Administrativ overprøving av varemerker - avgjørelser

Patentstyret har avgjort flere saker om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer etter varemerkeloven kap. 5.

Her følger noen avgjørelser som på grunn av sitt innhold kan være informative for dem som vurdere å benytte seg av denne ordningen. Alle sakene viser hvilke formelle krav som må være oppfylt, en konkret vurdering av bestemmelsene og hva som kreves av dokumentasjon.

Sletting ved manglende bruk av varemerke
(vml. § 37)

  1. Vurdering av når femårsfristen begynner å løpe (”endelig avgjørelse”) og avsluttes:
  1. Vurdering av reell bruk, bruk i endret form og delvis slettelse:
  1. Eksempel der Patentstyret har besluttet at innehaver ikke har dokumentert at merket er tatt i bruk slik loven krever:

Ugyldighet (vml. § 35)

  1. Eksempel på et merke som er kjent ugyldig på grunn av forvekselbarhet (vml. § 16a og § 4b)
  1. Eksempel på et merke som er kjent ugyldig - velkjent merke (vml. §16b og § 4 annet ledd)
  1. Eksempel på et merke som er kjent ugyldig - på grunn av manglende særpreg (vml. §14 første og annet ledd bokstav a)

Krav om sakstilknytning (vml. § 39)

  1. Rettslige interesse

Sakskostnader (patentstyrelova § 9)

Mer informasjon om administrativ overprøving av varemerker

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: