Enhetspatentet og den felles patentdomstolen

Enhetspatentet og den felles patentdomstolen startet opp 1. juli 2023. Enhetspatentet erstatter ikke tidligere veier til patent, men er et tillegg.

Enhetspatentet 

Et enhetspatent gir patentbeskyttelse i de EU-landene som er med i ordningen. 

Patentsøknaden leveres og behandles som vanlig hos EPO, det vil si at ingenting er endret i fasen for søknadsbehandlingen. Etter at et europeisk patent er gitt, kan patenthaveren innen én måned kreve enhetseffekt for patentet. Dette betyr at patentet vil gjelde i de landene som er med i ordningen. Det er foreløpig 17 EU-medlemmer. 

Enhetseffekt innebærer at patentet har én og samme beskyttelse med samme rettslige konsekvenser i alle EU-landene der enhetspatentet er gyldig. 

Du betaler årsavgift for enhetspatent til EPO. EPO forvalter også enhetspatentregisteret. 

Selv om enhetseffekt er krevd, kan patenthaver i tillegg validere det europeiske patentet i de landene som ikke er med i ordningen for enhetspatent. I stedet for å kreve enhetseffekt, er det også mulig å bare validere i de landene man ønsker å ha patent, slik som tidligere. 

Vær klar over at et enhetspatent ikke vil gjelde i Norge. Et europeisk patent må valideres i Norge for at det skal være gjeldende her. 

Den felles patentdomstolen 

Både inngrep og gyldighet hører inn under Den felles patentdomstolen (Unitary Patent Court - UPC). Domstolen har myndighet for både enhetspatenter og validerte (klassiske) europeiske patenter i alle land som er omfattet av ordningen. For klassiske europeiske patenter er det i en overgangsperiode mulig å ta søksmål til nasjonale domstoler eller å velge «opt-out» fra Den felles domstolen.

Avgjørelser i den felles patentdomstolen vil ikke være gyldige for norske valideringer av europeiske patenter siden Norge ikke er medlem av domstolsordningen. 

Norske innehavere av EP-patenter som er validert i land som er med i Den felles patentdomstolen, bør være klar over at domstolsystemet i tillegg til å ha myndighet over EP-patenter med enhetseffekt, også har myndighet over de tradisjonelle EP-patentene. Dette gjelder også EP-patenter som ble validert før Den felles patentdomstolen trådte i kraft. Norske innehavere av EP-patenter bør derfor legge en strategi på om de ønsker å velge «opt-out» for sine EP-patenter fra ordningen med felles patentdomstol. 

Domstolsystemet, Unitary Patent Court (UPC), består av en førsteinstansdomstol, en ankedomstol og et register. Lovtolkingsspørsmål kan prøves av EU-domstolen. 

Setet for førsteinstansdomstolen er Paris, med avdelinger i München og fra juni 2024 i Milano. Det er flere lokale og regionale avdelinger. Ankedomstolen ligger i Luxembourg.