Bestemmelser om muntlige forhandlinger

Oversikt over bestemmelsene som gjelder for muntlige forhandlinger.

1 Før forhandlinger

1-1. Hvem kan kreve forhandlinger?

De som er parter i saken, se patentstyrelova § 7 andre punktum. Det vil si søkere og innehavere av internasjonale registreringer. Fullmektiger som har levert inn forskriftsmessig fullmakt kan kreve muntlige forhandlinger på vegne av klienten.

Patentstyret kan også på eget initiativ kalle inn partene til et møte eller muntlige forhandlinger, dersom dette anses formålstjenlig, se patentstyrelova § 7 første punktum.

1-2. Hva kan det kreves forhandling om?

Et møte eller en forhandling skal avholdes dersom Patentstyret finner det formålstjenlig, eller dersom en part i saken krever et slik møte eller forhandling, og har saklig grunn for sitt krav, jf. patentstyrelova § 7.

Et møte eller en muntlig forhandling kan skje på alle trinn i saksbehandlingen, men temaet for møtet/forhandlingen må være knyttet til en konkret varemerkesøknad eller registrering og bidra til sakens opplysning. Generelle spørsmål om saksbehandlingen eller praksis i Patentstyret er ikke gjenstand for forhandling.

Spørsmål det kan forhandles om før registrering / besluttet gjeldende:

 • Klassifikasjon i en konkret søknad
 • Madrid-UT spørsmål
  • Spørsmål knyttet til internasjonal søknad og til den norske basissøknaden/-registreringen
 • Spørsmål knyttet til den materielle saksbehandlingen i en varemerkesak.
 • Særlig:
  • Vurderingen av absolutte og relative registreringshindringer
  • Mulige begrensninger/presiseringer i varefortegnelsen for å komme unna registreringshindringer, slik som manglende distinktivitet (§14) eller forvekselbarhet (§16 a)
  • Dokumentasjon for innarbeidelse
  • Spesielle tilfeller knyttet til internasjonale registreringer
 • Spørsmål knyttet til formalia:
  • Hvilke avbildninger som kreves for å få registrert et tredimensjonalt varemerke
  • Er frister overholdt?
  • Er vilkårene for gjenopptagelse oppfylt
  • Er vilkårene for oppreisning oppfylt?
  • Merkeendringer - Hva som kan godtas.
  • Formalia rundt internasjonale registreringer.

Følgende spørsmål faller utenfor systemet (listen er ikke uttømmende):

 • Spørsmål knyttet til forundersøkelser.
 • Spørsmål rundt registreringer som ikke er i live.
 • Spørsmål om varemerker som ikke er søkt registrert.
 • Avgjørelse av innsigelsessaker.
 • Saker i Klagenemnda for industrielle rettigheter (må bringes inn for Klagenemnda selv, og ikke Patentstyret).

1-3 Hvordan skal muntlige forhandlinger avtales?

Søkeren eller innehaveren av en internasjonal registrering kan be om muntlig forhandling i en varemerkesak. Kravet sendes inn og føres som dokument i saken. Kravet skal sendes inn skriftlig.

Et slikt krav er fristavbrytende dersom alle anførsler fra Patentstyret er besvart i kravet eller er gjenstand for forhandling. Ellers gjelder de vanlige regler for behandling av frister.

Patentstyret har en frist på tre uker til å godta kravet om muntlig forhandling, og beramme tid.

Forhandlingskonsulenten avgjør for Patentstyret om forhandling skal avholdes.

 • Avslag på kravet om muntlige forhandlinger skal være skriftlig.
 • Avslag på kravet om muntlig forhandling skal begrunnes og bygges på vilkårene i patentstyrelova § 7.
 • Avslag på slikt krav er ikke gjenstand for klage til Klagenemnda for industrielle rettigheter, se varemerkeloven § 49.
 • Det løper ny frist for å besvare Patentstyrets forrige brev når et avslag på muntlig forhandling sendes ut.

Avslagsgrunner:

Forhandlingen gjelder ikke spørsmål/saker som faller inn under systemet, se patentstyrelova § 7 og punkt 1-2 ovenfor.

Spørsmålet har tidligere vært gjenstand for forhandling (teamet ansett som tilstrekkelig opplyst).

Det kan ikke forhandles om spørsmål som tidligere er avgjort av en domstol eller av Klagenemnda for industrielle rettigheter i samme sak.

1-4 Forberedelser

Partene i saken skal stille forberedt til muntlig forhandling. Det innebærer blant annet at:

 • Tema for forhandlinger skal være kjent for alle parter.
 • Bakgrunnen for at det kreves muntlig forhandling skal være kjent.
 • Nødvendig dokumenter skal være oversendt til partene før forhandling foretas.
 • Informasjonen er lest av partene.

1-5 Forhandlingssted

Forhandlingen finner sted i Patentstyrets lokaler dersom ikke annet er avtalt

1-6 Utsettelse

Avtalt muntlig forhandling kan kreves utsatt av begge parter dersom det foreligger saklig grunn til det. (Samme grunner som vanlig fristutsettelse.)

2 Under forhandlingen

2-1 Hvem kan møte til muntlig forhandling?

Fra Patentstyret møter normalt to forhandlingskonsulenter. Dersom det er nødvendig for å få saken tilstrekkelig opplyst, kan ansvarlig saksbehandler møte. Er det snakk om forhandling om klassifikasjon, kan utførende saksbehandler i saken eller en forhandlingskonsulent med ekspertise på klassifisering møte.

Dersom sakens karakter tilsier det, eller dersom utfallet av saken har prinsipielle konsekvenser, kan en seksjonssjef/seniorrådgiver/rådgiver i Design- og varemerkeavdelingen møte.

Fra søkerens/innehaverens side møter maksimalt 3 personer. Ved behov kan søkeren/innehaveren stille med flere, men dette må godkjennes av Patentstyret.

2-2 Språk

Muntlige forhandling foretas på norsk.

Referatet skrives på norsk.

For øvrig gjelder varemerkeforskriften § 6 så langt den passer.

2-3 Møteledelse

Forhandlingskonsulenten leder forhandlingen.

Dette innebærer:

 • At han/hun er ordstyrer
 • At han/hun kan avbryte forhandlingen (se vilkår under)
 • At han/hun kan ta beslutninger i saken som binder Patentstyret.

2-4 Saksgangen i forhandlingen

Forhandlingen starter med at navn på de oppmøtte noteres, og forhandlingskonsulenten vil gi et kort sammendrag av saken og temaet/problemstillingen(e) for forhandlingen.

Hvis det er søkeren/innehaveren som har begjært den muntlige forhandlingen, er det han/hun som i utgangspunktet styrer den fremdriften i forhandlingen og disponerer tiden avsatt til forhandlingen. Søkeren/innehaveren må da selv prioritere den tiden som er satt av, slik at vedkommende får presentert sin side av saken på en tilfredsstillende måte.

Saken skal være tilstrekkelig opplyst for at en avgjørelse skal kunne fattes.

2-5 Avslutning av muntlig forhandling

Forhandlingene avsluttes når:

 • Partene er enige om det.
 • Forhandlingen har gått ut over maksimal/avtalt tidNormalt bør en muntlig forhandling ikke gå ut over en time.
 • Forhandlingskonsulenten anser det for åpenbart at forhandlingen ikke vil føre frem.
 • Forhandlingskonsulenten anser at saken er tilstrekkelig opplyst, slik at en avgjørelse kan treffes.
 • Partene har kommet frem til et resultat som de kan enes om.
 • Det under forhandlingene har kommet nye opplysninger eller anførsler som gjør at forhandlingene må utsettes eller avbrytes.
  • Dette er særlig aktuelt dersom de nye opplysningene fører til at saken ikke anses å være tilstrekkelig opplyst.

2-6 Referat

Forhandlingskonsulenten skriver et referat fra forhandlingen. Referatet skal inneholde:

 • Et sammendrag av hovedpunktene fra forhandlingene.
 • Patentstyrets begrunnelse.
 • Konklusjon, det vil si:
  • Hva som ble avgjort
  • Hva som skal skje videre i saken - om en av partene har plikt til å gjøre noe, og eventuelt innen hvilken frist som skal gjelde.

Dersom man kommer frem til en avgjørelse i møtet, kan referat skrives der og da. Ellers sendes referat senere, og det gis frist for å utføre det som ble avgjort.

3 Etter forhandlingen

3-1 Referat

Etter at muntlige forhandling er gjennomført, skal det sendes ut referat til partene.

Referatet sendes ut senest to uker etter at forhandlingen er gjennomført.

Etter avtale med søkeren/innehaver vil referatet også inneholde enten et vanlig realitetsskriv hvor Patentstyret tar stilling til problemstillingen(e) i den muntlige forhandlingen, eller en formell avgjørelse.

Ved et realitetsskriv, utføres det som ble avtalt, og saken er deretter tilbake i de vanlige saksbehandlingsregler. For eksempel:

 • Merket registreres - de vanlige innsigelsesreglene gjelder.
 • Merket nektes - søker ber om en fornyet vurdering eller en formell avgjørelse.

Der avgjørelse treffes etter forhandlingen, vil søkeren/innehaveren motta referatet og avgjørelsen med vanlige ankefrist til Klagenemnda for industrielle rettigheter.

3-2 Frister

Søkeren/innehaveren har en frist på to uker til å akseptere beslutningen som fremkommer i referatet og realitetsskrivet. Ved avgjørelse gjelder, som nevnt, vanlig ankefrist til Klagenemnda.

 

Grafisk fremstilling