Internasjonal patentsøknad (PCT)

PCT (Patent Cooporation Treaty) er et internasjonalt søknadssystem som gjør det enklere å søke patent i flere land.

PCT-søknad – én søknad til flere land

PCT - Patent Cooperation Treaty, konvensjonen om patentsamarbeid, er et internasjonalt samarbeid som administreres av FN-organet World Intellectual Property Organization (WIPO). Formålet med samarbeidet er å gjøre det enklere å søke patent i flere land. 

PCT er kun et internasjonalt søknadssystem. En PCT-søknad blir vurdert av en internasjonal granskingsmyndighet som du velger, men søknaden blir ikke behandlet slik at du får en avgjørelse om patent. 

Levere PCT-søknad - innen 12 måneder

Du kan sende inn en PCT-søknad når du vil, du trenger ikke ha prioritet fra en annen søknad. 

Hvis du leverer med basis fra en søknad du krever prioritet fra, må PCT-søknaden leveres senest 12 måneder etter basissøknadens leveringsdato, prioritetsdatoen.

Du kan kreve prioritet samtidig som du leverer PCT-søknaden, eller sende inn prioritetskravet innen 16 måneder fra prioritetsdatoen. 

Hvordan sende inn en PCT-søknad?

Du kan sende en PCT-søknad til Patentstyret på to ulike måter:

 1. Send søknad via ePCT
  Du kan levere søknaden elektronisk til Patentstyret via WIPOs innleveringssystem, ePCT. Da mottar du en kvittering.

  For å kunne bruke ePCT må du først opprette en konto. Informasjon og veiledning finner du på WIPOs nettside.


   
 2. Send søknad i PDF-format via Altinn
  Du kan levere søknad om PCT gjennom Altinn. Du må da først laste ned søknadsskjemaet i PDF fra nettsiden til WIPO. Deretter levere søknadsskjemaet via skjemaet for korrespondanse i Altinn.

  Når du leverer søknaden, velger du hvilken granskingsmyndighet som skal vurdere søknaden og betaler et gebyr.

  Hvis du leverer PCT-søknaden til Patentstyret, er det vi som gjennomgår og kontrollerer søknaden, og gir deg beskjed dersom noe må endres. Når søknaden oppfyller de formelle kravene videresender vi den til WIPO, som deretter sender den til granskingsmyndigheten du har valgt.

  Når du leverer PCT-søknaden til Patentstyret, kan du velge mellom Nordisk Patentinstitutt-NPI (XN), Det Europeiske patentverket (EP) eller den svenske patentmyndigheten (SE) som granskingsmyndighet. 

Hvem kan levere PCT-søknad via Patentstyret?

Patentstyret kan ta imot PCT-søknader der minst én av søkerne oppfyller ett av punktene:

 • Norsk statsborger 
 • Person bosatt i Norge 
 • Person som driver næringsvirksomhet i Norge 
 • Norske bedrifter med næringsvirksomhet i Norge 

Nordisk Patentinstitutt - NPI som granskningsmyndighet

Søkere fra Norge, Danmark, Island og Sverige kan velge Nordisk Patentinstitutt (XN) som internasjonal granskingsmyndighet.

Hvis du velger NPI som granskingsmyndighet, får du rapportene med granskingsresultat og patenterbarhetsvurdering innen to måneder.

PCT-søknaden blir gransket og vurdert av teknologer i Patentstyret. Søkere kan derfor kommunisere på norsk under vurderingen i den internasjonale fasen.

Hvis du krever prioritet fra en norsk søknad, vil vurderingen vanligvis bli utført av en annen saksbehandler enn den som behandler den nasjonale søknaden. Dette for å få en uavhengig internasjonal gransking av søknaden din.  

Du kan få rabatt ved å gi beskjed om at granskningsmyndigheten kan ta i bruk tidligere granskningsresultater. Dette kan du opplyse om i PCT-søknadsskjemaet. 

Nyhetsgransking og patenterbarhetsvurdering – 15 måneder

I den internasjonale fasen gjør granskingsmyndigheten en vurdering av om søknaden kan patenteres. Søknaden granskes for nyhet og det vurderes også om oppfinnelsen er noe som kan gjenskapes og om det er klart og tydelig hva du krever patent på. 

Etter få måneder mottar du granskingsrapport og patenterbarhetsvurdering («Written Opinion») fra den internasjonale granskingsmyndigheten. Rapportene viser om det tidligere er publisert en lignende oppfinnelse. Dette gir deg et godt grunnlag for å vurdere om du skal videreføre PCT-søknaden til nasjonale patentmyndigheter. 

Publisering – 18 måneder

18 måneder etter prioritetsdatoen blir PCT-søknaden publisert. Granskingsrapporten blir publisert sammen med søknaden, mens patenterbarhetsvurderingen vil bli tilgjengelig for alle på Patentscope.

Patentscope er en global patentdatabase, utviklet og vedlikeholdt av WIPO. Den gir fri og åpen tilgang til en stor samling internasjonale patentdokumenter, inkludert patentsøknader, patenterbarhetsvurderinger, innvilgede patenter og relatert teknisk informasjon.

Du kan få provisorisk vern i Norge for en internasjonal patentsøknad i perioden fra etter at den er publisert internasjonalt, og fram til den videreføres i Norge.

 

Videreføring til nasjonal fase – 30-31 måneder

Når vurderingen i den internasjonale fasen er ferdig, må du videreføre søknaden til hvert enkelt land eller regional ordning som du ønsker å søke om patent i. For de fleste land er fristen for å videreføre en PCT-søknad 30 måneder fra prioritetsdagen, men noen land har en tidligere frist. Du kan lese om hvilke frister de forskjellige landene har i PCT Applicant’s Guide.

Søknaden blir behandlet i de landene du velger, etter reglene som gjelder i de enkelte landene. Du må selv følge opp saksbehandlingen i de enkelte landene du viderefører til. 

Videreføring til Norge i nasjonal fase – 30-31 måneder

For å videreføre en PCT-søknad til Norge må du sende inn en kopi av PCT-søknaden (for eksempel den internasjonale publiseringen av søknaden), eller publiseringsnummeret til Patentstyret. Søknaden må være på norsk eller engelsk, hvis ikke må du levere en oversettelse til norsk eller engelsk. 

En PCT-søknad som blir videreført til Norge behandles stort sett på samme måte som andre søknader levert i Norge. 

For å få provisorisk vern i Norge for en videreført PCT-søknad som er levert på engelsk, må du oversette patentkravene til norsk og sende oversettelsen til Patentstyret for kunngjøring. 

Hvilket språk skal søknaden leveres på?

Du må fylle ut søknadsskjemaet på engelsk. Beskrivelsen og patentkravene kan leveres på norsk eller engelsk. 

Hvis du leverer beskrivelsen og patentkravene på norsk, vil du motta et varsel i et standard WIPO-skjema fra Patentstyret, som oppgir fristen for å sende inn den engelske oversettelsen. Fristen avhenger av hvilken internasjonal granskningsmyndighet du har valgt.

Oversettelsen sender du til Patentstyret via Altinn eller ePCT (wipo.int). Du kan også sende dette per e-post til oss. 

Vi sender faktura og eventuelt varsel så snart som mulig og innen 5 virkedager etter at søknaden er mottatt. 

Hvis du velger EPO som granskingsmyndighet, skal søknaden være på engelsk, men du får mulighet til å oversette den dersom du har levert den på for eksempel norsk. 

Hva må du betale, og hva lønner seg å gjøre?

Dersom du skal videreføre søknaden til flere enn tre land kan det lønne seg å gå gjennom PCT-systemet, men vil du søke i færre land vil kostnadene sannsynligvis bli mindre ved å søke direkte til hvert enkelt lands patentmyndighet. 

Vanlige gebyrer ved innlevering av PCT-søknad (men dette kan variere fra søknad til søknad): 

 • Oversendelsesgebyr til Patentstyret (hvis du leverer søknaden til Patentstyret) 
 • Granskningsgebyr til den internasjonale granskningsmyndigheten 
 • Gebyr ved bestilling av prioritetsdokument 
 • Internasjonal søknadsavgift til WIPO 
 • Tilleggsgebyr for hver side over 30 i antall. 

Du får rabatter ved å levere i ePCT (wipo.int), og ytterligere rabatt dersom du sender inn søknaden i XML-formatet.

Søkere med fullmektig

Du kan benytte den samme norske fullmektigen både i behandlingen av den første søknaden i Norge, i den internasjonale fasen og en eventuell videreføring til EPO. Det siste forutsetter at fullmektigen er godkjent som fullmektig overfor EPO.  

Trenger du hjelp til søknadsprosessen?

Få oversikt over muligheter som finnes for deg, og hvordan du eventuelt bør gå frem for å søke. Patentstyrets eksperter har lang erfaring og vet hva det er lurt å tenke på.