Del B, Kapittel IV - Granskingsrapport

1. Generelt

2. Bruk av granskingsrapport

3. Stadfesting av granskingsrapport

4. Veiledning i utfylling av granskingsrapport og bruk av de ulike kategorier for anførte publikasjoner

4.1 Generelt

4.2 Identifikasjon av publikasjoner anført i granskingsrapportene

4.3 Kategorier av publikasjoner

4.4 Korresponderende publikasjoner, "&"

4.5 Forholdet mellom publikasjoner og krav

4.6 Eksempel på utfylt granskingsrapport

4.7 Ny granskingsrapport

4.8 Eksempel på utfylt ny granskingsrapport

1. Generelt

I forbindelse med første realitetsuttalelse i patentsøknader skal det alltid lages granskingsrapport. Dersom det senere i saksbehandlingen fremkommer ytterligere relevante publikasjoner, skal det lages en ny granskingsrapport.

Granskingsrapporten skal inneholde informasjon om granskingen som er utført, og en angivelse av siterte dokumenter.

Hensikten med granskingsrapporten er først og fremst å gi søkeren og tredjemann/allmennheten en kortfattet oversikt over teknikkens stilling innen det aktuelle fagområdet søknaden gjelder, og å gi en antydning om de anførte publikasjonenes relevans overfor spesifikke patentkrav. Rapporten benyttes av andre patentverk ved patenterbarhetsvurdering av søknaden utenfor Norge.

Granskingsrapporten skal kunne leses som et selvstendig dokument, uavhengig av uttalelsen, og det er derfor viktig at den er korrekt og fullstendig utfylt.

2. Bruk av granskingsrapport

Ved første realitetsuttalelse skal ekstern granskingsrapport alltid vedlegges realitetsuttalelsen.

Dersom det lages en ny granskingsrapport, skal denne alltid vedlegges realitetsuttalelsen.

3. Stadfesting av granskingsrapport

Granskingsrapportene skal ikke underskrives.

Det skal framgå av rapportene hvem som utad står som saksbehandler.

Datoen for når rapporten ble utarbeidet, skal fremgå.

4. Veiledning i utfylling av granskingsrapport og bruk av de ulike kategorier for anførte publikasjoner

4.1 Generelt

Granskingsrapporten skal være fullstendig utfylt. Med dette menes at alle fremtrukne publikasjoner er anført, at publikasjonene er tilordnet relevant kategori eller en kombinasjon av kategorier, og at hver publikasjon er tilordnet de krav den er relevant overfor. I tillegg skal granskingsrapporten inneholde informasjon om granskingen som er utført. Saksbehandler skal opplyse om omfanget av granskingen, hvilke dokumenter som ligger til grunn for granskingen, hvilke krav som eventuelt ikke er gransket, med kommentarer på både norsk og engelsk som forklarer hvorfor disse kravene ikke er gransket.

Eksempler på krav som ikke er gransket:

•  kravet angir en oppfinnelse som ikke er patenterbar i lovens forstand, jf. patl. §§ 1, 1a og 1b

•  oppfinnelsen ifølge kravet er ubestemt angitt slik at en meningsfull gransking eller patenterbarhetsvurdering ikke har blitt foretatt

•  kravene omfatter uavhengige oppfinnelser

Dersom publikasjonen er av kategori "L", er det heller ikke nødvendig å tilordne den til spesifikke krav.

Som hovedregel skal det alltid anføres en eller flere publikasjoner i rapporten, og det er kun i helt særlige unntakstilfeller at saksbehandler kan unnlate å anføre publikasjoner i rapporten, se pr. del B, kap. III, punkt 4.5.

Alle patentkravene som er gransket skal være tilordnet minst én av de anførte publikasjonene, slik at granskingsrapporten viser hvilke krav som er gransket og vurdert, se også eksempelet i punkt 4.5.

4.2 Identifikasjon av publikasjoner anført i granskingsrapportene

Alle dokumenter som anføres skal klart identifiseres ved å angi de nødvendige bibliografiske opplysninger. Disse opplysninger skal være angitt i overensstemmelse med WIPO Standard ST. 14 (Anbefaling av format for referanser sitert i patentdokumenter). Dette utelukker imidlertid ikke avvik i særlige tilfeller hvor en nøye overholdelse av standardene vil kreve betydelige omkostninger og innsats, hvis det ikke er nødvendig for en klar og lett identifikasjon av et dokument.

Identifikasjonen av enhver publikasjon anført i granskingsrapportene skal indikeres med følgende elementer i den rekkefølge de er angitt:

(i) Patentpublikasjoner angis med:

(a) Landkode (WIPO’s 2-bokstavskode (ST.3)) etterfulgt av ett mellomrom,

(b) dokumentnummer etterfulgt av ett mellomrom

•  for Japanske patentdokumenter før år 2000, skal keiserens regjeringsår etterfulgt av bindestrek, angis før patentdokumentets serienummer, se eksempel 1

•  for WO- og US-søknader skal årstall i dokumentnummer etterfølges av skråstrek, se eksempel 5

Andre tegn inne i dokumentnummeret, som for eksempel mellomrom eller komma, skal ikke være med, selv om disse er angitt på dokumentet.

(c) dokumentkode ("kind code") (ST.16), hvis den er angitt på dokumentet, eller dersom dette likevel er mulig selv om koden ikke er angitt på dokumentet

US-patenter før 2001 har dokumentkode ”A” (se http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02.pdf).

(d) navn på patenthaver eller søker (i parentes, og med store bokstaver, evt. passende forkortet),

Unntak: For US-publikasjoner angis oppfinner

(e) publiseringsdato for det anførte patentdokumentet (angitt på formen ÅÅÅÅ.MM.DD.)

(f) opplysninger om dokumentets relevante deler. Forekommer avsnittsnummerering (ofte på formen [xxxx]) skal kun denne benyttes. Formuleringer som ”hele dokumentet” bør unngås dersom kun spesifikke deler av dokumentet er benyttet i patenterbarhetsvurderingen. Dersom det er benyttet maskinoversatt tekst, må dette opplyses pr. del B, kap. III, punkt 5.4.2, se også eksempel 1 under.

Eksempel 1:
JP 10-105775 A (NCR INTERNATIONAL INC.), 1998.04.24, (maskinoversatt til engelsk), avsnitt [0026] - [0030]; fig. 2

(For eksempel på referanse til sammendrag, se punkt (vi), eksempel 3.)

Eksempel 2:
DE 3744403 A1 (JOSEK, A.), 1991.08.29, side 1; sammendraget

Eksempel 3:
SE 504901 C2 (SWEP INTERNATIONAL AB), 1997.05.26, krav 1

Eksempel 4:
US 5635683 A (MCDERMOTT,R. M. et al.), 1999.06.03, spalte 10, linje 30- 40; figur 3

Eksempel 5:
WO 2007/077970 A1 (MEIJI DAIRIES CORP), 2007.07.12, avsnitt [0019]

(ii) Bøker, eller deler av disse, for eksempel bidrag til konferanserapporter eller andre publikasjoner, angis med:

a) navnet til forfatteren (med store bokstaver) (SMITH, J.)
b) ved bidrag, tittelen til bidraget etterfulgt av "I:" (se eksempel 2)
c) tittelen til boken, ved bidrag angivelse av redaktøransvaret (se eksempel 2)
d) utgivelsessted og forlag
e) utgivelsesår, med fire sifre
f) utgavenummer
g) hvor anvendbart, standard identifikasjon, som for eksempel ISBN 2-7654-0537-9
h) opplysninger om relevante sider, spalter, linjer eller avsnitt

Følgende eksempler illustrerer sitering av bøker (eksempel 1) og publiserte konferansebidrag (eksempel 2), i henhold til pkt (ii):

Eksempel 1:
WALTON, H. Microwave Quantum Theory, Sweet and Maxwell volum 2, 1973, ISBN 5-1234-5678-9, side 138-192, spesielt side 146-148

Eksempel 2:
SMITH et al. Digital demodulator for electrical impedance imaging. I: IEEE Engineering in Medicine & Biology Society, 11th Annual Conference. Redaktører Y. Kim et al. New York: IEEE, 1989, Vol.6, side 1744-5

(iii) Artikler publisert i tidsskrifter og andre seriepublikasjoner angis med:

a) navnet til forfatteren (med store bokstaver)
b) tittel til artikkelen (forkortet hvor det er passende)
c) navnet til tidsskriftet eller seriepublikasjonen (forkortelser i henhold til appendiks 1 i ST. 14 kan benyttes)
d) artikkelens plassering i tidsskriftet eller seriepublikasjonen, indikert med utgivelsesdato med fire tall for år, utgivelsens betegnelse (volum/årgang og nummer eller hefte) og sidenummerering
e) hvor anvendbart, standard identifikasjon, som for eksempel ISBN 2-7654-0537-9
f) relevante deler av artikkelen og/eller relevante figurer

Følgende eksempel illustrerer sitering av en artikkel publisert i et tidskrift eller en annen seriepublikasjon, i henhold til pkt. (iii)

Eksempel:
DROP, J.G. Integrated Circuit Personalization at the Module Level, IBM tech. dis. bull. oktober 1974, Vol.17, Nr. 5, side 1344-1345, ISSN 2345-6789, spesielt figur 2.

(iv) Sammendrag som ikke er publisert sammen med den tekst som utgjør grunnlaget for det:

Identifikasjonen av dokumentet som inneholder sammendraget, sammendraget og fulltekstdokumentet skal utarbeides med basis i tilgjengelige bibliografiske data med hensyn til dette.

Følgende eksempel illustrerer sitering av et sammendrag i henhold til pkt. (iv):

Eksempel:
SU 1374109 A (KARELIN, V. I.), 1988.02.15, (engelsk sammendrag), Soviet Patent Abstracts, Section E1, Week 8836, London: Derwent Publications Ltd., Class S, AN 1988-255351

(v) Firmapublikasjoner (kataloger og lignende):

a) firmaets navn og postadresse
b) publikasjonens tittel
c) utgivelsessted og trykningsår
d) relevante sider

Firmakataloger o.l. finnes som regel ikke i offentlige bibliotek og unndrar seg dessuten ved sin skiftende utforming vanlige katalogiseringsregler. Det er derfor av stor betydning at det gis så fullstendige opplysninger som mulig.

(vi) Identifikasjon av elektroniske dokumenter skal, så langt det lar seg gjøre, angis i henhold til punktene (i – v) over, og fullt ut som foreslått under:

a) dato for når dokumentet ble hentet fra det elektroniske mediet, og navn på kilde, i hakeparentes: [Hentet ÅÅÅÅ.MM.DD fra <database> via <databasevert>];
b) spesifikke avsnitt av teksten kan indikeres hvis formatet til dokumentet inkluderer sidenummerering eller et annet ekvivalent internt referansesystem, eller ved å benytte første og siste ordet i avsnittet.

Kopier av et elektronisk dokument bør skaffes til veie og oppbevares hvis det samme dokumentet kan komme til å bli utilgjengelig i fremtiden. Dette er spesielt viktig for kilder som Internett og online databaser.

Hvis en elektronisk publikasjon også er tilgjengelig på papirform og angis som i avsnittene (i - v) er det ikke nødvendig å angi den som en elektronisk publikasjon, med mindre det er ønskelig eller nyttig å gjøre det.

De følgende eksempler illustrerer hvordan elektroniske publikasjoner anføres:

Eksempel 1-3: Publikasjoner som er hentet fra databaser tilgengelig utenom internett.

Eksempel 1:
DONG, X. R. Analysis of patients of multiple injuries with AIS-ISS and its clinical significance in the evaluation of the emergency managements., Chung Hua Wai Ko Tsa Chih, May 1993, Vol. 31, Nr. 5, side 301-302. (engelsk sammendrag) [Hentet 1998.02.24 fra Medline via Dialog]. Medline Accession no. 94155687

Eksempel 2:
JENSEN, B. P. Multilayer printed circuits: production and application II. Electronik, Juni-Juli 1976, No. 6-7, sidene 8, 10,12,14,16. (sammendrag) [Hentet 1998.02.24 fra INSPEC via STN]. Accession No. 76:956632

Eksempel 3:
JP 3-2404 A (FUDO), 1991.03.13, (engelsk sammendrag). [Hentet 1998.09.02 fra EPODOC via EPOQUE]; figur 2

Dersom figur 2 ikke er den figuren som er publisert med sammendraget, må også originalpublikasjonen vedlegges.

Eksempel 4-7 Publikasjoner som er hentet fra internett.

Eksempel 4:
(Hele verk – bok eller rapport)

WALLACE, S., BAGHERZADEH, N. Multiple Branch and Block Prediction. Third International Symposium on High-Performance Computer Architecture Februar 1997 [Hentet 1998.05.20 fra internett]. (http://www.eng.uci.edu/comp.arch/papers-wallace/hpca3-block.ps)

Eksempel 5:
(Del av verk – kapittel eller lignende)

National Research Council, Board on Agriculture, Committee on Animal Nutrition,
Subcommittee on Beef Cattle Nutrition. Nutrient Requirements of Beef Cattle. 7th revised edition. Washington, DC: National Academy Press, 1996 [Hentet 1998.06.10 fra internett]. (http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=9791&page=24), kapittel 3, side 24, tabell 3-1

Eksempel 6:
(Elektronisk seriepublikasjon - artikler eller andre bidrag)

AJTAI, M. Generating Hard Instances of Lattice Problems. Electronic Colloquium on Computational Complexity, Rapport TR96-007 [Hentet 1996.01.30 fra internett].
ECCC - TR96-007 (weizmann.ac.il)

Eksempel 7:
(Produkt- manual/katalog eller annen informasjon hentet fra web-sider)

Corebuilder 3500 Layer 3 High-function Switch. Datasheet 3Com Corporation, 1997 [Hentet 1998.02.24 fra internett]. (http://www.3com.com/products/dsheets/400347.html)

 

4.3 Kategorier av publikasjoner

Alle anførte publikasjoner i granskingsrapporten kategoriseres ved å plassere en bestemt bokstav i den første kolonnen til venstre i rapporten. Dersom det er nødvendig, er det mulig å kombinere forskjellige kategorier. Følgende bokstaver benyttes:

X publikasjon særlig relevant alene:

Skal benyttes når den krevde oppfinnelsen eller utføringsformer derav ikke kan anses å inneha nyhet eller oppfinnelseshøyde overfor publikasjonen alene.

At oppfinnelsen ikke innehar oppfinnelseshøyde overfor en publikasjon av kategori X, vil vanligvis innebære at kravet, i tillegg til de trekk som ikke er nye, enten inneholder trekk som er velkjente innenfor faget, eller som er en del av den allmenne generelle kunnskap, eller som må anses som åpenbare for fagpersonen innen området.

Y publikasjon særlig relevant dersom den kombineres med en eller flere publikasjoner av samme kategori:

Skal benyttes når en krevd oppfinnelse ikke kan anses å inneha oppfinnelseshøyde når en publikasjon kombineres med en eller flere publikasjoner av samme kategori, og kombinasjonen er nærliggende for en fagperson. I disse tilfellene er det vanligvis slik at enkelte av trekkene i det aktuelle kravet er kjent fra en publikasjon, mens andre trekk er kjent fra en annen eller flere publikasjoner av kategori Y. Det vil si at oppfinnelsen ifølge kravet innehar nyhet overfor den nærmestliggende publikasjonen, men i kombinasjon med den/de øvrige Y-publikasjonen/ene ikke innehar oppfinnelseshøyde. Imidlertid må saksbehandler være oppmerksom på at dersom han må kombinere flere enn to publikasjoner, kan dette være en indikasjon på oppfinnelseshøyde, jf. pr. del C, kap. IV, punkt 5.8.

Dersom en første publikasjon uttrykkelig refererer til en annen publikasjon for å tilveiebringe mer detaljert informasjon angående spesielle trekk og kombinasjonen av disse publikasjonene anses å være særlig relevant, skal nevnte første publikasjon indikeres med "X", og ikke "Y", og dersom publikasjonen det refereres til anføres i rapporten, skal dette også indikeres som "X".

A publikasjon som definerer den generelle teknikkens stilling eller teknologisk bakgrunn:

Benyttes for en publikasjon som representerer den generelle teknikkens stilling, men hvor oppfinnelsen ifølge kravet både oppviser nyhet og skiller seg vesentlig fra denne kjente teknikk.

D publikasjon nevnt i søknadsbeskrivelsen:

Benyttes i kombinasjon med en av publikasjonskategoriene X, Y eller A.

P mellomliggende publikasjon:

Benyttes for en publikasjon som er publisert på en dato som faller mellom den tidligste prioritetsdatoen og søknadens leveringsdag; Kategorien P skal også benyttes når publikasjonen er publisert samme dag som den tidligste prioritetsdatoen for søknaden under behandling.

Kategorien skal bare benyttes dersom søknaden under behandling krever prioritet, og kan omfatte patentpublikasjoner, tidsskriftartikler og andre publikasjoner.

Publikasjonskategorien "P" skal alltid følges av et symbol som indikerer relevansen av publikasjonen, for eksempel: "PX", "PY" eller "PA".

Dersom det avdekkes mellomliggende publikasjoner som kan være relevante for patenterbarhetsvurderingen, må saksbehandler kontrollere prioritetens gyldighet før realitetsuttalelse med granskingsrapport sendes ut, se pr. del A, kap. IV, punkt 3.1 og pr. del A, kap. IV, punkt 4.3.

Hvis prioriteten faller, vil publikasjonens kategori endres til "X", "Y" eller "A".
Hvis prioriteten er gyldig, vil P-publikasjonen kun være relevant dersom den er en norsk søknad (inkl. videreført internasjonal søknad eller EPO-søknad som gjelder i Norge, se pr. del C, kap. IV, punkt 4.2.4. Publikasjonen vil da kunne være nyhetshindrende i henhold til patl. § 2 andre ledd andre punktum, og anføres da i tilfelle som "PX".

E publikasjon med tidligere leveringsdag eller prioritetsdato:

Benyttes for en norsk patentpublikasjon som har en leveringsdag eller prioritetsdato tidligere enn foreliggende søknads leveringsdag eller prioritetsdato, og som er gjort allment tilgjengelig etter leveringsdagen for søknaden. Patentpublikasjonen utgjør tidligere kjent teknikk relevant for vurdering av nyhet i henhold til patl. § 2 andre ledd andre punktum og anføres som "E" alene.

Det er bare norske patentpublikasjoner eller EPO-søknader som gjelder for Norge eller internasjonale søknader som er videreført i Norge som kan kategoriseres som E, og den er alltid publisert etter datoen hvor søknaden under behandling er inngitt i Norge (leveringsdagen).

En publisert internasjonal søknad som ennå ikke er videreført i Norge, men som kan bli det, vil ikke falle inn under kategori E og skal heller ikke anføres i rapporten, fordi den ikke er reelt nyhetshindrende før den er videreført. I et slikt tilfelle bør heller saksbehandler opplyse om denne søknaden i uttalelsen, legge den ved, og opplyse om mulige følger en videreføring kan få for søknaden under behandling, eventuelt utsette behandlingen.

O publikasjon som refererer til ikke-skriftlig materiale

Eksempler på slikt materiale er konferanseforedrag, offentlig muntlig beskrivelse eller offentlig anvendelse. I tilfelle hvor den muntlige avsløringen fant sted på en offisielt anerkjent utstilling, se pr. del C, kap. IV, punkt 7b. Kategorien "O" skal alltid følges av "X", "Y" eller "A", f.eks. "OX". Her er det for øvrig å merke seg at saksbehandler bare bør anføre en publikasjon av denne kategorien dersom han har tilgjengelig en skriftlig bekreftelse eller på annen måte er overbevist om at fakta kan bevises.

T publikasjon som relaterer seg til teorien eller prinsippet som ligger til grunn for oppfinnelsen.

Benyttes hvor en publikasjon kan være nyttig for en bedre forståelse av prinsippet eller teorien som ligger til grunn for oppfinnelsen, eller for å vise at begrunnelsen eller fakta som ligger til grunn for oppfinnelsen ikke er korrekt.

L publikasjon anført av andre grunner

Benyttes for en publikasjon som anføres av andre grunner enn grunnene ovenfor, spesielt som bevis, f.eks:

a) en publikasjon som kan kaste tvil om gyldigheten av et prioritetskrav.

b) en publikasjon som fastsetter publiseringsdatoen til en annen anført publikasjon, for eksempel en bekreftelse på avholdelse av en bestemt type utstilling eller tidspunktet for et muntlig foredrag, eller en bekreftelse på at en publisering på internett har funnet sted på et bestemt tidspunkt, se pr. del C, kap. IV, punkt 4.1.2.

c) en publikasjon som er relevant i forhold til spørsmål om dobbelt-patentering, jf. pr. del C, kap. IV, punkt 4.2.4.

En kort grunngivning for å anføre publikasjonen bør gis i rapporten under kolonnen "Anførte publikasjoner". Publikasjoner med denne kategori trenger ikke knyttes opp mot noen av kravene, dersom det ikke er tydelig hvilke krav publikasjonen gjelder.

4.4 Korresponderende publikasjoner, "&"

Vanligvis vil det være tilstrekkelig å anføre én publikasjon fra en patentfamilie, men i enkelte tilfeller kan det være ønskelig å anføre flere publikasjoner som har i det minste én felles krevd prioritet. Dette kan for eksempel være hvis ett av familiemedlemmene er publisert før den tidligste prioritetsdatoen til søknaden, men på et vanskelig tilgjengelig språk, mens et annet familiemedlem er publisert etter prioritetsdatoen på et mer tilgjengelig språk, se eksempel 1. Et annet eksempel er dersom det i beskrivelsen er omtalt et dokument på et vanskelig tilgjengelig språk, og saksbehandler ønsker å anføre et familiemedlem på et mer tilgjengelig språk, se eksempel 2.

Eksempel 1:
Under gransking av en søknad med prioritetsdato 1999.09.03, ble det funnet en japanskspråklig WO-publikasjon publisert 1999.03.11. Saksbehandleren ønsker å benytte et engelskspråklig familiemedlem publisert 2000.03.01. Publikasjonene angis da på følgende måte:

  X 

WO 9912395 A
(SEIKO EPSON CORP), 1999.03.11,
figur 1

  1-10 

 &

EP 982974 A
(SEIKO EPSON CORP), 2000.03.01,
figur 1; krav 1

 


Eksempel 2:

I en søknad under behandling er det en omtale i beskrivelsen av en japansk patentpublikasjon. Saksbehandler ønsker å benytte et engelskspråklig familiemedlem, men vil samtidig at det skal komme frem i granskingsrapporten at en omtale av det japanske familiemedlemmet omfattes av beskrivelsen. Publikasjonene angis da på følgende måte:

 

  XD 

JP 2001048934 A
(SEIKO EPSON CORP), 2001.02.20,
figur 1

  1-10 

 &

EP 1152017 A
(SEIKO EPSON CORP), 2001.11.07,
figur 1; krav 1

 

 

 

4.5 Forholdet mellom publikasjoner og krav

Hver publikasjon som er anført i granskingsrapporten skal være etterfulgt av en indikasjon på kravet/kravene det relaterer seg til. En og samme publikasjon kan indikeres med forskjellige kategorier i forhold til forskjellige krav, hvor hver kategori er tilknyttet spesielle krav. For eksempel:

X

WO 9001867 A1
(WIDEGREN, L.), 1990.03.08,
spalte 3, linje 27-43; fig. 1; fig. 2

1

Y

spalte 6, linje 23-40; eksempel 1

2-5

A

hele dokumentet

6-10


Dette eksempelet viser at:

•  den anførte publikasjonen, spesielt ved beskrivelsen spalte 3, linje 27-43 og fig. 1 og 2, foregriper nyhet eller oppfinnelseshøyde overfor gjenstanden ifølge krav 1

•  publikasjonens spalte 6, linje 23-40, foregriper oppfinnelseshøyde overfor gjenstanden ifølge kravene 2-5 dersom den kombineres med en eller flere andre publikasjoner av kategori Y anført i rapporten.

•  publikasjonen representerer teknikkens stilling overfor gjenstanden ifølge kravene 6-10. Publikasjonen foregriper verken nyhet eller oppfinnelseshøyde, men er anført som A for å vise at gjenstanden ifølge kravene 6-10 er gransket og vurdert.

De anførte publikasjonene skal oppføres etter synkende relevans.

4.6 Eksempel på utfylt granskingsrapport

NORSK GRANSKINGSRAPPORT

Patentsøknad nr.

20099999
Side/page 1/2

NORWEGIAN SEARCH REPORT

Patent application No.

 

 

IPC klassifisering / IPC classification:

B29C 70/08 (2006.01)

 


PCT minimumsdokumentasjon gransket / PCT minimum documentation searched:

B29C, B32B


Gransket utover PCT minimumsdokumentasjon / Documentation searched other than PCT minimum:

NO, FI, DK, SE


Elektroniske databaser / Electronic databases:

EPODOC, WPI, INSPEC, COMPENDEX, PATGRANSK

 


Grunnlag for rapporten / Basis of report:

Beskrivelse mottatt / Description received: 2009.12.12

Krav mottatt / Claims received: 2009.12.12

Tegninger mottatt / Drawings received: 2009.12.12


Antall krav totalt / Total number of claims:

25


Krav som ikke er gransket, se kommentarer / Claims not searched, see comments:

22-25


Kommentarer (norsk) / Comments (Norwegian):

Krav 22-25 er ikke gransket på grunn av uenhetlighet.


Comments (English):

Claims 22-25 not searched due to lack of unity.

 

NORSK GRANSKINGSRAPPORT

Patentsøknad nr.

20099999
Side/page 2/2

NORWEGIAN SEARCH REPORT

Patent application No.

 

 

Kategori/

Category*

Anførte publikasjoner:

Cited documents:

Relevant mot krav

Relevant to claim(s)

X

US 5164141 A
(BECKER, R. et al.), 1992.11.17, spalte 1, linje 40, 49-50; spalte 2, linje 29-30

1-5

Y

 

6-18, 20-21

Y

US 5011737 A
(SMITH, R.W. et al.), 1991.04.20, sammendraget; spalte 5, linje 48-51; krav 1

6-18, 20-21

XD

EP 1321283 A1
(FOKKER AEROSTRUCTURES B. V.), 2003.06.25, avsnitt [0005]; avsnitt [0015]-[0021]

19

YD

 

6-18, 20-21

4.7 Ny granskingsrapport

Dersom det i saksbehandlingen etter første realitetsuttalelse anføres nye publikasjoner, skal det genereres en ny granskingsrapport ("Ny granskingsrapport"). Opplysninger om granskingsomfang i denne rapporten skal være basert på eventuell ytterligere gransking som er utført. Det skal også angis hvilke dokumenter som ligger til grunn for den nye realitetsuttalelsen.

Den nye granskingsrapporten skal alltid inneholde alle tidligere anførte dokumenter. I tillegg skal den nye granskingsrapporten inneholde overskriften "Ny granskingsrapport / New Search Report", etterfulgt av de nye publikasjonene anført i henhold til punkt 4.2. Publikasjonene må tilordnes relevant kategori eller en kombinasjon av kategorier og tilordnes de krav de er relevante overfor. Dersom en tidligere anført publikasjon skal kombineres med en ny publikasjon, skal den anføres på nytt med ny kategori.

Eksempel:
Dersom en ny publikasjon har kategori Y og kombineres med en publikasjon tidligere anført med en annen kategori, må denne tidligere anførte publikasjonen anføres på nytt med kategori Y. Den nye granskingsrapporten skal ikke angi kun én publikasjon av kategori Y.

4.8 Eksempel på utfylt ny granskingsrapport

 

NORSK GRANSKINGSRAPPORT

Patentsøknad nr.

20099999
Side/page 1/2

NORWEGIAN SEARCH REPORT

Patent application No.

 

 

IPC klassifisering / IPC classification:

B29C 70/08 (2006.01)

 

PCT minimumsdokumentasjon gransket / PCT minimum documentation searched:

H05K


Gransket utover PCT minimumsdokumentasjon / Documentation searched other than PCT minimum:

NO, FI, SE, DK


Elektroniske databaser / Electronic databases:

EPODOC, WPI, PATGRANSK

 


Grunnlag for rapporten / Basis of report:

Beskrivelse mottatt / Description received: 2009.12.12

Krav mottatt / Claims received: 2010.05.04

Tegninger mottatt / Drawings received: 2009.12.12


Antall krav totalt / Total number of claims:

16


Krav som ikke er gransket, se kommentarer / Claims not searched, see comments:


Kommentarer (norsk) / Comments (Norwegian):

Opplysningene på denne siden er kun relatert til det som er angitt under Ny granskingsrapport


Comments (English):

The information on this page concerns only what is cited under New Search Report

 

NORSK GRANSKINGSRAPPORT

Patentsøknad nr.

20099999
Side/page 2/2

NORWEGIAN SEARCH REPORT

Patent application No.

 

 

Kategori /
Category*

Anførte publikasjoner:
Cited documents:

Relevant mot krav
Relevant to claim(s)

X

US 5164141 A
(BECKER, R. et al.), 1992.11.17, spalte 1, linje 40, 49-50; spalte 2, linje 29-30

1-5

Y

 

6-18, 20-21

Y

US 5011737 A
(SMITH. R.W. et al.), 1991.04.20, sammendraget; spalte 5, linje 48-51; krav 1

6-18, 20-21

XD

EP 1321283 A1
(FOKKER AEROSTRUCTURES B. V.), 2003.06.25,
avsnitt [0005]; avsnitt [0015]-[0021]

19

YD

 

6-18, 20-21

 

Ny granskingsrapport / New search report:

 

Y

US 5164141 A
(BECKER, R. et al.), 1992.11.17, spalte 1, linje 40, 49-50; spalte 2, linje 29-30

1-3

Y

EP 1044800 A1
(KURARAY CO.), 2000.10.18, avsnitt; avsnitt [0057]

1-3