Forvekselbare merker

Dersom varemerket ditt er for likt noen andres rettighet, kan det ikke registreres.

Les mer om Sjekk om varemerket er ledig

Sjekk om varemerket er ledig

Her kan du sjekke om det finnes andre varemerker som ligner på ditt, da dette kan hindre din bruk. Gjør et søk i vårt varemerkeregister.

Les mer om Send søknad

Send søknad

Er du klar til å sende oss en søknad? Start eller fortsett på søknaden din om registrering av varemerke her.

Hvordan vurderes forvekslingsfare?

Når Patentstyret vurderer om to merker er forvekselbare, vurderer vi om merkene ligner hverandre og om merkene gjelder lignende varer/tjenester. Det avgjørende er om forbrukeren vil kunne ta feil av merkene i en kjøpssituasjon eller tro at produktene kommer fra samme produsent. Vi vurderer kun om varemerket kan forveksles med allerede registrerte varemerker. Vi undersøker ikke om varemerket kan forveksles med andre foretaksnavn, andre forretningskjennetegn eller uregistrerte, innarbeidede varemerkerettigheter. 

Eiere av slike tegn kan imidlertid komme med en innvending, som Patentstyret må ta hensyn til, og som kan medføre avslag eller at varemerket slettes. 

Lignende kjennetegn

Ved vurderingen av om to kjennetegn ligner, tar vi stilling til: 

 • om merkene ser lignende ut visuelt sett 

 • om merkene høres lignende ut når de uttales 

 • om merkene gir lignende assosiasjoner

Vi tar også stilling til hvor særpreget det eldre merket er. Hvis noen legger seg tett opp til et veldig spesielt varemerke, skal det ikke så mye til før forbrukere tar feil av merkene.

På den andre siden, vil to svakere merker oftere kunne sameksistere. For eksempel tror vi ikke at forbrukere ville tatt feil av merkene KNASKEBRØD og FERIEBRØD, søkt for bakevarer, bare fordi merkene har ordet BRØD til felles. 

– Når du skal få innpass i et åpent marked, er navnet et av de viktigste virkemidlene du har. Det er navnet som vil skille deg fra konkurrentene, og som kan gi ønsket identitet eller profil.

Jacob Calmeyer

Tidligere kommunikasjonsrådgiver i Patentstyret

JacobCalmeyer

Jacob Calmeyer

Tidligere kommunikasjonsrådgiver i Patentstyret

Lignende varer eller tjenester

Ved vurderingen av om merkene gjelder lignende varer og tjenester, tar vi stilling til en rekke ulike hensyn. Vi vurderer for eksempel om de aktuelle varene eller tjenestene:  

 • har samme formål  
 • selges gjennom samme kanaler  
 • er i konkurranse med hverandre  
 • og en rekke andre, relevante hensyn  

Varene og tjenestene som et merke er registrert for, er plassert i et klassesystem med 45 klasser. Hver klasse har en overskrift som i hovedtrekk beskriver hvilke typer varer og tjenester som inngår i denne klassen. 

Vi bruker et hjelpemiddel kalt «kryssgranskningsliste» når vi vurderer om varer og tjenester som inngår i forskjellige klasser er likeartede. 

Vær oppmerksom på følgende:

 • Eventuell likeartethet mellom varer i samme klasse fremgår ikke av kryssgranskingslisten. 
 • Listen er ikke uttømmende, den er bare veiledende. 

Eksempler på forvekselbarhet

LP-logo.png
Søkt for klokker, saksnummer t-530/21
LPLP-logo.png
Allerede registrert for klokker

Merkene gjelder samme varer, nemlig klokker. 

 • Visuell likhet: Begge merkene vil bli oppfattet som å bestå av bokstavene P og L, plassert oppå hverandre. 
 • Uttalemessig likhet: Begge vil leses som PL eller LP. 
 • Forestillingsbilde: Bokstavene gir i denne saken ikke noe bestemt forestillingsbilde. Forestillingsbildet taler dermed verken for eller imot forvekselbarhet. 

Resultat: Forvekslingsfare.

Gul-sirkel.png
Søkt for vin, saksnummer T-366/20
Sort-sirkel.png
Søkt for alkoholholdige drikkevarer

Varene «vin» og «alkoholholdige drikkevarer» er det samme, og merkene gjelder dermed samme varer. 

 • Visuell likhet: Visuelt er det klare likheter mellom måtene sirklene er utformet på. 
 • Uttalemessig likhet: Siden likheten består i et figurelement, kan man ikke sammenligne merkene uttalemessig. 
 • Forestillingsbilde: Merkene gir like forestillingsbilder, siden begge viser et sirkulært penselstrøk i omtrent samme tykkelse og form. 
 • Teksten ORIGIUM 1944 i det eldste oppfattes som informasjon om at vinprodusenten startet sin virksomhet i 1944, og hindrer ikke forveksling. 

Resultat: Forvekslingsfare.

CEON-logo.png
Søkt registrert for datautstyr og diverse dataprogrammer, saksnummer LB-2023-9016 
Xeon-ordmerke.png
Registrert for bl.a. datautstyr og diverse dataprogrammer

Merkene gjelder samme varer. 

 • Visuell likhet: Merkene har visuelle ulikheter ved bruk av forskjellige bokstaver; X og C, samt bokstaven E er utformet på en spesiell måte. 
 • Uttalemessig likhet: Merkene vil uttales helt likt, nemlig SEON, som skaper stor grad av likhet. 
 • Forestillingsbilde: Verken CEON eller XEON betyr noe, og merkene skaper dermed ingen forestillingsbilder som kan avverge forveksling. 

Resultat: Forvekslingsfare (fordi merkene vil uttales helt likt). 

Samtykke

Hvis noen har et varemerke som er forvekselbart med ditt, kan du kontakte innehaveren og be om samtykke til registrering av merket ditt.

 • Navn og adresse til innehaveren av den eldre registreringen.
 • Registreringsnummeret til den eldre registreringen.
 • Ditt navn og adresse.
 • Søknadsnummeret til din søknad.
 • En angivelse av hvilke varer og tjenester det samtykkes til. Hvis det gjelder et delvis samtykke, må du også innlevere en begrensning av varefortegnelsen som er i samsvar med samtykket.
 • Det må klart fremgå av samtykkeerklæringen at det er samtykke til registrering som er gitt. Samtykke til bruk er ikke tilstrekkelig.
 • Dato og signatur (påkrevd).

Eksempel

Ole Olsen, innehaver av varemerkeregistrering nr. 12345, ordmerket X, med adresse Ringveien 1, Oslo, samtykker til registrering og bruk av varemerkesøknad nr. 56789, det kombinerte merket X, tilhørende Lise Hansen, med adresse Ringveien 2, Oslo, for følgende varer og tjenester:

Klasse X

Klasse X

Dato og signatur

Vær oppmerksom på

Registreringen du gir samtykke til, kan bli et hinder hvis du senere vil registrere et merke som ligner.

Det kan derfor være lurt å inngå en avtale der du og innehaveren av det andre varemerke er enige om å ikke hindre hverandres varemerkeregistreringer også for fremtiden.

En slik avtale kan være i form av en sameksistensavtale.

Er varemerket ledig?

Du kan ikke få registrert varemerket ditt hvis det krenker en annens rett til et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn. 

Når Patentstyret mottar en varemerkesøknad, undersøker vi om varemerket kan forveksles med allerede registrerte varemerker. Dersom dette er tilfellet, må vi avslå søknaden.

 • For deg som søker, betyr det at noen andre står i veien for at du kan få en varemerkerettighet
 • For den som allerede har en rettighet, er dette en beskyttelse mot at andre skal få registrert et varemerke som legger seg for tett opptil deres

Sjekk selv om varemerket er ledig i vårt varemerkeregister. 

Vi hjelper deg gjerne i prosessen

Få oversikt over moglegheiter som finst for deg, og korleis du eventuelt bør gå fram for å søkje. Patentstyrets ekspertar har lang erfaring og veit kva det er lurt å tenkje på.

Les mer om Start en varemerkesøknad

Start en varemerkesøknad

Gå direkte til søknadsveiviseren vår for å starte søknadsprosessen. Lenken går til en innloggingsside. Etter innlogging kan du starte på søknaden.

Les mer om Lær mer om varemerker

Lær mer om varemerker

Vi tilbyr opptak av en rekke tidligere kurs og webinarer om varemerker, som du kan se gratis akkurat når det passer for deg.

Gruppe-mennesker-diskuterer-rundt-post-it-lapper

Har du lagt en plan for verdiene dine?

Visste du at så mye som 90 % av verdiene i innovative selskaper kan være immaterielle? Det er derfor viktig at disse verdiene forvaltes riktig. En gjennomtenkt strategi er like viktig for kommersiell suksess som finansiering, markedsføring og salg.

Slik fungerer en IP-strategi