Videreføring – hvordan søke patent i andre land

Hvis du har søkt patent i Norge og ønsker å søke patent i flere land, kan du videreføre søknaden innen 12 måneder fra du leverte inn søknaden. Dette for å få prioritet fra den første søknaden.

Hvorfor videreføre?

Et patent gir deg bare rettigheter i det landet du har fått patent. Hvis det er marked for oppfinnelsen din i andre land, kan det være smart å videreføre søknaden din for å få enerett til oppfinnelsen der. 

Frister for videreføring

Hvis du ønsker å få beskyttelse i andre land for samme oppfinnelse som du søkte om i Norge, må du videreføre søknaden innen 12 måneder etter leveringsdatoen i Norge.

Du oppgir i skjema til patentmyndigheten at du krever prioritet fra søknaden du leverte i Norge, søknadsnummeret, NO som land og leveringsdatoen.

Forskjellige typer videreføring

Det er ulike måter å videreføre søknaden på. Du kan levere den direkte til de landene du vil søke i, eller gå via en internasjonal søknadsordning.

Hvis du ønsker enerett for oppfinnelsen din i andre land, kan du søke om patent i de landene ved å levere patentsøknaden direkte til det enkelte lands patentmyndighet.

Du må levere søknaden innen 12 måneder fra du leverte søknaden i Norge, men du kan ettersende prioritetskravet innen 16 måneder fra prioritetsdagen, det vil si leveringsdatoen for søknaden i Norge.

Hvis du viderefører innen 12 måneder uten å kreve prioritet fra den første søknaden, vil søknaden gjelde fra den datoen du leverte søknaden til det andre landet. Det betyr at når den første søknaden din blir offentlig, kan innholdet i denne bli brukt som kjent informasjon mot dine egne søknader i de andre landene. 

En søknad som er henlagt eller trukket tilbake før den er 18 måneder gammel blir ikke gjort allment tilgjengelig, det vil si offentliggjort. 

PCT-systemet er en verdensomfattende ordning for forenklet levering og vurdering av patentsøknader.

Det er i underkant av 160 medlemsland i PCT-sammenslutningen, så alle land i verden er ikke med.

Når du leverer søknaden, velger du hvilken myndighet som skal vurdere søknaden din og betaler et gebyr. Dette er den internasjonale fasen.

Etter noen få måneder mottar du en første vurdering av om oppfinnelsen din er ny og om den er patenterbar.

Nå starter du arbeidet i vurderingen av hvilke land i PCT-sammenslutningen du vil videreføre søknaden til.

Søknaden blir behandlet i de enkelte landene du utpeker etter reglene som gjelder i de enkelte landene.

Du må selv følge opp saksbehandlingen med de enkelte landene du viderefører i. Du kan be om profesjonell bistand dersom det kreves. 

Hvis du ønsker patentbeskyttelse i et land som ikke er med i PCT-sammenslutningen, må du søke direkte til dette landet. 

Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) er en avtale mellom flere europeiske land. Avtalen gjør det enklere og billigere å søke om og få patent i flere av medlemslandene samtidig.

Patentsøknaden blir vurdert og behandlet av EPO. Hvis EPO godkjenner søknaden og meddeler patent, kan patentet gjøres gyldig i landene du utpekte i søknaden. Det gjør du ved å sende søknad om validering til de enkelte land, eller ved å kreve enhetseffekt hos EPO.

En søknad om europeisk patent kan du levere direkte til EPO eller via Patentstyret eller et annet medlemsland.