig ved dom etter patl. § 52.