Foto: iStockphoto

Nyhetsundersøkelse

Er oppfinnelsen ny i markedet?

Det er mange eksempler på oppfinnelser som er gjort mer enn én gang, fordi oppfinneren ikke har undersøkt tilstrekkelig hva som finnes fra før. Denne forundersøkelsen kan avklare om ideen er ny.

Vurdering tidlig i prosessen

Noen kan allerede ha patentert eller søkt patent-beskyttelse på samme type oppfinnelse, eller teknikken kan være kjent fra før. Det betyr at ideen ikke kan patenteres og kanskje derfor ikke er noe å gå videre på. Unngå unødig utvikling og kostnader – sjekk først om oppfinnelsen er ny eller eies av andre.

En nyhetsundersøkelse kan også være et godt hjelpemiddel for å formulere en bedre patentsøknad, fordi du kan navigere utenom kjent teknikk fra starten av.

 • Vi foretar en nyhetsgransking for å sjekke om oppfinnelsen er ny sammenliknet med annen kjent teknikk. Dette inkluderer offentliggjorte patenter og patentsøknader på verdensbasis, og annen relevant litteratur. Rapporten vil gi svar på hva som allerede finnes av oppfinnelser som likner på din.
 • Du får en saksbehandler som har de aktuelle tekniske fagområdene som fagfelt. Dere kan ha dialog før, under og etter forundersøkelsen.

Hvilke databaser søker vi i?

Våre saksbehandlere bruker databaser og verktøy som kun nasjonale patentverk har tilgang til.

Vi søker i allment tilgjengelig informasjon. Det vil blant annet si at nasjonale og internasjonale patentsøknader som er innenfor hemmelighetsperioden på 18 måneder ikke kan tas med i vurderingene. Resultatet av en undersøkelse er ikke bindende for Patentstyret ved en senere søknad.

Sjekkliste for bestilling

Informasjon du bør ta med i bestillingen:

 • Beskriv den tekniske løsningen som du tror er ny
 • Beskriv på hvilken måte du mener din løsning skiller seg fra tidligere kjent teknikk – hva som er unikt
 • Legg ved figur, tegning eller liknende hvis det finnes:
 • Oppgi faguttrykk du kjenner til, gjerne på engelsk eller annet relevant språk
 • Oppgi konkurrenter eller andre som opererer innen samme område
 • Hva vet du er tidligere kjent?
 • Har du en artikkel som beskriver fagområdet – eventuelt navn på forsker/forfatter?
 • Nettsider eller annet

Bestilling og levering

Du mottar vanligvis forundersøkelsen innen 10 virkedager. 

Prisen på forundersøkelsen er avhengig av oppdragets omfang.
Se under "Nyhetsundersøkelse" i prislisten.

En god beskrivelse av oppfinnelsen er viktig for at vi skal kunne gjøre en best mulig nyhetsundersøkelse.

 • Forklar det tekniske problemet slik det foreligger i dag.
 • Presenter løsningen og beskriv de tekniske detaljene for ideen nærmere.
 • Send gjerne med tegninger, skisser, lenker eller liknende.
 • Om du kjenner til mulige mothold eller hindringer, oppgi også dette.

Etter bestilling vil saksbehandleren kontakte deg for å avklare oppdraget nærmere.

Les mer om hvordan du sender bestilling.

Konfidensiell behandling

Vi utfører alle forundersøkelser etter lovpålagt taushetsplikt, og behandler kjøp av forundersøkelser konfidensielt.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: