Klageordninger varemerke

Det finnes ulike muligheter til å klage i de forskjellige fasene av saksbehandlingen.

 • Under søknadsprosessen

  Protest

  Under søknadsbehandlingen – altså før det er gitt en enerett til bruk av varemerket - kan tredjeparter innlevere en protest

 • Under søknadsprosessen

  Administrativ overføring

  En varemerkesøknad eller -registrering kan overføres fra den opprinnelige søkeren til en annen som kan dokumentere bedre rett til søknaden. Dette kalles administrativ overføring av søknaden eller rettigheten.

  Hvorvidt du kan kreve retten til et varemerke som er søkt registrert eller som allerede er registrert, reguleres av varemerkeloven:

 • 0-3 måneder etter at registreringen er kunngjort

  Innsigelse

  I en innsigelse kan du be om at varemerket slettes eller at retten til varemerket skal overføres til deg (administrativ overføring.)

 • Fra 3 måneder etter at registreringen er kunngjort

  Administrativ overprøving

  Etter at innsigelsesfristen har gått ut, kan du fortsatt klage ved å sende inn et skriftlig krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringen.

Dette kan du klage på

Under søknadsbehandlingen av et varemerke eller etter registrering, kan du klage på at et søkt eller registrert varemerke:

 • er forvekselbart med andre rettigheter 
 • mangler særpreg
 • er levert inn i ond tro
 • strider mot lov, offentlig orden eller moral 
 • er egnet til å villede
 • inneholder våpen eller annet tegn/flagg uten tillatelse fra rett myndighet 
 • inneholder en geografisk opprinnelse for vin eller brennevin 
 • har feil innehaver

Ved administrativ overprøving kan du i tillegg klage på at et merke: 

 • er ugyldig 
 • har degenerert 
 • ikke har blitt brukt etter reglene om bruksplikt 
Se varemerkeloven

Protest

En protest er en innvending rettet mot søknaden av et varemerke. Du eller andre mener en søknad ligger for tett opptil et allerede registrert eller innarbeidet varemerke eller foretaksnavn, eller at varemerket er et beskrivende ord som bør holdes fritt for alle, og at søknaden derfor ikke skal registreres. Patentstyret vurderer om protesten skal tillegges vekt i saksbehandlingen.

Du kan levere en protest mot en søknad helt frem til behandlingen av varemerkesøknaden er avsluttet. Hvis protesten leveres etter at varemerket er registrert, vil vi behandle protesten som en innsigelse mot registreringen.

Protesten må fremsettes skriftlig og være begrunnet.

Du kan bruke skjemaet "Krav og klager til Patentstyret og KFIR" i Altinn.

Patentstyret vil vurdere protesten og avgjøre om den får innvirkning på behandlingen av søknaden eller ikke.

Søkeren vil få beskjed om at det er kommet inn en protest. Den som har sendt inn en protest vil få et brev om at protesten er mottatt.

 • Hvis merket blir nektet registrert, vil ikke den som protesterte mot varemerkesøknaden få beskjed om dette. 
 • Hvis merket blir registrert, gir Patentstyret beskjed om dette til den som protesterte, med informasjon om muligheten for å sende inn innsigelse. 

 • Varemerkesøknaden avslås eller delvis avslås (opprettholdes med begrenset varefortegnelse). 

 • Klagen blir vurdert, men fører ikke frem. Varemerkesøknaden blir behandlet på vanlig måte 

Det er gratis å sende inn en protest.

Innsigelse på et nylig registrert varemerke

Den som mener at et varemerke er registrert på feil grunnlag, kan levere en innsigelse. Det vanligste er at du mener at noen har fått registrert et varemerke som ligner på ditt eget varemerke eller foretaksnavn. Du kan også levere en innsigelse fordi du mener Patentstyret har registrert et ord som må holdes fritt for alle å bruke. Innsigelsen kan føre til at registreringen blir helt eller delvis opphevet. 

Du må levere innsigelsen skriftlig til Patentstyret innen tre måneder fra registrering. 

Bruk gjerne skjemaet "Krav og klager til Patentstyret og KFIR" i Altinn. 

Innsigelsen må være kommet inn til Patentstyret innen tre måneder fra den dagen varemerket ble kunngjort registrert.

Innsigelsen må sendes skriftlig til Patentstyret.

Du kan bruke skjemaet "Krav og klager til Patentstyret og KFIR" i Altinn.

Kravet skal inneholde:

 1. navn og adresse til den som er innsiger (du som klager), og navn og adresse til fullmektig hvis du bruker dette
 2. registreringsnummeret til varemerket du klager på 
 3. begrunnelse for klagen 
 4. opplysning om hvilke varer og tjenester innsigelsen gjelder. Alternativt hvilke varer og tjenester som er uberørt av innsigelsen hvis du bare krever registreringen delvis opphevet.
 5. nødvendig dokumentasjon til støtte for klagen. 
 6. fullmakt ved bruk av fullmektig, hvis fullmektigen ikke er advokat eller advokatfullmektig

Kravet må leveres på norsk, dansk eller svensk. Du kan ikke skrive klagen på engelsk.

Hvis innsigelsen du sender inn ikke oppfyller de formelle vilkårene, sender vi deg et brev med én måneds frist for å rette manglene. Vi avviser innsigelsen hvis du ikke retter manglene innen fristen.

Når de formelle vilkårene i innsigelsen er oppfylt, oversender vi den til innehaveren av varemerkeregistreringen. Vedkommende får én måneds frist for å uttale seg.

Når innehaveren av registreringen har svart, vil vi vurdere om det er nødvendig med ytterligere uttalelser fra partene. Begge parter kan be om fristutsettelse hvis de trenger lenger tid til å svare på den andre partens argumentasjon.

Når Patentstyret synes at saken er tilstrekkelig opplyst, vanligvis etter at begge parter har uttalt seg to ganger, skriver saksbehandleren en avgjørelse.

Når klagen om varemerket skal avgjøres, tar en annen saksbehandler enn den som var saksbehandler da varemerket ble registrert, en uavhengig vurdering av saken.

 

 • varemerket kjennes helt ugyldig (oppheves) eller delvis ugyldig (opprettholdes med begrenset varefortegnelse)
 • klagen avslås, slik at varemerkeregistreringen opprettholdes uendret
 • varemerket overføres til rette innehaver. 

Hvis innsigelsen tas helt eller delvis til følge, kan varemerkeinnehaveren klage avgjørelsen inn til KFIR. Klagefristen er to (2) måneder fra den dagen avgjørelsen blir sendt til partene. For å få klagen behandlet, må du betale et klagegebyr. 

Hvis innsigelsen er begrunnet i at varemerket er registrert til en annen enn den som etter varemerkeloven § 1 er berettiget til det, må et eventuelt søksmål til domstolene om retten til varemerkeregistreringen reises innen to (2) måneder etter endelig avgjørelse fra Patentstyret eller KFIR ble sendt til parten. 

Det er gratis å sende inn en innsigelse. 

Les mer om innsigelse i varemerkesaker

Administrativ overprøving

Hvis du mener at et registrert varemerke skal slettes helt eller delvis fordi varemerket for eksempel ikke skulle vært registrert, det har degenert eller ikke er blitt tatt i bruk, kan du be om administrativ overprøving. Dette er et raskt, enkelt og billig alternativ til søksmål for domstolene.

For å be om administrativ overprøving, må du sende en skriftlig begrunnelse til Patentstyret. Bruk gjerne skjemaet "Krav og klager til Patentstyret og KFIR" i Altinn. 

Krav om administrativ overprøving kan leveres inn når innsigelsesfristen er utløpt, det vil si inntil tre måneder etter at varemerket er registrert, og etter at eventuelle innsigelsessaker er endelig avgjort.

Hvis det er et søksmål om varemerket ved domstolene, må det være endelig avgjort og rettskraftig. En part som tidligere har anlagt sak for domstolene om gyldighet eller sletting av varemerke, kan normalt ikke kreve administrativ overprøving på et senere tidspunkt. 

Krav kan fremsettes av enhver med rettslig interesse.

Du kan bruke skjemaet "Krav og klager til Patentstyret og KFIR" i Altinn.

Kravet skal inneholde:

 1. navn og adresse til den som er innsiger (du som klager), og navn og adresse til fullmektig hvis du bruker dette
 2. registreringsnummeret til varemerket du klager på 
 3. begrunnelse for klagen 
 4. opplysning om hvilke varer og tjenester overprøvingen gjelder. Alternativt hvilke varer og tjenester som er uberørt av overprøvingen hvis du bare krever registreringen delvis opphevet.
 5. nødvendig dokumentasjon til støtte for klagen. 
 6. fullmakt ved bruk av fullmektig, hvis fullmektigen ikke er advokat eller advokatfullmektig

Kravet må leveres på norsk, dansk eller svensk. Du kan ikke skrive klagen på engelsk.

Saken skal normalt tas opp til avgjørelse etter at vi har mottatt en uttalelse fra innehaveren av varemerket.

Vi har følgende frister:

 • Innehaveren av varemerket får en frist på én måned til å komme med en uttalelse.
 • Hvis vi mener at det er nødvendig med ytterligere uttalelser i saken, får partene en svarfrist på 14 dager. Hvis innehaver svarer med krav om at kravstiller må dokumentere reell bruk, får kravstiller en svarfrist på én måned.
 • Vi gir som hovedregel ikke fristforlengelse med mindre det finnes en rimelig grunn eller samtykke fra motparten. Hvis det finnes rimelig grunn, gir vi en fristforlengelse på 14 dager. Det må fremgå av samtykket hvor lang frist partene ønsker. 
 • Hvis det er mangler ved kravet, får kravstilleren en frist på 14 dager på å rette mangelen.
 • I forbindelse med fellesferier eller i perioder med helligdager, innvilger vi lengre frister (fire til seks uker).
 • Hvis det ikke finnes en rimelig grunn til fristforlengelse eller samtykke ikke er innhentet, vil saken bli tatt opp til avgjørelse på bakgrunn av den informasjonen vi har.
 • Vi tar normalt en avgjørelse innen to til tre måneder.

 

Et krav om administrativ overprøving koster kr 4 000. Når vi mottar kravet ditt, sender vi en faktura som må betales for at saken skal bli behandlet. Halve beløpet tilbakebetales hvis Patentstyret avviser kravet. I noen tilfeller kan det i tillegg komme sakskostnader.

Se andre avgifter og gebyrer i prislisten

 

Les mer om administrativ overprøving i en varemerkesak

Administrativ overføring

En varemerkesøknad kan overføres fra den opprinnelige søkeren til en annen som kan dokumentere bedre rett til søknaden. Dette kalles administrativ overføring av søknaden/rettigheten.

Det er varemerkeloven § 21 og § 28 som regulerer om du kan kreve retten til et varemerke som er søkt registrert eller som allerede er registrert overført til deg.

Send inn klagen via Altinn

Du finner et eget skjema i Altinn for ulike typer krav og klager til Patentstyret. I skjemaet kan du også klage på Patentstyrets avgjørelser til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR), eller klage på et foretak som er registrert i Foretaksregisteret. 

Klage på Patentstyrets avgjørelser

Er søknaden din fortsatt er under behandling i Patentstyret og du er uenig i vurderingen vår? 

Hvis Patentstyret har truffet en endelig avgjørelse du er uenig i, kan du klage til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). Klagen sender du til Patentstyret, som sender den videre til KFIR.

Du kan klage i disse situasjonene:

 • Du er uenig i Patentstyrets nektelse av en varemerkesøknad. 
 • Du har ikke fått medhold i en innsigelse mot en registrering.
 • Du har ikke fått medhold i administrativ overprøving om å slette eller oppheve en registrering. 
 • Du er uenig i Patentstyrets beslutning om å oppheve en registrering av eget tiltak på grunn av åpenbar feil eller prioritetskonflikt. 
 • Du er uenig i at Patentstyret har avvist eller avslått en sak om gjenopptakelse, unntak fra offentlighet, innsyn i dokumenter, fornyelse av en varemerkeregistrering, endring av et varemerke eller det at en sak likevel skal tas under behandling til tross for fristoversittelse. 

NB: Vær oppmerksom på språkkrav: du må levere kravet på norsk, dansk eller svensk. Klager som leveres på andre språk, vil bli avvist.

Klagen sender du til Patentstyret.

Klagefristen er to måneder fra den dagen Patentstyret sendte avgjørelsen til deg.

Hvis det er klart at klagen vil føre frem, kan Patentstyret oppheve eller endre avgjørelsen. I motsatt fall sender vi klagen videre til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR).

 

En klage på Patentstyrets avgjørelse skal sendes til Patentstyret, som videresender den til KFIR.

Bruk skjemaet "Krav og klager til Patentstyret og KFIR" i Altinn.

Hvis du er uenig i avgjørelser fra KFIR, kan du klage avgjørelsen inn for Oslo tingrett. 

Hovedregelen er at søksmål må være reist innen to måneder regnet fra den dagen avgjørelsen ble sendt fra KFIR. 

Det er den som er søker, rettighetshaver eller innsiger som kan klage på KFIRs avgjørelser.

Hvis du har en pågående sak i Patentstyret om administrativ overprøving, kan du ikke reise søksmål om ugyldighet eller overføring mens saken pågår. 

Mer informasjon på nettsidene til KFIR