Fristforlengelse varemerke

Hvis du ikke har mulighet til å svare på brevet vårt innen fristen vi har gitt deg, kan du be om fristforlengelse.

Viktig informasjon om fristforlengelse

 

  • Vi svarer på alle forespørsler om fristforlengelse i et brev med ny svarfrist. 
  • 1. og 2. forespørsel om forlengelse: Vi krever ingen begrunnelse. Hver frist er på seks måneder. 
  • Fra og med 3. frist: Du må begrunne fristforespørselen. Hver frist er på tre måneder. 
  • Hvor mange fristforlengelser Patentstyret kan innvilge, vurderer vi konkret ut fra den enkelte saken. 

Frist for å sende inn fullmakt

Hvis det mangler fullmakt i en nasjonal søknad som er klar til registrering eller en internasjonal registrering som er klar til å gis virkning i Norge, gir vi 2 måneders frist for å sende inn fullmakten. Det er ikke mulig å forlenge denne fristen.

Hvis vi ikke mottar fullmakt i tide, blir varemerket registrert/gitt virkning i Norge uten fullmektig. Fullmektigen kan når som helst senere sende inn fullmakt og på nytt bli notert som fullmektig i saken.

Fristforlengelse i innsigelsessaker

I innsigelsessaker krever vi en begrunnelse fra første forespørsel om fristforlengelse. Hver fristforlengelse er på 1 måned, og du får svar fra oss om vi kan godta fristforlengelsen eller ikke. Vi orienterer alltid motparten hvis vi innvilger en fristforlengelse.

Eksempler på begrunnelser vi kan godta

  • Du er i samtykkeforhandlinger og trenger tid til å innhente samtykker. 
  • Du trenger tid til å innhente dokumentasjon som viser innarbeidelse.

Eksempler på begrunnelser vi ikke godtar

  • Ferieavvikling 
  • Fullmektigen venter på instrukser fra klienten. 
  • Du trenger mer tid til å bestemme deg for en strategi. 

Hvis begrunnelsen mangler eller er utilstrekkelig

Du vil få et brev med én måneds frist til enten å sende inn en ny begrunnelse eller svare på uttalelsen vår.

Hvis vi mottar tilstrekkelig begrunnelse for fristforespørselen innen denne fristen, vil vi innvilge en ny fristforlengelse regnet fra utløpet av den forrige svarfristen i saken. Fristen på én måned innebærer altså ikke en ytterligere tilleggsfrist.

Hvis vi derimot ikke mottar svar eller tilstrekkelig begrunnelse for fristforespørselen innen utløpet av fristen, blir saken henlagt. 

Det er ikke adgang til å klage på eventuelle avslag på en forespørsel om fristforlengelse. Se varemerkeloven § 49. 

Når setter vi behandlingen av en varemerkesøknad på vent?

Den vanligste grunnen til at Patentstyret setter behandlingen av en søknad på vent, er at vi samtidig behandler en eller flere eldre søknader som likner på den nyere saken. Dette kaller vi å stille saken i bero. Merkene i de eldre søknadene kan være til hinder for å registre nyere merker vi har mottatt senere. Utfallet av den eldste saken kan altså ha betydning for utfallet av den yngre. Da setter vi normalt behandlingen av den nyeste søknaden på vent inntil vi har avgjort søknaden som har bedre prioritet. 

Vi kan også sette behandlingen på vent når tilsvarende saker behandles av klageorganet KFIR eller av domstolene. Dette gjelder hvis utfallet av klagebehandlingen i KFIR eller domstolsbehandlingen helt eller delvis kan påvirke utfallet i den saken vi har under behandling.  

Begrunnelsen for å sette behandlingen av en sak på vent er både «først i tid — best i rett-prinsippet» og ønsket om å få en mest mulig effektiv saksbehandlingsprosess.  

Muligheten til å sette saksbehandlingen på vent (berostille) gjelder for eksempel ikke hvis du bare venter på et samtykke eller en fullmakt, eller hvis det er tidkrevende å samle dokumentasjon som viser innarbeidelse. Da må du isteden be om fristforlengelse. 

Hvordan be om fristforlengelse?

Bruk Altinn (korrespondanse til Patentstyret), eventuelt e-post eller brev til Patentstyret, og merk forespørselen «fristforlengelse». 

Hvis du har norsk ID nummer og kan bruke ID-porten, kan du også be om automatisk fristforlengelse ved å logge deg inn på «Mine saker».

Fortsatt behandling

Hvis du ikke har overholdt den fastsatte fristen, kan du i noen tilfeller be om at søknaden din tas opp til behandling igjen.

Frister som ikke kan forlenges

Vi innvilger ikke fristforlengelser for å rette formelle mangler, som for eksempel manglende betaling av avgift og for å sende inn fullmakt.

Vi kan heller ikke forlenge lovbestemte frister (for eksempel frist for gjenopptakelse, se varemerkeloven § 23). 

Har du spørsmål?

Kontakt kundesenteret vårt på telefon +47 22 38 73 00.