Kvinne som holder en myk ball-lignende gjenstand

Grasp aukar verdien av oppfinninga gjennom rettar

Grasp er eit nytt produkt som skal gjere det enklare å behandle pasientar med fysiske eller psykiske utfordringar. I tillegg til produktuvikling og nødvendig medisinsk godkjenning, er bedrifta oppteken av å sikre produktet med patent, varemerke- og designregistrering.

GRASP AS er eit privateigd, digitalt helsefirma som fokuserer på utvikling, produksjon og distribusjon av eit nytt digitalt verktøy til bruk innanfor helsesektoren. Verktøyet Grasp er eit medisinsk utstyr som lettar kommunikasjon av sjukehistorie mellom pasientar og klinikarar, og gjer personleg behandling mogleg.

Produktet

Grasp brukast til å kartleggje brukaren sine opplevingar i same augeblink som dei skjer. Opplevinga kan vere stress, sinne, frykt, angst, sorg, pustevanskar, smerte, svimmelheit, sult og abstinens, men også positive kjensler som glede og motivasjon. Brukaren klemmer det ho opplever, og Grasp hugser når ho klemte, kor lenge ho klemte og styrken ho klemte med. All informasjon kan lastast over i verktøyet og visualiserast når det er ønskjeleg.

– Grasp er eit heilt nytt produkt innanfor helsesektoren. Vi må både verne og registrere produktet vårt, så dette heng saman. Ved at vi sikrer oss, hever vi verdien av oppfinninga vår.

Ingvald Grindheim

CEO Grasp AS

Nærbilde av en mann

Ingvald Grindheim

CEO Grasp AS

Ulike former for vern

For å lukkast i marknaden, må dei levere eit godt produkt. Sidan dei opererer innanfor helsesektoren, blir godkjenningar kravde (MDR). Dei treng også å verne seg gjennom patent og andre rettar.

Bedrifta meiner det er viktig med ein god IPR-strategi, og den er på plas på overordna nivå. Dei er i dialog med ein patentfullmektig for å få hjelp til ein detaljert plan og ein betre overordna strategi for heile verda. Bedrifta har i dag følgjande søknader og rettar:

 • Patentsøknad for teknologien er under behandling hos Patentstyret
 • Produktet har fått registrert design i Noreg
 • Varemerkesøknad for kombinert merke er under behandling hos Patentstyret
 • Dei har patentsøknad inne i EU for «Retningslaus trykksensor - Measurement device for detecting and measuring pain». Dei ønskjer vern i store deler av verda, men startar med EU og UK.
 • Dei vurderer fleire patent, blant anna på software

Dei har så langt ikkje opplevd kopiering, men trur det vil kome liknande løysingar på marknaden når dei slår gjennom. Dermed er det viktig å ha vern for å stille sterkare mot konkurrentar.

Godkjenningar

For å utføre kliniske testar og selje produktet som medisinsk utstyr, krevs CE-merking og Medical Device Approved (MDA) i EU. Denne godkjenninga fekk selskapet 25.02.2020.

Dei har starta prosessen med å få godkjenning hos Food and Drug Administration i USA, men dei treng å formalisere eit system for kvalitetshandtering før dei søkjer.

Ekstern bistand

De har trekt inn eksterne der dei ikkje har hatt nok kompetanse sjølve:

 • CE og Medical har dei fått gjennom samarbeidspartnaren KUOJI i Polen
 • Patentsøknaden har dei levert gjennom fullmektigkontoret Håmsø
 • Varemerke- og designsøknaden har dei stått for sjølve
 • Fullmektigkontoret Bryn Aarflot har hjulpe med å hente inn samtykkeerklæringar for varemerke
 • Dei vil søkje ekstern hjelp for den vidare prosessen ute i verda

Kva jobbar dei med nå?

Dei må gå gjennom ulike godkjenningsprosessar for å profesjonalisere verksemda:

 • Dei jobbar med produktutvikling for å finne eit optimalt produkt
 • Dei må få på plass kvalitetssystem og -rutinar
 • Dei må tenkje gjennom kva dei skal levere av både tenester og produkt
 • Dei må sørgje for å sikre seg i marknaden og dermed heve verdien av oppfinninga si overfor både investorar og kundar, primært helseføretak

Relaterte artikler