Klassifisering av varer og tenester

Eineretten du oppnår ved å registrere eit varemerke er knytt til dei produkta (varene og tenestene) du oppgir i vareoversikta.

Vareoversikt

I søknadskjemaet for registrering av eit varemerke, må du fylle ut ei vareoversikt. Vareoversikta er lista over varer og/eller tenester du ønskjer å få varemerket ditt registrert for. Vareoversikta må vere på norsk.

Klassar

Vi brukar eit system for å dele inn ulike varer og tenester. Systemet består av 45 ulike klassar (klasse 1-34 er vareklassar, og klasse 35-45 er tenesteklassar). Beslekta varer og tenester er forsøksvis sett i same klasse. Kvar enkelt klasse har ei klasseoverskrift som beskriv i hovudtrekk kva for varer og tenester som inngår i denne klassen.

Produktveljaren kan hjelpe deg

Klassifikasjonshjelperen
Produktveljaren 

Korleis bruke produktveljaren

Forhåndsgodkjente varer og tenester: Bruk produktveljaren til å finne førehandsgodkjende produkt (varer og tenester), og kva for klassar dei ulike varene og tenestene inngår i. Du kan plukke ut dine (produkt)varer og tenester i produktveljaren, trykke «lagre», og leggje dokumentet ved søknaden din som vareoversikt. Vareoversikta må vere på norsk.

Eigendefinerte varer og tenester: Viss du ikkje finn produkta (varene eller tenestene) dine her, kan du leggje til eigne forklaringar under «eigendefinert» i produktveljaren. Du kan plassere dei eigendefinerte varene og tenestene i den klassen du meiner dei høyrer heime.

Ometjing: Viss du har ei vareoversikt på engelsk, kan du bruke produktveljaren til å omsetje den til norsk. Du kan velje den engelske versjonen av produktveljaren ved å klikke på «English» øvst til høgre når du er inne på sida «Produktvelger». Velg produkta (varene og tenestene) og trykk på «save/translate».

Forbetring av omsetje termar: Vi arbeider med kvalitetssikring av omsetjingar frå den internasjonale klassifikasjonsverktøyet (Madrid Goods & Services Manager - MG). I denne perioden vil Patentstyret kunne be deg om å bruke andre formuleringar for å få lista over varer og tenester klar og presis nok, sjølv om du har brukt forhåndsgodkjente varer og tenester frå produktveljaren i søknaden din. Har du innspel på upresise eller merkelege omsetjingar, send oss gjerne ein e-post til post@patentstyret.no.

Kva for varer og tenester skal eg oppgi i vareoversikta?

Du bør berre velje varer og/eller tenester du brukar varemerket ditt for i dag, eller som du planlegg å bruke det for i næraste framtid.

Viss du til dømes skal ha ditt eige varemerke på vara kaffi, og også drive ein kafé med same namn, kan du setje opp dette i vareoversikta:

  • Klasse 30: Kaffe
  • Klasse 43: Kaféer

Kva må eg hugse på når eg fyller ut vareoversikta?

  • Vareoversikta må vere på norsk.
  • Du kan ikkje oppgi fleire varer eller tenester etter at søknaden er sendt inn. Men du kan fjerne varer eller tenester etter at søknaden er sendt, om du ønskjer det.
  • Søknaden reknast ikkje som innlevert (innkomstdato) før Patentstyret har motteke ei vareoversikt som inneheld alle dei varene eller tenestene som søknaden skal gjelde for.

Kva gjer eg viss eg har fylt ut vareoversikta feil?

Det er viktig at du beskriv akkurat det du skal bruke varemerket ditt på. Viss du har oppgitt ein vare eller teneste med feil klassenummer, eller viss du har beskrive ein vare eller teneste som vi ikkje forstår kva er, vil du få eit brev frå oss om dette slik at du får høve til å rette det opp. Vi vil rettleie deg om kva som må rettast, og forsøke å foreslå konkrete omformuleringar.

Bruk av varemerket

Viss du ikkje brukar varemerket for alle varene og tenestene det er registrert for innan 5 år, kan nokon sende inn krav til Patentstyret om at varemerket ditt skal slettast frå varemerkeregistret for dei varene eller tenestene som varemerket ikkje er teke i bruk for.

Fullstendig liste over varer og tenester

Liste over varer og tenester - ordna alfabetisk - med forklarande merknader (Adobe PDF-fil) - gjelder frå 1. januar 2019

NB: Ver merksam på at du ikkje finn varer og tenester som Patentstyret har lagt til på eige initiativ her, desse vil du berre finne i produktveljaren

Liste på engelsk (Nice Classification)
Liste på engelsk (Nice Classification) (lenka går til WIPO sine nettsider)

Historikk
Nedanfor finn du ei kronologisk oversikt over når kva utgåver og versjonar av klassifikasjonslistene kom, samt oversikt over viktige endringar i klassifiseringa av varer og tenester i Noreg.
Ein kort historikk over Nice-klassifikasjon i Noreg (PDF)
Nice-klassifikasjonen - eit arkiv

Kryssgranskingsliste

Vi brukar ei liste over varer og tenester som hjelpemiddel når vi vurderer om varer og tenester som inngår i forskjellige klassar er likearta.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kundesenteret, tlf 22 38 73 00

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: