Validering av europeisk patent i Norge

Et europeiske patent (EP-patent) som er meddelt av European Patent Office (EPO), må valideres i Norge for at det skal være gyldig her.

Hvorfor må du validere et europeisk patent i Norge?

For at et europeisk patent (EP-patent) skal bli gyldig i Norge, må det valideres av Patentstyret.

Dette gjelder selv om du har krevd enhetseffekt for det europeiske patentet ditt. Enhetspatenter blir ikke automatisk gyldig i Norge, ettersom Norge ikke er et EU-land.

Når må du sende søknad om validering?

For å validere et EP-patent i Norge, må du sende en søknad om validering til Patentstyret senest innen tre (3) måneder etter at EPO har kunngjort meddelelse av patentet.

Hvordan søke om validering?

Send søknaden via skjemaet vårt i Altinn. Du får da kvittering umiddelbart, og all videre korrespondanse i søknadsbehandlingen mellom deg og oss vil foregå via Altinn. 

Hvilke opplysninger må du ha med i søknaden?

 • søknadsnummer eller publiseringsnummer i EPO
 • tittel på patentet 
 • navn eller foretaksnavn på eieren av patentet. 
 • adresse for korrespondanse

Oversettelse

Det europeiske patentet må oversettes.

Hvis patentet er meddelt på engelsk, må du sende inn en norsk oversettelse av patentkravene.

Hvis patentet er meddelt på fransk eller tysk, må du også sende inn følgende:

 • engelsk oversettelse av tittel og beskrivelse, inkludert tekst på tegninger
 • ELLER norsk oversettelse av tittel og beskrivelse, inkludert tekst på tegninger

En eventuell sekvensliste skal ikke oversettes.

Krav til format

 • beskrivelse, patentkrav og tegninger skal leveres i separate filer
 • alle sider skal ha nummerering øverst
 • fullmektigreferanser, PCT-nummer og EP-publiseringsnummer osv. skal ikke være med
 • tittel skal ikke oppføres i beskrivelse eller patentkrav

Fullmakt

Hvis du benytter en fullmektig, må du levere en fullmakt. Fullmakten skal inneholde saksnummeret, navn og adresse på innehaveren og på fullmektigen.

Hvis du ikke leverer fullmakten innen fristen, blir patentet publisert uten fullmektig. Det er tilstrekkelig at du leverer en kopi av fullmakten, eventuelt en kopi av en generalfullmakt. 

Valideringsgebyr

For å få validert et EP- patent i Norge, må du betale et valideringsgebyr. Dette kan du betale direkte i Altinn, alternativt kan vi sende deg en faktura.

 • Gebyr for validering av EP-patent (B1) er kr 7 150. 

Betalingsfrist er normalt én (1) måned fra fakturaen er sendt. 

Årsavgifter

For å opprettholde det europeiske patentet ditt i Norge, må du betale årsavgift. Beløpet er det samme som for nasjonale patenter. Du har selv ansvaret for å overholde betalingsfristene.

I betalingstjenesten vår kan du se hvor mye du skal betale i årsavgift. Her kan du også sette opp en varsling, slik at du får en påminnelse når du skal betale.

Fortsatt behandling til tross for fristoversittelse

Hvis du ikke har overholdt en fastsatt frist, kan du i noen tilfeller be om at søknaden din tas opp til behandling igjen.

Provisorisk patentbeskyttelse

For å få provisorisk patentbeskyttelse i Norge for en europeisk søknad, må søknaden publiseres i Norge. 

For å få den europeiske søknaden publisert i Norge, må du levere følgende til Patentstyret: 

 • søknad om publisering 
 • norsk oversettelse av patentkravene 
 • opplysning om søknadsnummer og/eller publiseringsnummer i EPO 
 • opplysninger om søkerens navn og adresse 
 • eventuell fullmakt. Leverer du ikke fullmakt, blir søknaden publisert uten fullmektig

Patentstyret vil kunngjøre i Norsk patenttidende at patentkravene er levert på norsk, og vi gjør oversettelsen tilgjengelig i registeret vår. 

Den provisoriske beskyttelsen gjelder bare så langt det er samsvar mellom den norske oversettelsen og teksten på det språket som var behandlingsspråk i EPO. 

Du kan sende inn en rettelse av oversettelsen. Patentstyret må da kunngjøre at vi har mottatt en rettelse av oversettelsen for at rettelsen skal gjelde. 

Det er gratis å søke om å få en europeisk patentsøknad publisert i Norge. 

Melding om endringer av patenthaver og fullmektig i Norge og EPO

Endringer i Norge: Endringer av patenthaver som ikke bli registrert i EPO, kan meldes til Patentstyret.

Endringer via EPO: Hvis du gir beskjed om endringer til EPO, blir oppdateringen automatisk sendt til Norge. Du trenger ikke å sende bekreftelsesdokument fra EPO eller originale dokumenter om overdragelse eller navn- og adresseendringer til Patentstyret.

Revalidering av EP-patent etter innsigelse og patentbegrensning ved EPO (B2/B3)

For å opprettholde patentet ditt i endret form etter avgjørelse av en innsigelse eller en administrativ begrensning ved EPO, må du sende inn en ny oversettelser senest innen tre måneder etter EPO har kunngjort meddelelse av patentet i endret form.

Det er de samme dokumentkravene som gjelder når du skal opprettholde et validert patent, som når du validerer patentet første gang. 

 • Gebyr for revalidering (B2/B3) er kr 7150

Revalideringsgebyret blir fakturert.

Rettelser 

For å validere en korrigert utgave (B9) av et EP-patent eller publisere en rettet oversettelse av et NO/EP-patent, må du levere inn en ny oversettelse.

Dokumentkravet er det samme som for førstegangs validering.

Rettelsesgebyret vil bli fakturert, se prislisten i avsnittet over. 

Administrativ patentbegrensning hos Patentstyret 

Det er mulig for deg som innehaver av et validert europeisk patent å be om administrativ patentbegrensning av patentet hos Patentstyret. 

Administrativ overprøving hos Patentstyret 

Alle kan levere et krav til Patentstyret om administrativ overprøving mot et validert europeisk patent.

Avgjørelsen Patentstyret tar, vil kun gjelde for det validerte patentet i Norge. 

Innsigelse mot et validert europeisk patent  

Hvis du ønsker å levere en innsigelse mot et validert europeisk patent, må du levere den direkte til EPO. 

Supplerende beskyttelsessertifikat (SPC)

For legemidler og plantefarmasøytiske produkter, kan du i visse tilfeller søke om inntil fem års forlengelse av beskyttelsestiden ved å søke om supplerende beskyttelsessertifikat (SPC).