Del D, Kapittel VI - Administrativ overprøving

1. Generelt

2. Formelle krav

2.1 Formaliakontroll

2.2 Tidspunkt for levering

2.3 Ytterligere formelle krav

2.4 Berostillelse

3. Realitetsbehandlingen i patentavdelingen

3.1 Skriftveksling

3.2 Vilkår for overprøving

3.3 Resultatet av overprøvingen

3.4 Åpenlys utøvelse

3.5 Muntlige forhandlinger

3.5.1 Avvisning av forespørsel om muntlig forhandling

3.6 Protest

3.7 Trekking av overprøvingen

3.8 Sakskostnader

4. Avgjørelsen

4.1 Innhold

4.2 Endret patent

5. Klage

5.1 Klage til Patentstyrets Klagenemnd (KFIR)

5.2 Anke til domstolene

6. Kunngjøring og virkningstidspunkt

1. Generelt

Administrativ overprøving innebærer at enhver kan kreve at et patent skal erklæres helt eller delvis ugyldig ved avgjørelse av Patentstyret. (Se imidlertid punkt 2.2, fjerde avsnitt.) I likhet med hva som gjelder for innsigelse, omfattes imidlertid ikke Patentstyret av «enhver». Den som mener at et patent er ugyldig, vil ha valget mellom å reise søksmål etter patl. § 52 eller kreve administrativ overprøving.

Ved administrativ overprøving skal det gis en ny vurdering med hensyn til patl. §§ 1 til 2, samt § 8 andre ledd tredje til femte punktum, som skal være uavhengig av den vurdering som ble gjort da patentet ble meddelt. Dette innebærer at de (saksbehandler og utvalg) som skal behandle saken om administrativ overprøving, ikke kan ha tatt del i søknadsbehandlingen eller en eventuell innsigelsesbehandling av patentet.

Avgjørelsen skal tas av et utvalg på tre medlemmer, bestående av en første (1) voterende som er en saksbehandler med avgjørelsesmyndighet som ikke har deltatt i søknadsbehandlingen av patentet, en andre (2) voterende som er en saksbehandler med lang erfaring innen det aktuelle fagområdet og en tredje (3) voterende som er leder av patentfaglig team eller en patentfagansvarlig fra et annet teknisk fagområde enn det patentet tilhører. Eventuelt kan saksbehandlere fra Patentjuridisk seksjon i enkelte avgjørelser være første (1), andre (2) eller tredje (3) voterende.

Betingelsene i patl. § 8 andre ledd tredje til femte punktum kan bare gjøres gjeldende som ugyldigkjennelsesgrunn i krav om administrativ overprøving levert etter 2019.07.01.

2. Formelle krav

2.1 Formaliakontroll

Formaliakontrollen utføres i avdeling seksjon Patentproduksjon med bistand av Patentjuridisk seksjon. Denne kontrollen omfatter prøving av om vilkårene i 2.2 til 2.4 er oppfylt.

2.2 Tidspunkt for levering

patl. § 52 c

Kravet kan ikke fremsettes før innsigelsesfristen er utløpt eller så lenge en innsigelsessak ikke er endelig avgjort. Hvis kravet gjelder et europeisk patent som gjelder i Norge, må innsigelsesfristen være utløpt eller en eventuell innsigelsessak være endelig avgjort i EPO.

Pågår en sak om administrativ patentbegrensning, kan kravet heller ikke fremsettes før denne er endelig avgjort. Tilsvarende gjelder for et europeisk patent som gjelder i Norge.

Kravet kan ikke fremsettes så lenge en sak om patentet ved domstolene ikke er endelig avgjort. Dette gjelder ikke bare ugyldighetssaker, men også inngrepssaker. Andre saker som ikke vil kunne gjelde gyldigheten av patentet, som f.eks. tvist om en lisensavtale, er imidlertid ikke til hinder for at det kan fremsettes krav om overprøving.

Krav om overprøving kan ikke fremsettes av en part som tidligere har anlagt sak for domstolene om gyldigheten av patentet, og det foreligger en rettskraftig dom.

Disse reglene hindrer parallelle saker for domstolene og Patentstyret, og at krav om ugyldighet blir fremmet for Patentstyret etter at domstolene har behandlet en slik sak ferdig.

Dersom ovennevnte vilkår om levering av kravet om overprøving ikke er oppfylt, skal kravet avvises. Ugyldig leveringstidspunkt er en mangel som bare kan overkommes gjennom å levere et nytt krav, men vedkommende skal likevel gis en frist til å uttale seg.

Selv om patentet er opphørt kan det kreves administrativ overprøving dersom den som krever overprøving har rettslig interesse av å få spørsmålet prøvet. Spørsmål om inngrep kan f.eks. gi opphav til slik rettslig interesse. Som nevnt er imidlertid en pågående inngrepssak for domstolene normalt til hinder for fremsetting av krav om overprøving.

Ta kontakt med Patentjuridisk for å få avklart om det finnes eventuelle søksmål eller rettsavgjørelser i en konkret sak.

2.3 Ytterligere formelle krav

patl. § 52 b

pf. § 41

betalingsforskriften § 28

Patentstyret kan pålegge patenthaveren å sende inn en oversettelse av patentskriftet til norsk dersom det er meddelt på engelsk, jf. patl. § 52 b. Hvis motparten krever at patentet oversettes, bør det gis pålegg om det med mindre særlige grunner taler imot. Dersom det foreligger slike særlige grunner, må Patentjuridisk seksjon konsulteres. Hvis patenthaver ikke etterkommer pålegget kan Patentstyret få patentskriftet oversatt for patenthavers regning. Med hensyn til frister for oversettelse, se pr. del A, kap. I, punkt 4.3.

Hvis patentet er meddelt på engelsk er det kun patentkravene på engelsk som skal legges til grunn for avgjørelsen, jf. patl. § 21.

Kravet om administrativ overprøving skal være skriftlig og på norsk, dansk eller svensk, og skal inneholde:

−  navn og adresse til den som har levert kravet, samt en eventuell fullmektigs navn og adresse

−  opplysning om nummeret på patentet

−  grunnene kravet bygger på

−  opplysning om hvilke patentkrav overprøvingen gjelder

−  nødvendig dokumentasjon til støtte for kravet

−  dokumentasjon på at den som har levert kravet har gitt melding om dette (i rekommandert brev) til alle registrerte lisenshavere

−  fullmakt ved bruk av fullmektig, dersom fullmektigen ikke er advokat eller advokatfullmektig.

Kravet om overprøving skal være signert av den som krever overprøving eller dennes fullmektig.

Det skal betales fastsatt gebyr, ellers anses kravet som ikke innkommet. Avvises kravet, tilbakebetales halve beløpet.

Dersom ovennevnte vilkår ikke er oppfylt, skal det gis en frist for retting av manglene. En særskilt frist kan gis for dokumentasjon av at det er gitt melding til lisenshaverne. Blir ikke manglene, med unntak av manglende fullmaktsdokument, rettet innen utløpet av fristen, skal kravet avvises. Hvis skriftlig fullmakt fremdeles mangler, vil Patentstyrets videre kommunikasjon skje med den som krever overprøving. Unntaksvis kan det gis en ny frist for retting av ovennevnte mangler.

Kravet om overprøving oversendes deretter til patenthaver, med en svarfrist på 3 måneder.

2.4 Berostillelse

patl. § 52 c

Dersom administrativ overprøving er krevd av andre enn patenthaveren, og det reises sak for domstolene av en annen enn den som har krevd overprøvingen, skal Patentstyret stanse behandlingen inntil rettssaken er endelig avgjort. Den som har krevd overprøving, kan imidlertid ikke reise søksmål om patentet så lenge overprøvingssaken pågår for Patentstyret. Trekkes kravet om overprøving, kan det likevel reises søksmål.

Dersom patenthaveren selv har krevd overprøving bør Patentstyret i henhold til lovens forarbeider behandle saken. Om overprøvingen skal tas opp til behandling avgjøres av Patentjuridisk seksjon i hver enkelt sak.

Eventuelle søksmål eller dommer i en konkret sak vil kunne finnes i domsarkivet for patentsaker i fellesarkivet.

3. Realitetsbehandlingen i patentavdelingen

3.1 Skriftveksling

patl. § 52 b

Under behandlingen av en sak om administrativ overprøving kommuniserer Patentstyret alltid på norsk. Partene kan kommunisere på norsk, dansk, eller svensk, se pf. § 105 første punktum.

Er det levert to eller flere krav om overprøving av det samme patentet, kan sakene forenes dersom ingen av partene fremsetter en begrunnet innvending mot dette. Dette betyr at partene må gis en frist til å uttale seg.

Hovedregelen er at kravstiller og patenthaver skal uttale seg én gang hver før det tas en avgjørelse. Patenthaver gis en svarfrist på tre (3) måneder for å imøtegå et krav om administrativ overprøving. Dersom patenthaver ikke svarer innen utløpet av fristen, har dette ingen konsekvenser for det meddelte patent, men saken tas da opp til avgjørelse innen 3 måneder etter utløpet av fristen og avgjøres på det foreliggende grunnlaget

Hovedregelen er at det er partene som har ansvaret for sakens opplysning. Unntaksvis, og bare når det er et særlig behov for å få saken ytterligere belyst, skal kravstiller(e) oppfordres til å ytre seg om patenthavers første uttalelse om den administrative overprøvingen. Vurderingen av hvorvidt ytterligere tilskrivelse er nødvendig skal skje i samråd med Patentjuridisk seksjon. På tilsvarende vis skal Patentjuridisk seksjon vurdere hvorvidt ytterligere skriftvekslinger er nødvendig dersom en av partene ber om anledning til å uttale seg en ytterligere gang. Ny eventuell frist skal settes etter behov, men skal ikke være kortere enn to (2) uker.

Unnlater noen av partene å svare innen utløpet av fristene for ytterligere skriftvekslinger, har dette ingen konsekvenser for det meddelte patent, men saken tas da opp til avgjørelse innen 3 måneder etter utløpet av fristen og avgjøres på det foreliggende grunnlaget

Dersom Patentstyret finner å måtte ta hensyn til andre grunner enn de som er angitt i kravet, må imidlertid partene gis anledning til å uttale seg om dette. De grunnene som er gitt i kravet er ikke bindende for Patentstyrets behandling av saken. Dersom saksbehandler er blitt oppmerksom på nye mothold i ettertid, f.eks. gjennom en protest, se punkt 3.6, må også disse legges til grunn for vurderingen. Det skal imidlertid ikke foretas noen tilleggsgransking.

Partene kan bes begrense ytterligere uttalelser til å gjelde bestemte forhold. Hvis partene har blitt bedt om å begrense sine uttalelser til særlige problemstillinger/bevis skal argumentasjon/dokumentasjon som går utover dette vurderes avvist. Avgjørelsen om avvisning skal tas i samråd med Patentjuridisk seksjon.

Hovedregelen er at bevis og dokumentasjon skal inngis sammen med kravet om administrativ overprøving. På samme måte skal patenthaver inngi sine bevis og dokumentasjon innenfor tilsvarsfristen.

Bevis eller dokumentasjon som inngis senere i prosessen og som er inngitt med ugrunnet opphold, skal vurderes avvist. Vurderingen av hvorvidt bevis eller dokumentasjon skal avvises, skal skje i samråd med Patentjuridisk seksjon. I vurderingen skal det blant annet vektlegges hvorvidt parten kan klandres for å ikke ha fremmet beviset på et tidligere tidspunkt, i hvilken grad prosessen vil forsinkes dersom beviset tillattes fremmes og hvilken betydning det må antas at beviset vil få for utfallet i saken.

Når Patentstyret anser saken som tilstrekkelig belyst skal Patentstyret sende brev til partene om at saken vil bli tatt opp til avgjørelse innen 3 måneder. 

Når Patentstyret har sendt ut brev om at saken anses som tilstrekkelig belyst er det kun unntaksvis aktuelt å imøtekomme et krav om ytterligere frist til å inngi uttalelse eller bevis. Dette vil kun være aktuelt i de tilfeller der det inngis et bevis e.l. som åpenbart og uten ytterligere undersøkelser, får avgjørende betydning for utfallet i saken. Uttalelser eller bevis som kommer inn etter at saken er tatt opp til avgjørelse skal som den klare hovedregel avvises.

For fristforlengelse i saker om administrativ overprøving se pr. del A, kap. I, punkt 5.2.

Ved krav om å få dekket sakskostnader, se pkt. 3.8.

3.2 Vilkår for overprøving

patl. § 52 d

Kravet om administrativ overprøving kan bare begrunnes med at patentet er meddelt i strid med vilkårene i patl. §§ 1 til 2 og/eller § 8 andre ledd tredje til femte punktum. Er begrunnelsen at patentet er meddelt til en annen enn den som er berettiget til oppfinnelsen, jf. patl. § 1 første ledd, kan imidlertid dette ikke prøves ved administrativ overprøving, og kravet skal avvises.

Begrunnes kravet om overprøving med annet enn at patentet er meddelt i strid med patl. §§ 1 til 2 og/eller § 8 andre ledd tredje til femte punktum, skal kravet avvises. Det skrives en kortfattet avgjørelse som oversendes partene. Ugyldigkjennelsesgrunnene i patl. § 52 første ledd, nr 3) til 5), kan således ikke gjøres gjeldende ved administrativ overprøving. Kravet til støtte i beskrivelsen vil imidlertid fremdeles kunne innfortolkes i patl. § 8 andre ledd tredje punktum, slik at kravet om overprøving også kan begrunnes med manglende støtte.

3.3 Resultatet av overprøvingen

Dersom Patentstyret kommer til at patentet er meddelt i strid med patl. §§ 1 til 2 og/eller § 8 andre ledd tredje til femte punktum, erklæres patentet ugyldig. Patentet kan imidlertid opprettholdes i endret form dersom ugyldighetsgrunnen kan avhjelpes ved en slik endring. Forutsetningen for dette er at patenthaver er enig i endringen.

Dersom saksbehandler, etter skriftvekslingen, ser at patentet kan opprettholdes i begrenset form, tilskrives patenthaveren om dette, og hvis mulig, med forslag til hvordan dokumentene skal endres, med svarfrist 1 – 4 måneder. Kopi av uttalelsen skal som tidligere nevnt oversendes den andre parten, uten frist.

Finner Patentstyret at patentet kan opprettholdes i uendret form, skal kravet om overprøving avslås.

Ved endrede krav må endringene vurderes ut fra de alminnelige patenterbarhetskriterier, inkludert kravet i patl. § 8 andre ledd første punktum om klarhet og tydelighet, samt patl. § 13, som i utgangspunktet ikke er begrunnelser for overprøving. (Jf. KFIR sak 13/015 og T 472/88.) Ved administrativ overprøving prøves det bare om endringene fører til uklarheter, i motsetning til ved administrativ begrensning hvor det prøves om hele det endrede kravet er uklart.

Er det tvil om patentet er meddelt i strid med patl. § 1 b, skal Patentstyret innhente en rådgivende uttalelse fra Den etiske nemnda for patentsaker. Dersom en slik uttalelse allerede foreligger, har imidlertid ikke Patentstyret plikt til å innhente en ny uttalelse, med mindre det er spørsmål om andre etiske sider enn de tidligere vurderte.

3.4 Åpenlys utøvelse

Dersom vedkommende som krever overprøving påberoper åpenlys utøvelse av oppfinnelsen ifølge patentet før leveringsdagen for patentsøknaden, vil det ofte fremkomme opplysninger eller bevismateriale som kan være vanskelig å ta stilling til. Derfor skal alltid Patentjuridisk seksjon konsulteres i slike tilfeller før avgjørelse fattes.

3.5 Muntlige forhandlinger

patentstyrelova § 7

Patentstyret skal etterkomme et krav om muntlige forhandlinger fra en part dersom kravet har saklig grunn og en forsvarlig utføring av tjenesten tillater at muntlig forhandling blir holdt.

Dersom det er aktuelt å kalle inn til muntlig forhandling, skal Patentstyret ta dette opp med de partene som spørsmålet gjelder før det blir tatt stilling til om muntlig forhandling skal holdes.

Muntlige forhandlinger innebærer at partene i en overprøvingssak får anledning til å klarlegge forhold i saken som ikke er tilstrekkelig belyst gjennom det skriftlige materialet eller som ikke hensiktsmessig lar seg belyse skriftlig. Det innebærer ingen reelle forhandlinger og det tas heller ingen avgjørelse i saken.

Alle parter som er berørt av det den muntlige forhandlingen gjelder, skal kalles inn til muntlig forhandling. Muntlig forhandling skal som hovedregel gjennomføres selv om den som har bedt om dette trekker kravet. Den/de andre parten(e) skal i slike tilfeller kontaktes og forhandlingen skal kun avlyses om alle partene er enig i at møtet ikke bør holdes. Muntlig forhandling skal også gjennomføres hvis en part, som har fått innkalling, unnlater å møte uten særlig grunn, dersom den parten som er til stede likevel ønsker forhandlinger. Påberoper en av partene seg en særlig grunn til å ikke møte, må den videre gjennomføringen av forhandlingene diskuteres med Patentjuridisk seksjon.

Innkalling til muntlige forhandlinger skal skje skriftlig av Patentstyret til hver og en av partene. Utvalget i den aktuelle sak, eventuelt sammen med patentfagansvarlig innen det aktuelle fagområdet eller patentjuridisk, møter på vegne av Patentstyret.

Et referat fra forhandlingene sendes alle partene innen rimelig tid. Referatet skal angi dato, tid, sted, sak, hvem som var til stede og hvem som har forfattet referatet. Det refereres at partene har fått anledning til å legge fram sine argumenter i saken, og det tas inn et kort sammendrag av hovedpunktene fra forhandlingen. Dersom det under forhandlingen er gitt nye opplysninger eller anførsler av betydning for avgjørelsen av saken, skal disse gjengis i referatet og sendes inn skriftlig i ettertid. Hvis det er avtalt under forhandlingen at en av partene har plikt til å foreta seg noe, skal det som er avtalt, og eventuell frist, tas inn i referatet.

Patentstyret skal alltid vurdere om det er hensiktsmessig å ta initiativ til muntlige forhandlinger.

3.5.1 Avvisning av forespørsel om muntlig forhandling

Under behandlingen av overprøvingen, før Patentstyret har skrevet og undertegnet avgjørelsen, kan det forekomme at en av partene ber om at det holdes en muntlig forhandling eller et møte med Patentstyret dersom utfallet av avgjørelsen skulle være at vedkommende part ikke får medhold. Det vil ikke være riktig av Patentstyret, og heller ikke norsk praksis i tilsvarende saker, å gi til kjenne vår avgjørelse til en av partene før den undertegnede avgjørelsen foreligger og er tilgjengelig for alle partene. Saksbehandler skal derfor avvise forespørsel om muntlige forhandlinger eller møter på slikt grunnlag, med henvising til at dette vil stride mot norsk praksis. Den part som avgjørelsen går imot har likevel mulighet til å bringe avgjørelsen inn for Patentstyrets Klagenemnd (KFIR), jf. patl. § 52 e.

3.6 Protest

Skulle det under behandlingen av kravet om overprøving komme inn en protest fra en tredjeperson, hvor det f.eks. vises til nytt relevant mothold, må det også tas hensyn til dette. Vedkommende er imidlertid ikke part i saken og det gis kun en generell tilbakemelding fra Patentstyret. Protesten oversendes partene og de skal gis anledning til å uttale seg.

Dersom protesten innkommer etter at kravet om overprøving er ferdigbehandlet, skal den ikke vurderes. Protesten bør likevel oversendes patenthaveren til informasjon. Det gis en generell tilbakemelding til vedkommende som har levert protesten, med informasjon om muligheten til å levere eget krav om overprøving.

3.7 Trekking av overprøvingen

Trekker kravstiller kravet om administrativ overprøving, avsluttes behandlingen av kravet. Det skrives en kortfattet avgjørelse hvor det konkluderes med at «Saken heves», eventuelt tas det med en vurdering av sakskostnader dersom patenthaver har levert et slikt krav. Avgjørelsen oversendes begge parter.

3.8 Sakskostnader

patentstyrelova § 9

Bestemmelsen om tilkjenning av sakskostnader gjelder ikke for saker der kravet om administrativ overprøving ble levert inn til Patentstyret før 2013.04.01.

Det er Patentjuridisk seksjon som vurderer og avgjør krav om sakskostnader. Saksbehandler skal derfor ta kontakt med Patentjuridisk seksjon med en gang krav om sakskostnader kommer inn for å avtale hvordan saken tas videre.

Etter patentstyrelova § 9 kan en part som helt eller i det vesentlige har fått medhold tilkjennes nødvendige saksomkostninger fra motparten. Dette er en kan-regel, slik at parten som fullt ut eller i det vesentlige har fått medhold ikke automatisk har krav på dekning av sakskostnader. Om sakskostnader skal tilkjennes, avgjøres etter en vurdering hvor det blant annet legges vekt på om det var god grunn til å få saken prøvd fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.

Det er bare nødvendige kostnader som eventuelt kan tilkjennes, det vil si kostnader som fremstår som rimelig for å ivareta parten sine interesser i saken. Ved fastsetting av kostnadsansvaret må Patentstyret ha for øyet at administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til domstolsbehandling.

Patentstyret skal avgjøre spørsmål om sakskostnader samtidig med realiteten i saken. Krav om dekning av sakskostnader må derfor fremsettes før saken er avgjort, det vil si før avgjørelsen fra Patentstyret er sendt til partene i saken. Dersom krav om dekning av sakskostnader ikke er levert før saken er avgjort, kan Patentstyret ikke tilkjenne sakskostnader.

 

Hvis ingen eller bare én av partene har krevd sakskostnader når saken ansees å være tilstrekkelig belyst, gir Patentstyret en frist på to uker for å inngi et slikt krav. Hvis en part har levert krav om dekning av sakskostnader, skal motparten få vite om sakskostnadskravet, og vedkommende skal gis mulighet til å uttale seg med en frist på to uker.

4. Avgjørelsen

4.1 Innhold

Avgjørelsen ved administrativ overprøving skal skrives på norsk og tas i utvalg på tre medlemmer.
 

Avgjørelsen skal inneholde følgende:

Saksfremstilling

a) Angivelse av bibliografiske data: patentnummer, patenthaver, inkludert fullmektigens navn og navnet til kravstiller, inkludert fullmektigens navn. Tidspunkt for levering av kravet om overprøving, samt tidspunkt for patenthavers kommentarer til overprøvingen og eventuell videre kommunikasjon mellom partene.

Har det under overprøvingen vært avholdt muntlige forhandlinger mellom partene, skal dette kort refereres i avgjørelsen.

Det skal også fremgå om det har blitt levert krav om dekning av sakskostnader.

b) Vurdering av kravet i forhold til patl. § 52 c, dvs. det fastslås at vilkårene er oppfylt.

c) En kort oppsummering av det meddelte patentet med sitering av de selvstendige krav. Antall uselvstendige krav for hver kravkategori angis, etterfulgt av en kortfattet beskrivelse av patenthaverens angivelse av oppfinnelsens formål, dvs. teknisk område, problem og løsning.

d) Opplisting av publikasjoner som ble anført under behandlingen før godkjenningen til meddelelse, samt under en eventuell innsigelse, og publikasjoner anført i kravet om overprøving i overensstemmelse med pr. del B, kap. IV, punkt 4.2: «Identifikasjon av publikasjoner anført i granskingsrapportene».


Argumenter

Argumenter i kravet om overprøving:

e) En objektiv fremstilling av det som anføres mot patentets gyldighet. Krav om eventuelle sakskostnader skal ikke tas med her.

Patenthavers argumenter:

f) En objektiv fremstilling av patenthaverens argumenter. Krav om eventuelle sakskostnader skal ikke tas med her.

Hvis patenthaveren har sendt inn nye krav, skal i det minste de selvstendige krav siteres.

Patentstyrets vurdering

g) Vurdering av patentets gyldighet. Ved vurdering i forhold til patl. § 2 skal det foretas en separat vurdering av nyhet og oppfinnelseshøyde, og tilnærmingen ved vurdering av oppfinnelseshøyde bør være av typen "problem - løsning", se del C, kap. IV, punkt 5.5.

Hvis patentkravene er endret, må det alltid tas stilling til om de nye kravene representerer en utvidelse av patentvernets omfang eller ikke, jf. patl. § 19 andre ledd.

Sakskostnader

h) Vurdering av sakskostnader som kan tilkjennes den part som fullt ut eller i det vesentlige har fått medhold dersom denne parten har sendt inn et slikt krav. Kravet avgjøres av Patentjuridisk seksjon, som også skriver avgjørelsen av kravet.

i) Avgjørelsen skal ende i en konklusjon med følgende standardtekst:

Konklusjon

Basert på det ovenstående, og i henhold til patl. § 52 d andre ledd, og (eventuelt ved sakskostnader) patentstyrelova § 9, har Patentstyret tatt følgende avgjørelse:

"Patent nr … erklæres ugyldig"

eventuelt (f eks)

"Patent nr … opprettholdes i endret form med patentkrav av … og endret beskrivelse av …"

eller

"Patent nr … opprettholdes"

og eventuelt

«I sakskostnader betaler ..(den part avgjørelsen har gått i mot) kr……. – kroner ….. – til (den part som fullt ut eller i det vesentlige har fått medhold) innen 2 – to – uker fra den dagen avgjørelsen ble sendt fra Patentstyret.»
 

j) Avgjørelsen skal inneholde informasjon om fristen på 2 måneder til å påklage avgjørelsen til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) med følgende standardtekst:

Klagemulighet
Den som avgjørelsen har gått imot kan klage på denne avgjørelsen til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). Patentstyret må motta klagen skriftlig senest to måneder etter dette brevets dato. Vi fakturerer et klagegebyr når vi mottar klagen. For at klagen skal bli behandlet, må gebyret betales innen fristen angitt på fakturaen. Se patentloven § 52 e og forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og KFIR §§ 1-6, 8 og 28.

k) Det skal gis informasjon til partene med følgende standardtekst:

 

Til informasjon
Dere kan be om å få innsyn i dokumentene som finnes i saken.

Relevante lover og forskrifter, samt patentretningslinjene, finner dere på våre nettsider, www.patentstyret.no

 

l) Avgjørelsen tas i utvalg (se punkt 1) og navnene på utvalgsmedlemmene skal angis sist i avgjørelsen i følgende rekkefølge: første (1) voterende saksbehandler, andre (2) voterende saksbehandler og tredje (3) voterende fra Patentfaglig team eller Patentjuridisk seksjon.
 

4.2 Endret patent

Blir patentet opprettholdt i endret form, skal patenthaver betale fastsatt gebyr for endringen innen en frist på en måned, jf. betalingsforskriften § 28 fjerde ledd. Betales ikke gebyret rettidig, skal patentet erklæres ugyldig.

Dersom patentet er meddelt på engelsk, må det innsendes en oversettelse av de endrede krav til norsk.

5. Klage

patl. § 52 e

5.1 Klage til Patentstyrets Klagenemnd (KFIR)

Avgjørelsen av et krav om administrativ overprøving kan påklages til Patentstyrets Klagenemnd (KFIR) av den parten som avgjørelsen går imot. Avgjørelse av krav om saksomkostninger kan påklages særskilt. Klagen må være innkommet innen to måneder fra den dag melding om avgjørelsen ble sendt. Det skal betales fastsatt gebyr.

5.2 Anke til domstolene

En avgjørelse fra Patentstyret hvor kravet om administrativ overprøving avvises eller avslås kan ikke bringes inn for domstolene.

I slike tilfeller kan det likevel reises søksmål om ugyldighet.

6. Kunngjøring og virkningstidspunkt

Patentstyret skal kunngjøre at kravet om administrativ overprøving er levert, samt kunngjøre avgjørelsen.

Avgjørelsen om å oppheve patentet eller opprettholde det i endret form får virkning fra leveringsdagen for søknaden.