Nyhetsgransking av internasjonal type – International Type Search (ITS)

Du kan bestille en nyhetsgransking av internasjonal type (ITS) av den nasjonale patentsøknaden din. Da vil du på et tidlig tidspunkt få et godt grunnlag for å vurdere om du skal søke beskyttelse for oppfinnelsen din i andre land.

Hva innebærer en ITS?

ITS er en full gransking av den nasjonale patentsøknaden din, og blir utført av en internasjonal granskingsmyndighet.

Denne typen gransking er identisk med granskingen som gjøres for internasjonale patentsøknader.

En ITS blir normalt utført av en annen saksbehandler enn den som gjør vurderingen av den nasjonale søknaden. Du vil derfor få to uavhengige granskinger av søknaden din.

Hva vurderes ved en ITS?

ITS er kun en gransking, og omfatter ikke vurdering av nyhet, oppfinnelseshøyde eller industriell anvendbarhet.

Hvor lang tid tar en ITS?

Leveringstiden hos de internasjonale granskningsmyndighetene varierer noe.

Du vil normalt få granskingsrapporten innen 3 måneder fra den internasjonale granskingsmyndigheten mottok søknadsdokumentene og kravet om ITS-gransking, eller innen 9 måneder fra søknadens prioritetsdag.

Du får en konfidensiell rapport

Den internasjonale granskingsrapporten er konfidensiell, og blir ikke gjort allment tilgjengelig.

Hvordan bestiller du?

Send bestillingen via Altinn eller på e-post innen 3 måneder etter at Patentstyret mottok den nasjonale søknaden din.

Be om ITS-gransking i bestillingen og oppgi nummeret på den nasjonale patentsøknaden.

Hva koster ITS?

Prisene varierer for de ulike granskingsmyndighetene.

Velg internasjonal granskingsmyndighet

Du velger selv hvilke internasjonal granskingsmyndighet som skal utføre granskingen. Du kan velge mellom:

Hvis du velger EPO som granskingsmyndighet, må søknaden oversettes til engelsk hvis den ikke allerede finnes på engelsk.

Hva skjer etter bestilling?

Når Patentstyret mottar bestillingen, sender vi deg en faktura for avgiftene på vegne av den internasjonale myndigheten. 

Hvis vilkårene for å kreve en ITS-gransking er oppfylt, oversender vi de nødvendige dokumentene til den internasjonale granskingsmyndigheten du har valgt.

Hva får du som resultat av en ITS?

En ITS kan gi en tidlig indikasjon på om søknaden bør endres før du leverer en internasjonal patentsøknad (PCT-søknad).

Hvis du bestemmer deg for å levere en PCT-søknad basert på den nasjonale søknaden, og den internasjonale granskingsmyndigheten du har valgt kan bruke materialet funnet i din ITS-granskingsrapport (International Type Search Rapport), kan dette gi grunnlag for rabatt eller delvis tilbakebetaling av ITS-avgiften i den internasjonale fasen.