Møter og muntlige forhandlinger

Patentstyret har fortrinnsvis skriftlig saksbehandling, men du kan likevel be om et møte eller muntlig forhandling om konkrete problemstillinger i en varemerkesak.

Fordeler med møter og muntlige forhandlinger

  • Bidrar til rask og effektiv avklaring av spørsmål og temaer i en varemerkesak.
  • Du får innsikt i hvordan vi vi vurderer søknaden din.
  • Vi får større forståelse for problemstillingene dine og hvilke behov du har som kan være avgjørende for at vi skal kunne treffe gode og korrekte beslutninger.

Møte

Et møte har en uformell karakter, og vi skriver normalt ikke et referat med en beslutning eller avgjørelse. Møte omhandler de spørsmålene du har i saken. Du kan be om et møte med oss før du sender inn en søknad til Patentstyret og under hele søknadsprosessen. Det kan for eksempel være hvis du ikke er helt sikker på hvilken type varemerke eller hvilke varer eller tjenester du skal velge. Eller hvis du har behov for en nærmere avklaring av problemstillinger i saken.

Muntlig forhandling

Forhandlingen kan gjennomføres på alle stadier i søknadsprosessen for å avklare faktiske forhold, juridiske spørsmål eller spørsmål om varefortegnelsen i saken din. Forhandlingen kan for eksempel omhandle betydningen av innlevert dokumentasjon på innarbeidelse. Etter at forhandlingen er avsluttet, skriver vi et referat med en uttalelse eller avgjørelse i saken. Vi har frist på to uker til å skrive en uttalelse eller avgjørelse, i motsetning til flere måneder ved skriftlig saksbehandling.

Vilkår for å kreve muntlig forhandling

  • Du kan kreve muntlig forhandling én gang per spørsmål, og du kan kun kreve forhandling om problemstillinger knyttet til en konkret sak.
  • Du må ha en saklig begrunnelse. Begrunn hvorfor en muntlig forhandling kan bidra å opplyse saken bedre. Utenforliggende temaer eller forhold som allerede er tilstrekkelig klarlagt, anser vi ikke som saklig. Vi kan avvise kravet om muntlig forhandling hvis vi mener at saken er tilstrekkelig opplyst når det gjelder problemstillinger som du ønsker å diskutere.

Forhandlingsprosessen i korte trekk

  • Vi avgjør hvorvidt vilkårene for forhandling er oppfylt, og setter tidspunktet for muntlig forhandling i løpet av tre uker fra kravet ble sendt inn.
  • Forhandlingen ledes normalt av to forhandlingskonsulenter fra Patentstyret, og foregår i utgangspunktet i Patentstyrets lokaler. Telefon- eller videokonferanse er også mulig. Forhandlingskonsulenten skal sørge for at saken blir tilstrekkelig opplyst under forhandlingen.
  • Innen to uker etter forhandlingen skal forhandlingskonsulenten sende deg et referat med en uttalelse eller avgjørelse i saken. Hvis vi skal foreta oss noe i saken, for eksempel registrere saken, skal vi gjøre dette så raskt som mulig etter forhandlingen.
  • Hvis du får beskjed om å gjøre noe, må du utføre dette innen to uker etter at referatet er sendt ut. Hvis du ikke er enig i beslutningen i referatet, må du be om en formell avgjørelse i saken innen samme frist. Saken blir henlagt hvis du ikke foretar deg noe innen fristen.

Bestemmelser vedr. muntlige forhandlinger i varemerkesaker

Hvordan be om muntlig forhandling eller møte?

Send brev eller e-post til Patentstyret, eller via Altinn (korrespondanse til Patentstyret (PS-002)) der du merker forespørselen "Krav om møte" eller "Krav om muntlig forhandling".