Hemmelighold og taushetsplikt

Offentlighet og åpenhet er viktige prinsipper som gir forvaltningen tillit i samfunnet. Dette er viktig både for den enkeltes rettsikkerhet og for å kunne utføre demokratisk kontroll med forvaltningens utøvelse av myndighet. Det finnes likevel enkelte unntak fra dette som gir adgang til hemmelighold hos Patentstyret.

Patentsøknad

En søknad om patent blir allment tilgjengelig først 18 måneder etter den dagen søknaden er levert inn til Patentstyret. For internasjonale patentsøknader som er videreført i Norge blir søknaden allment tilgjengelig etter 18 måneder fra prioritetsdagen. Mer utfyllende informasjon lenger ned på siden.

Designsøknad

I en designsøknad er bibliografiske opplysninger og dokumenter som ikke kan avsløre utseendet til designet allment tilgjengelige allerede fra søknadsdagen. Dokumenter som kan avsløre utseendet til designet kan derimot holdes hemmelig i inntil seks måneder fra søknadsdagen eller prioritetsdagen. Mer utfyllende informasjon lenger ned på siden.

Varemerkesøknad

En søknad om varemerkeregistrering er allment tilgjengelig allerede fra den dagen søknaden er levert inn til Patentstyret. Dette betyr at enhver kan se at det er søkt om registrering av et varemerke, herunder gjengivelsen av selve varemerket, opplysninger om hvem som er søker og hvilke varer eller tjenester det er søkt registrert for. Mer utfyllende informasjon lenger ned på siden.

Forundersøkelser

Alle forundersøkelser utføres etter lovpålagt taushetsplikt. Bestiller du en forundersøkelse er du med andre ord sikret full konfidensialitet. Mer detaljert informasjon om forundersøkelser.

Generelt

Patentstyret har taushetsplikt om søknader og dokumenter i saker som ikke er allment tilgjengelige. Du kan også be om at opplysninger om forretningshemmeligheter kan unntas fra offentlighet etter bestemte regler, og taushetsplikten vil gjelde hvis Patentstyret kommer til at disse opplysningene kan unntas.

Innsyn i Patentstyrets saksdokumenter

Innsyn i Patentstyrets saksdokumenter kan du selv skaffe deg ved å søke i Patentstyrets søketjeneste. Du kan naturligvis også kontakte Patentstyret hvis du ønsker innsyn.

Muntlig kommunikasjon med Patentstyret

Av og til vil du kunne ha muntlig kontakt med Patentstyret, for eksempel gjennom en telefonsamtale eller et møte hos oss. Patentstyret har lovbestemt taushetsplikt om forretningshemmeligheter eller private forhold som vi blir kjent med i vårt møte med deg.

Ellers kan det være verdt å merke seg at Patentstyret er forpliktet til å nedtegne opplysninger av betydning som vi mottar muntlig i forbindelse med saksbehandlingen i konkrete søknader. Om slike opplysninger er hemmelige eller ikke kommer an på hva slags opplysninger det er og om søknaden opplysningene knytter seg til er allment tilgjengelig eller ikke.

Opplysninger om personlige forhold

Patentstyret har taushetsplikt om opplysninger om noens personlige forhold, slik som opplysninger om enkeltpersoners fysiske og psykiske helse, karakter og følelsesliv, religiøs eller politisk holdning, økonomisk forhold etc. Slike opplysninger vil naturligvis ikke være tilgjengelig i Patentstyrets søketjeneste.

Patentstyrets interne arbeidsdokumenter

Patentstyrets interne arbeidsdokumenter i konkrete saker er i utgangspunktet ikke allment tilgjengelige. Hvis det ikke foreligger et reelt og saklig behov for å nekte innsyn vil man derimot kunne få innsyn i slike interne dokumenter i kraft av meroffentlighetsprinsippet i offentleglova § 11.

Hva bør du tenke på før du sender inn søknader og brev til Patentstyret?

 • Det kan ikke holdes hemmelig at det er søkt om varemerkebeskyttelse. Heller ikke gjengivelsen av varemerket, opplysninger om hvem som er søker eller hvilke varer eller tjenester det er søkt registrert for, kan kreves hemmeligholdt.
 • I en designsøknad kan designets utseende holdes hemmelig i inntil seks måneder, men bibliografiske opplysninger er allment tilgjengelige allerede fra søknadsdagen.
 • Det er viktig at et krav om unntak fra offentlighet for opplysninger om forretningshemmeligheter kommer tydelig frem, gjerne i brevets innledning. En ren påtegning på dokumentene slik som «hemmelig», «fortrolig», «konfidensielt» eller lignende, er ikke tilstrekkelig. Unntatt offentlighet må uttrykkelig kreves i forbindelse med den aktuelle saken.
 • Opplysninger som har betydning for om designrett kan oppnås eller for designrettens omfang eller varighet, kan ikke unntas fra offentlighet. Tilsvarende gjelder opplysninger som har betydning for om et varemerke kan registreres eller for varemerkerettens omfang. Det skal derfor i praksis en del til for at opplysninger som har betydning for vurderingen av søknader om design og varemerke kan unntas fra offentligheten.
 • Du bør unngå å sende inn sensitive personopplysninger eller opplysninger om forretningshemmeligheter som ikke er av betydning for saken. Eventuelt kan du sladde slike opplysninger før du sender inn dokumentene til Patentstyret. Dette vil redusere merarbeid både for Patentstyret og avsender av dokumentet.
 • Enhver kan be Patentstyret om innsyn i allment tilgjengelige saker. De fleste av dokumentene i disse sakene ligger også tilgjengelig i Patentstyrets søketjeneste.
 • Hvis du vurderer å søke om både patent- og designbeskyttelse må du huske på at kravet om nyhet er forskjellig for patent og design. For patent gjelder et absolutt nyhetskrav. For design er nyhetskravet moderert, slik at et design kan være vist offentlig inntil 12 måneder før søknad innleveres.
 • En allment tilgjengelig designsøknad kan være til hinder for å få patent. Det betyr at patentsøknaden må innleveres mens produktet fortsatt er hemmeligholdt. En designsøknad må på sin side leveres senest 12 måneder fra patentsøknaden er blitt allment tilgjengelig.
 • En søknad om varemerke som viser et design eller et patent vil være å offentliggjøre designet eller patentet. Det kan derfor være lurt å søke om patent- og designbeskyttelse før du søker et slikt varemerke.

Mer utfyllende informasjon om patent-, varemerke- og designsøknader

Søknad om patent

Patentsøknaden din og korrespondansen i saken blir allment tilgjengelig 18 måneder etter at søknaden ble innlevert, eventuelt før hvis du ber om det. For internasjonale patentsøknader som er videreført i Norge blir søknaden allment tilgjengelig etter 18 måneder fra prioritetsdagen.

Hvis du trekker søknaden før den blir allment tilgjengelig blir den ikke offentliggjort, den forblir med andre ord hemmelig. Hvis det er spesielle grunner, kan du også be om at spesielle forretningshemmeligheter ikke blir offentliggjort.

For patentsøknader som gjelder forsvarsviktige oppfinnelser finnes det også særlige regler om hemmelighold. Det gjelder spesielle regler for innlevering, behandling og kommunikasjon i disse søknadene. Les mer om forsvarsviktige oppfinnelser.

Søknad om varemerke og spesielt om forretningshemmeligheter

Varemerkesøknaden og alle dokumenter i saken er offentlig tilgjengelig allerede fra den dagen søknaden leveres inn til Patentstyret.

Visse opplysninger om forretningshemmeligheter kan derimot unntas fra offentlighet etter reglene i varemerkeloven § 25 andre ledd. Regelen gir Patentstyret en skjønnsmessig adgang til å unnta opplysninger om forretningshemmeligheter fra offentligheten, men Patentstyret har ingen plikt til å gjøre dette. Du må derfor selv be om at opplysninger om forretningshemmeligheter unntas fra offentligheten. Patentstyret vurderer ikke dette av eget tiltak.

Hvis du vil at Patentstyret skal hemmeligholde bestemte opplysninger eller dokumenter i saken, må du varsle om dette samtidig som du sender opplysningene inn til oss. I tillegg må du markere tydelig hvilke opplysninger i dokumentet som du ønsker unntatt. Vi vil deretter foreta en vurdering av om opplysningene kan unntas offentligheten eller ikke.

Opplysningene som kreves unntatt fra offentlighet blir foreløpig skjermet, inntil kravet er endelig avgjort. Du kan klage på et avslag på krav om unntatt offentlighet fra Patentstyret til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Et endelig avslag på krav om unntak fra offentlighet medfører at de aktuelle opplysningene blir offentliggjort.

Det er viktig å merke seg at det ikke er avgjørende hva du selv mener er forretningshemmeligheter. Det er nemlig slik at ikke alle opplysninger regnes som forretningshemmeligheter i lovens forstand. Opplysninger som har betydning for registrerbarheten til et merke, eller for vernets omfang, kan ikke unntas fra offentligheten. Enhver må kunne gjøre seg kjent med slike opplysninger for å sikre seg at en gjeldende rettighet ikke blir krenket. Innsyn i slike opplysninger kan også være nødvendig for å kunne vurdere krav om ugyldighet eller sletting. Dette gjør at det i praksis skal en del til for at opplysninger og dokumentasjon i varemerkesaker kan unntas fra offentlighet.

Det kan for eksempel ikke holdes hemmelig at det er søkt om registrering av et varemerke. Heller ikke gjengivelsen av varemerket, opplysninger om hvem som er søker eller hvilke varer eller tjenester det er søkt registrert for, kan kreves hemmeligholdt. Man kan heller ikke unnta et prioritetskrav fra offentligheten. Innarbeidelsesdokumentasjon som sendes inn for å underbygge registrerbarheten av et varemerke, for eksempel opplysninger om omsetningstall, kan som hovedregel heller ikke unntas fra offentlighet.

Eksempler på forretningshemmeligheter som kan unntas:

 • samtykkeerklæringer med henvisning til en samarbeidsavtale om et planlagt salgsfremstøt
 • innarbeidelsesdokumentasjon som inneholder informasjon som røper detaljer i søkerens markedsføringsstrategi.
 • Kundelister og postlister kan etter omstendighetene også unntas.
 • Andre opplysninger om forretningshemmeligheter som ikke er relevante for vurderingen av søknaden kan normalt også unntas.

Hvis begjæringen om hemmelighold er åpenbart ugrunnet, kan opplysningene uten videre gis til den som ber om innsyn i saken.

Det som her er sagt om unntak fra offentlighet for opplysninger om forretningshemmeligheter i varemerkesøknader gjelder også i innsigelsessaker og administrativ overprøving.

Det at opplysninger om forretningshemmeligheter er unntatt fra offentlighet er i utgangspunktet ikke til hinder for at sakens parter eller deres fullmektiger blir gjort kjent med opplysningene.

Søknad om design

Dokumenter som viser designets utseende (bilder av designet) holdes automatisk hemmelig i inntil seks måneder, med mindre søker ber om at hele søknaden skal være allment tilgjengelig allerede ved innlevering. Dokumenter som viser designets utseende blir også allment tilgjengelig når designet blir registrert, også der hvor dette skjer innen de første seks månedene etter søknadsinnleveringen. Det er derimot mulig å utsette registreringen i opptil seks måneder fra søknadsdatoen eller prioritetsdatoen, eller å oppgi en bestemt dato innenfor dette tidsrommet. Hvis registrering ikke har skjedd innen seks måneder regnet fra søknadsdagen eller prioritetsdagen, vil søknaden automatisk bli allment tilgjengelig.

Det er viktig å være klar over at selv om designets utseende kan holdes hemmelig i inntil seks måneder, er bibliografiske opplysninger allment tilgjengelige allerede fra søknadsdagen. Dette gjelder for eksempel informasjon om søker og designers navn og adresse, samt produktangivelsen. Det er kun dokumenter som kan avsløre designets utseende som hemmeligholdes.

Opplysninger om forretningshemmeligheter kan unntas fra offentligheten hvis søker krever det. Du må varsle om dette samtidig som du sender inn dokumentene. Hvorvidt dokumentene kan hemmeligholdes avgjøres i henhold til designloven § 21 fjerde ledd.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Patentstyrets kundesenter, tlf 22 38 73 00.

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: