Prisar patent

Kva kostar det å patentere ei oppfinning?

Søknadsgebyr

Du må betale eit søknadsgebyr når du søkjer om patent. Søknadsgebyret vil bli fakturert ved innlevering av søknaden med ein månads betalingsfrist.

 • Verksemd med fleire enn 20 årsverk: kr 4 650
 • Verksemd  med 20 årsverk eller mindre (småbedrift eller enkeltperson): kr 850
 • Tilleggsavgift for kvart patentkrav utover ti: kr 250

Ei småbedrift er definert som ei verksemd  med fast tilsette som utfører 20 årsverk eller mindre. Årsverk til selskap som i forhold til kvarandre er heileigde dotter- eller morselskap, skal summerast når det skal avgjerast om søkjaren er ei småbedrift. Ein søkjar kan påleggjast å framleggje dokumentasjon for at verksemda er ei småbedrift.

Ein enkeltperson er definert som ein fysisk person som ikkje representerer andre enn seg sjølv.

Om tilleggsgebyr for fleire patentkrav enn 10: Dersom du oppgir kor mange patentkrav søknaden inneheld når du leverer den, fakturerer vi tilleggsgebyret saman med søknadsgebyret. Dersom du ikkje oppgir talet på patentkrav når du leverer søknaden, sender vi eit brev der du får høve til å redusere talet på krav innan tre månader. Vi fakturerer då tilleggsgebyret for krav ved utløpet av tremånadsfristen. Dersom du ber om å få dette før tremånadsfristen har gått ut, sender vi faktura for tilleggsgebyret med ein gong.

Bistand til å skrive søknad

Ettersom patentering er eit komplekst område som få har inngåande kjennskap til, anbefaler vi å få hjelp av en patentfullmektig til å utforme søknaden. Dette for å øke sjansen for å få patentet godkjend, og for å få eit så godt vern som mogleg. Du må rekne med ein del kostnader til slik bistand.

Godkjenning av patentet

Før vi kan endeleg godkjenne patentet, må du betale eit meddelingsgebyr som består av:

 1. meddelingsgebyr: kr 1 200
 2. tilleggsgebyr for kvar side utover 14 (med unntak for kravsett omsett til norsk for engelskspråklege søknadar, og for sekvenslister som er friteke for sideavgift): kr 250
 3. tilleggsgebyr for kvart nye patentkrav over 10: kr 250

Meddelingsgebyret forfell først når søknaden er klar for meddeling. Vi fakturerer avgifta.

Valideringsgebyret for europeiske patent (EP-patent): meir informasjon lenger ned på denne sida.

Årsavgifter

For å oppretthalde patentet ditt, må du betale årsavgifter.

Vi fakturerer ikkje årsavgifta, men du vil motta eit varselbrev når denne avgiften forfell. 

Årsavgifta for søknadar og norske patent forfell første gong ved starten av patentsøknaden sitt tredje avgiftsår. Dei første tre åra kostar tilsaman kr 2 100.

1. avgiftsår:    kr 700
2. avgiftsår:    kr 700  
3. avgiftsår:    kr 700
4. avgiftsår:    kr 1 350
5. avgiftsår:    kr 1 650
6. avgiftsår:    kr 2 000
7. avgiftsår:    kr 2 200
8. avgiftsår:    kr 2 550
9. avgiftsår:    kr 2 850  
10. avgiftsår:  kr 3 200
11. avgiftsår:  kr 3 500  
12. avgiftsår:  kr 3 850  
13. avgiftsår:  kr 4 200  
14. avgiftsår:  kr 4 500  
15. avgiftsår:  kr 4 850  
16. avgiftsår:  kr 5 200  
17. avgiftsår:  kr 5 500  
18. avgiftsår:  kr 5 800  
19. avgiftsår:  kr 6 200  
20. avgiftsår:  kr 6 500  
21. avgiftsår:  kr 6 500 (SPC)
22. avgiftsår:  kr 6 500 (SPC)
23. avgiftsår:  kr 6 500 (SPC)
24. avgiftsår:  kr 6 500 (SPC)
25. avgiftsår:  kr 6 500 (SPC)
26. avgiftsår:  kr 6 500 (SPC)

Eit patent varar i maksimum 20 år, mot at årsavgifter blir betalde for kvart år frå innlevering av søknaden. Patentvernet opphøyrer viss årsavgiftene ikkje blir betalde. 

Årsavgifta kan betalast tidlegast seks månader før forfall og inntil seks månader etter forfall. Viss du betalar etter forfall må du betale eit gebyr på kr 700 i tillegg til den ordinære årsavgifta.

For legemiddel og plantefarmasøytiske produkt kan det i visse tilfelle søkast om inntil fem års forlenging av vernetida (SPC, supplerande vernesertifikat).

Utsetjing: Dersom du som oppfinnar er søkjar eller innehavar av eit patent, og har store vanskar med å betale årsavgifta, kan det vere mogeleg å få utsett betalinga av årsavgift dersom du søkjer om betalingsutsetjing før avgifta forfell for fyrste gong. Vi kan gi ei utsetjing for inntil tre år om gongen, men ikkje lenger enn inntil tre år frå patentet er meddelt.


Betalingsfristar er absolutte

Alle betalingsfristar er absolutte. Du må derfor betale avgifta eller gebyret i god tid innan fristen for å unngå forseinkingsgebyr og mogleg henlegging av søknaden eller patentet. Beløpet skal vere på Patentstyret sin konto innan fristen går ut.

Patentstyret godtek ikkje betaling av avgifter og gebyr med sjekk eller kontantar.

Dersom du ikkje har overhalde den fastsette fristen kan du i somme tilfelle be om at søknaden din blir teken opp til behandling igjen. Les meir om moglegheita for framleis behandling.


Årsavgifta for validerte EP-patent

Årsavgifta for validerte EP-patent forfell første gong avgiftsåret etter at EPO publiserte det meddelte patentet. Viss EP-patentet blei publisert i EPO i løpet av det andre året etter at søknaden blei innlevert, skal du betale årsavgift for det tredje året og dei påfølgjande åra. Årsavgifta kostar det same som for nasjonale patent.

Gebyr for å validere og oppretthalde EP-patent

Når vi mottek søknaden og dokumentasjonen din for å validere eit europeisk patent i Noreg, eller å oppretthalde ditt patent i endra form etter sentralisert prosedyre ved EPO, vil vi fakturere deg eit gebyr.

 • Gebyr for europeiske patent som av EPO blir meddelt eller kunngjort oppretthalde i endra form etter 16. januar 2016: kr 5 500.
 • Betalingsfrist: vil framgå av fakturaen vår, og vil normalt vere ein månad frå når vi sende ut fakturaen.

Retting av omsetjing for europeiske patentsøknader og validerte EP-patent

Du må sende inn ei omsetjing til Patentstyret både ved søknad om provisorisk patentvern, ved søknad om validering, og ved søknad om å oppretthalde i endra form.

Dersom det seinare visar seg at omsetjinga inneheld feil, kan du sende inn ei retting av den tidlegare innsende omsetjinga.

 • Gebyr for retting: når vi mottek søknaden din om retting, vil vi fakturere deg eit gebyr på kr 1 200.
 • Betalingsfrist: vil framgå av fakturaen vår, og vil normalt vere ein månad frå når vi sende ut fakturaen.

Meir informasjon om prisar og fristar for validering av EP-patenter  


Andre avgifter og gebyr

Gjenopptaking

Vi fakturerer denne avgifta.

 • Første gongs gjenopptaking av søknadsbehandlinga: kr 550
 • Andre gongs gjenopptaking av søknadsbehandlinga: kr 1 950

Administrativ overprøving

Vi fakturerer dette gebyret.

 • Krav om administrativ overprøving av eit patent: kr 8 800

Krav om patentavgrensing

Vi fakturerer dette gebyret.

 • Krav om administrativ avgrensing av eit patent: kr 7 000

Søknad om Supplerande Vernesertifikat (SPC)

For legemiddel og plantefarmasøytiske produkt kan det i visse tilfelle søkast om inntil fem års forlenging av vernetida.

 • Gebyr for SPC: kr 2 200
 • Gebyr for forlenging av SPC: kr 2 000

Motsegn

Motsegn skal leverast innan ni månader etter meddeling av patent og er gratis.

Motsegn som er begrunna med at patent er meddelt i strid med patentlova sin §1b kan leverast inntil tre år etter meddeling. 

Viss dette leverast etter den ordinære fristen (ni månader): kr 5 500 

Melding om overdraging/fusjon

Overdragingar må du melde til Patentstyret, slik at vi kan oppdatere registra våre.

 • Denne tenesten er gratis.

Registrering av pant

 • Registrering av eit pant i eit patent eller patentsøknad, eller for registrering av pant i ein patentlisens: kr 500
 • Viss fleire patent, patentsøknader eller patentlisensar skal vere sikkerheit for same krav, gebyret for kvar registrering ut over den første: kr 100
 • Les meir om pantsetjing av patent 

Registrering av overdragelse og lisensar

Prioritetsdokument og stadfestingar


Lenke til regelverket

For meir utfyllande informasjon om avgiftene for patent, sjå forskrifta (lenka går til Lovdata):


Patentstyret som mottakande myndigheit for internasjonale søknadar

Om avgifter for internasjonale søknadar som leverast til Patentstyret som mottakande myndigheit, sjå:


Kostnader knytte til internasjonale patentsøknadar

For å få ei oversikt over samla kostnader for patentering i Noreg og andre land:

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: