Foto: iStockphoto

Patenterbarhetsvurdering

Kan oppfinnelsen patenteres?

Å søke patent kan være kostbart og tidkrevende. Denne forundersøkelsen gir deg i løpet av noen dager en uttalelse om den tekniske løsningen kan være patenterbar eller ikke.

Det vil lønne seg å få undersøkt muligheten for patentering på et tidligst mulig tidspunkt. Da slipper du å kaste bort tid og penger på videre utvikling og en patenteringsprosess som likevel ikke fører fram. Våre saksbehandlere jobber daglig med patentsøknader. De er derfor godt kvalifiserte til å vurdere oppfinnelsen din.

Innhold og kvalitet

 • Vi foretar en nyhetsgransking for å sjekke om oppfinnelsen er ny sammenlignet med annen kjent teknikk. Dette inkluderer offentliggjorte patenter og patentsøknader på verdensbasis, og annen relevant litteratur.
 • Vi vurderer oppfinnelseshøyden, altså om løsningen din skiller seg vesentlig fra teknikk som allerede er kjent.
 • Du mottar en skriftlig rapport med funnene våre, og en vurdering av patenterbarheten. I rapporten legger vi frem granskingsresultater som kan ha betydning for oppfinnelsen din. Denne rapporten kan du også benytte som dokumentasjon videre, for eksempel overfor investorer eller samarbeidspartnere.
  Her kan du se et eksempel av en slik rapport (PDF). 
 • Du får en saksbehandler som har de aktuelle tekniske fagområdene som spesialfelt. Dere kan ha dialog før, under og etter forundersøkelsen.

Hvilke databaser søker vi i?

Våre saksbehandlere bruker databaser og verktøy som kun nasjonale patentverk har tilgang til.

Vi søker i allment tilgjengelig informasjon. Det vil blant annet si at nasjonale og internasjonale patentsøknader som er innenfor hemmelighetsperioden på 18 måneder ikke kan tas med i vurderingene. Resultatet av en forundersøkelse er ikke bindende for Patentstyret ved en senere søknad.

Sjekkliste for bestilling

Informasjon du bør ta med i bestillingen:

 • Beskriv den tekniske løsningen som du tror er ny
 • Beskriv på hvilken måte du mener din løsning skiller seg fra tidligere kjent teknikk – hva som er unikt
 • Legg ved figur, tegning eller liknende hvis det finnes
 • Oppgi faguttrykk du kjenner til, gjerne på engelsk eller annet relevant språk
 • Oppgi konkurrenter eller andre som opererer innen samme område
 • Hva vet du er tidligere kjent?
 • Har du en artikkel som beskriver fagområdet – eventuelt navn på forsker/forfatter?
 • Nettsider eller annet

Bestilling og levering

Du mottar vanligvis forundersøkelsen innen 10 virkedager. 

Prisen på forundersøkelsen er avhengig av oppdragets omfang.
Se prisliste

En god beskrivelse av oppfinnelsen er viktig for at vi skal kunne gjøre en best mulig patenterbarhetsvurdering.

 • Send gjerne med tegninger, skisser, lenker eller liknende.
 • Presenter løsningen og beskriv de tekniske detaljene for ideen nærmere.
 • Dersom det er mulig, kan du gjerne formulere beskrivelsen(e) som patentkrav.
 • Om du kjenner til mulige mothold/hindringer, oppgi også dette.

Etter bestilling vil saksbehandleren kontakte deg for å avklare oppdraget nærmere.

Du kan bestille på flere måter.
Bestill forundersøkelse

Konfidensiell behandling

Vi utfører alle forundersøkelser etter lovpålagt taushetsplikt, og behandler kjøp av forundersøkelser konfidensielt.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: