Gjenoppretting av prioritet i patentsaker

Hvis du har oversittet fristen på tolv måneder for å levere en senere patentsøknad, har du mulighet til å be om å få gjenopprettet prioriteten.

Det er mulig å få gjenopprettet prioritet i patentsaker der fristoversittelsen har skjedd fra og med 1. juli 2019.
Muligheten for gjenoppretting av prioritet gjelder for:

 • nasjonale patentsøknader,
 • internasjonale patentsøknader (PCT-søknader) som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet og
 • internasjonale patentsøknader (PCT-søknader) som videreføres i Norge.

Nedenfor gir vi en oversikt over hvilke regler og frister som gjelder.

For nasjonale søknader

Vilkårene for å få gjenopprettet prioriteten er:

 • Fristoversittelsen må ha vært utilsiktet 
 • Du må levere søknaden det kreves prioritet for, krav om prioritet og begjæring om gjenoppretting til Patentstyret innen to måneder etter tolvmånedersfristens utløp
 • Du må betale et gebyr på kr 3 000 (faktureres av Patentstyret)

NB! Prioriteten kan likevel ikke gjenopprettes hvis begjæringen om gjenoppretting leveres etter at forberedelsene til å gjøre patentsøknaden allment tilgjengelig er ferdigstilt.

For internasjonale patentsøknader (PCT-søknader) som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet (RO)

Vilkårene for å få gjenopprettet prioriteten er:

 • Fristoversittelsen må ha vært utilsiktet
 • Internasjonal søknadsdag kan ikke være senere enn to måneder etter tolvmånedersfristens utløp, og du må levere krav om prioritet samt begjæring om gjenoppretting til Patentstyret innen samme frist
 • Du må betale et gebyr på kr 3 000 (faktureres av Patentstyret)

NB! Prioriteten kan likevel ikke gjenopprettes hvis begjæringen om gjenoppretting leveres etter at forberedelsene til internasjonal publisering av patentsøknaden er ferdigstilt.

For internasjonale patentsøknader (PCT-søknader) som videreføres i Norge

Hvis mottakende myndighet (RO) har avslått å gjenopprette prioriteten for en internasjonal patentsøknad som videreføres i Norge, eller avvist en slik begjæring, kan du be Patentstyret om å gjenopprette prioriteten for den videreførte søknaden.

Vilkårene for å få gjenopprettet prioriteten er:

 • Fristoversittelsen må ha vært utilsiktet
 • Internasjonal søknadsdag kan ikke være senere enn to måneder etter tolvmånedersfristens utløp. Du må også ha levert krav om prioritet og begjæring om gjenoppretting til mottakende myndighet innen samme frist.
 • Du må levere begjæring om gjenoppretting til Patentstyret innen én måned etter utløpet av 31-månedersfristen i patentloven § 31 (men likevel senest én måned etter at du eventuelt har bedt om tidligere behandling i samsvar med artikkel 23 (2) i konvensjonen om patentsamarbeid).
 • Du må betale et gebyr på kr 3 000 (faktureres av Patentstyret)

Hvis mottakende myndighet har gjenopprettet prioritet, skal Patentstyret legge denne avgjørelsen til grunn, med mindre vi mener at de norske vilkårene for gjenoppretting ikke var oppfylt. Søker får i disse tilfellene anledning til å uttale seg før Patentstyret treffer avgjørelse.

Hva menes med at fristoversittelsen må være «utilsiktet»?

At fristoversittelsen må ha vært utilsiktet betyr at patentsøkeren, patenthaveren eller fullmektigen ikke har oversittet fristen bevisst.

Patentstyret legger den konkrete forklaringen din til grunn uten ytterligere prøving. Det er derfor ikke nødvendig at du gir en lang og utfyllende forklaring. Det er likevel ikke tilstrekkelig at du bare opplyser at du hadde en generell intensjon om å fortsette saksbehandlingen eller beholde rettigheten. Du må altså gi en konkret forklaring hvor du beskriver årsaken til fristoversittelsen.

Les mer om hvilke krav som gjelder for å få søknaden eller rettigheten gjenopprettet

Klagemulighet

Du kan klage på avgjørelser fra Patentstyret om gjenoppretting av prioritet til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR).

Les mer om hvordan du kan klage på avgjørelser fra Patentstyret

Betydningen av at du ber om gjenoppretting av prioritet

Hvis du ber om å få gjenopprettet prioritet, skal patentsøknaden anses som en søknad med prioritet frem til kravet om gjenoppretting er endelig avgjort. Dette vil blant annet si at søknaden blir gjort allment tilgjengelig når det har gått 18 måneder fra prioritetsdagen.

Gjenoppretting av prioritet for europeiske patentsøknader?

Bestemmelsene i patentloven om gjenoppretting av prioritet gjelder ikke for europeiske patentsøknader, men her finnes regler for gjenoppretting av prioritet i den europeiske patentkonvensjonen artikkel 122 og regel 136 til konvensjonen.

Gjenoppretting av prioritet for design og varemerke?

Gjenoppretting av prioritet er fortsatt ikke mulig for design og varemerke.

Har du spørsmål?

Lurer du på noe knyttet til gjenoppretting av prioritet i patentsaker? Kontakt kundesenteret vårt på tlf. +47 22 38 73 00

Regelverk

Gjenoppretting av prioritet i patentsaker reguleres av bestemmelsene i:

Patentloven §§ 6, 28 og 72 (lenken går til Lovdata)

Patentforskriften § 69 a (lenken går til Lovdata)

Betalingsforskriften § 27 (lenken går til Lovdata)