Avfallskomprimator på et toalettrom

Compax satsar internasjonalt og har eit bevisst forhold til kva dei vil verne

«If there’s a toilet, there’s a market.» Compax har utvikla ein avfallskomprimator til toalettrom, og ser salspotensial langt utanfor Noregs grenser. Då er det smart å ha eit medvite forhold til kva dei deler av informasjon, og kva dei vil verne med patent, varemerke- og designregistrering.

Med Compax' innovative løysing er det mogleg å få plass til opptil 10 gonger meir avfall i same pose før avfallsbehaldaren må tømmast, samanlikna med andre produkt på marknaden. Dermed treng ein ikkje å tømme behaldaren så ofte. I tillegg skal avfallsbehaldaren samle data gjennom sensorar og blir kopla på nettet. Ved å visualisere historiske data og bruke sannetidsinformasjon om gjestane og avfallsmengda på toalettromma, kan drifta av toalettromma og bygga bli meir effektiv og behovsstyrt.

Teknologien bak komprimatoren gjer at produktet er rimelegare og lettare enn konkurrerande løysingar. Det er i tillegg vegghengt, noko som ofte er eit krav for å lette reingjeringa av toalettromma.

Medviten IPR-strategi

Compax har gjennomført ei forundersøking om kjerneteknologien til produktet for å sjå kva som allereie finst og er patentert av andre. Med utgangspunkt i denne har dei utarbeidt ein grundig patentsøknad i samarbeid med Håmsø Patentbyrå. Dei har søkt om patent i Noreg, og vil også søkje internasjonalt. Compax jobbar aktivt med IPR-strategien og vurderer både patent, varemerke og designvern, og kva dei vil dele av informasjon.     

Finansiering og framtidsplanar

Compax har motteke stønad frå fleire offentlege program. Dette inkluderer blant anna NTNU Discovery, Innovasjon Noreg og Forskningsrådet. Selskapet har i tillegg henta investorkapital gjennom StartupLab i Oslo, og har utført suksessfulle pilottestar med fleire aktørar. Neste steg i prosessen er å starte produksjon av komprimatoren. 

— Fyrst vil vi fokusere på den norske marknaden, men vi skal raskt starte internasjonalt sal. Marknaden for komprimatorar er stort, og det er ikkje utan grunn at vi brukar slagordet «If there’s a toilet, there’s a market», seier Jonas Fossnes Blekastad, CEO i Compax Solutions AS.

Om bedrifta

Compax Solutions AS blei etablert i Trondheim i 2017 med utspring frå NTNU sin Entreprenørskole. Selskapet består i dag av fire fulltidstilsette, men skal no utvide teamet med fleire medarbeidarar på dei nye kontora sine på Fornebu utanfor Oslo. Visjonen til Compax er å skape nye, innovative løysingar for eit meir effektivt og berekraftig samfunn. 

Les meir på Compax sine nettsider

Andre relevanter lenkjer

Les meir om forundersøkingar

Les meir om IPR-strategi

Les meir om offentlege stønadordningar på Altinn - Starte og drive bedrift

Les meir om offentlege aktørar og private rådgivarar på IPR-hjelp

Les meir om korleis andre bedrifter tek vare på rettane

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: