Del B, Kapittel II - Granskingsmateriale

1. Tilgjengelig granskingsmateriale

1.1 Patentlitteratur

1.1.1      PCT-minimum patentdokumentasjon

1.1.2 Andre nasjonale patentdokumenter

1.1.3 Ikke-allment tilgjengelige patentsøknader

1.1.4 Granskingsrapporter

1.2 Ikke-patentlitteratur

2. Tilgang til granskingsmaterialet

2.1 Elektronisk granskingsmateriale

2.1.1 Patentlitteratur

2.1.2 Ikke-patentlitteratur

1. Tilgjengelig granskingsmateriale

Granskingsmaterialet består av systematisk samling av patentdokumenter, tidsskrifter og andre publikasjoner av teknisk litteratur, som er gjort tilgjengelig for elektroniske søk. Saksbehandlere på alle fagområder har tilgang til interne og eksterne databaser/databaseverter samt elektroniske tidsskrifter via biblioteket. Granskingsmaterialet dekker obligatorisk minimumsdokumentasjon for internasjonale granskingsmyndigheter (International Searching Authority/ISR) i henhold til PCT Rule 34 og 36.1(II), og i tillegg nordisk materiale (fra Norge, Danmark, Finland og Sverige).

1.1 Patentlitteratur

Allment tilgjengelige patentdokumenter er systematisk klassifisert i henhold til klassifikasjonssystemer som for eksempel IPC, CPC, tysk klassesystem osv. Relevante klasser og kombinasjoner av dem og/eller ord, legges til grunn for gransking i patentlitteraturen.

1.1.1   PCT-minimum patentdokumentasjon

a)  Nasjonale patentdokumenter i henhold til Rule 34.1(b)(i) og (c) PCT

(i) patenter utstedt i og etter 1920 av Frankrike, Tyskland, Japan, det tidligere Sovjetunionen, Sveits (kun på fransk og tysk), Storbritannia, og USA

(ii) patenter utstedt av, Kina, Sør-Korea og Russland,

(iii) patentsøknader, hvis noen, publisert i og etter 1920, i landene referert til punktene (i) og (ii)

(iv) oppfinnersertifikater utstedt av det tidligere Sovjetunionen

(v) Bruksmønstre eller publiserte bruksmønstersøknader utstedt i Frankrike;

(vi) Engelsk-, fransk- eller tyskspråklige patenter og publiserte patentsøknader uten prioritet, samt engelske sammendrag av spanskspråklige patenter og publiserte patentsøknader, i den grad de er gjort tilgjengelige;

b)  Publiserte internasjonale (PCT) søknader og regionale (for eksempel EP) søknader, patenter og oppfinnersertifikater i henhold til Rule 34.1(b)(ii) PCT.

1.1.2 Andre nasjonale patentdokumenter

 Patenter, utlegningsskrifter eller publiserte patentsøknader fra Norge, Danmark, Finland og Sverige

1.1.3 Ikke-allment tilgjengelige patentsøknader

Patentdokumenter som ikke er allment tilgjengelige på tidspunkt for gransking, kan være relevante for nyhetsvurderingen på et senere tidspunkt, se del A, kap. II, punkt 2.1. Om saksbehandler har kjennskap til relevante ikke-allment tilgjengelige dokumenter, må de ikke anføres i granskingsrapporten. Det er kun allment tilgjengelige dokumenter som skal anføres i granskingsrapporten. Saksbehandler kan utføre supplerende gransking etter anmodning fra søker på et senere tidspunkt for å avdekke slike dokumenter, se del B, kap. III, punkt 3.

1.1.4 Granskingsrapporter

Granskingsrapporter fra internasjonale granskingsmyndigheter (PCT) og det europeiske patentverket (EPO) er vanligvis publisert sammen med de europeiske (EP) og internasjonale søknadene. De er tilgjengelige i det elektroniske granskingsmaterialet sammen med søknadene. Publiserte granskingsrapporter fra andre nasjonale myndigheter er også en del av granskingsmaterialet.

1.2 Ikke-patentlitteratur

Granskingsmaterialet innenfor ikke-patentlitteratur omfatter relevante tidsskrifter fra listen som er definert som PCT-minimumdokumentasjon utarbeidet av WIPO. I tillegg kan andre tidsskrifter, bøker, rapporter, kataloger og konferanseforedrag være av interesse avhengig av fagområde. Patentstyret abonnerer også på en mengde forskjellige tidsskrifter og blader som er tilgjengelige elektronisk.

2. Tilgang til granskingsmaterialet

2.1 Elektronisk granskingsmateriale

Vi bruker EPO sitt elektroniske granskingsverktøy (EPOQUE) i granskingen. I tillegg har Patentstyret tilgang interne og eksterne databaser.

2.1.1 Patentlitteratur

Ved søk i EPOQUE vil gransking av patentdokumenter i henhold til PCT-minimum være dekket. Saksbehandler må imidlertid huske at gransking av førstesøknader, også forutsetter gransking av nordiske patentdokumenter ifølge del B kap. II 1.1.2.

Gransking av norsk patentmateriale skal utføres ved bruk av den interne databasen Patentsøk.

2.1.2 Ikke-patentlitteratur

Søk av ikke-patentlitteratur i henhold til PCT -minimum dekkes ikke gjennom EPOQUE for alle fagområder. Gransking i EPOQUE skal derfor suppleres med søk i andre eksterne databaser gjennom databaseverter tilgjengelige for Patentstyret, samt internett og annen tilgjengelig litteratur.

Artikler som er sitert i granskingsrapporter fra det europeiske patentverket er ofte klassifisert i henhold til CPC (Cooperative Patent Classification) og kan dermed bli gjenfunnet ved bruk av klasser i relevante databaser.