R i sirkel som er symbolet for registrert varemerke

Endringer i betalingsforskriften – fra tre klasser til én

I forbindelse med gjennomføringen av nytt varemerkedirektiv, blir det endringer i forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter. Endringene trer i kraft 1. mars 2023.

Fra tre til én vare- og tjenesteklasse

Før 1. mars 2023 omfattet søknadsgebyr og fornyelsesavgift for varemerker og fellesmerker tre vare- eller tjenesteklasser, og deretter gjaldt det et tilleggsgebyr/-avgift per ekstra vare-/tjenesteklasse.

Fra 1. mars 2023 ble dette endret til at søknadsgebyret og fornyelsesavgiften bare omfatter én vare-/tjenesteklasse, og så gjelder det tilleggsgebyr/avgift per ekstra klasse utover én, se betalingsforskriften §§ 9 og 14. Tilsvarende gjelder for forundersøkelser.

For søkte og registrerte merker med beskyttelse i mer enn én vare- og tjenesteklasse, innebærer dette at det samlede gebyret/avgiften for registrering/fornyelse blir høyere enn tidligere. Formålet med endringen er å unngå at noen søker eller opprettholder beskyttelse for varemerket i flere klasser enn det blir eller skal bli brukt for («clogging» av systemet). 

Ingen endringer i avgifts- og gebyrsatsene

Det er ingen endringer i avgifts- og gebyrsatsene. Gjeldende satser er oppført i betalingsforskriften §§ 9 og 14.

Betaling

Hvis du leverer inn søknaden før 1. mars, gjelder de gamle reglene. Det er nok at søknaden kommer inn før 1. mars og at du betaler fakturaen. Søknader levert inn før 1. mars, skal håndteres etter gamle regler.

De nye reglene i varemerkeloven § 33 første ledd om fornyelse gjelder bare for varemerkeregistreringer som utløper mer enn ett år etter at loven trer i kraft. Dette betyr at innehaver kan fornye registreringer som utløper senest 1. mars 2024 i perioden fra 1. mars 2023 frem til 1. mars 2024. Registreringer som utløper 2. mars 2024 kan derimot først fornyes fra og med 2. september 2023 osv. 

Flere endringer i regelverk for varemerker

Fra 1. mars trer endringene i varemerkeloven og varemerkeforskriften i kraft, i tillegg til betalingsforskriften. Endringene bygger på EUs varemerkedirektiv, 2015/2436.

Fra samme tidspunkt tiltrer Norge også Singaporetraktaten.

Relaterte artikler