Internasjonal patentsøknad (PCT)

PCT (Patent Cooporation Treaty) er et internasjonalt søknadssystem som gjør det enklere å søke patent i flere land.

PCT er kun et søknadssystem. En internasjonal patentsøknad blir ikke avgjort i den internasjonale behandlingen, men vurderes av en internasjonal granskingsmyndighet. Den internasjonale vurderingen består av nyhetsgransking og patenterbarhetsvurdering. De internasjonale rapportene du mottar gir deg et godt grunnlag når du skal vurdere hvor mange land du ønsker å videreføre den internasjonale søknaden i. Etter at du har videreført søknaden i de landene/regionene du ønsker å søke patent vil de ulike landene/regionene avgjøre om de gir deg patent eller ikke.

Se tidslinjen over søknadsprosessen ved internasjonal søknad

Hvem kan levere PCT-søknad til Patentstyret?

Patentstyret er mottakende myndighet for internasjonale søknader der minst én av søkerne er:

  • Norsk statsborger
  • Person bosatt i Norge
  • Person som driver næringsvirksomhet i Norge, eller
  • Norsk bedrift

Levering av søknad til Patentstyret

Du må fylle ut søknadsskjemaet på engelsk, men beskrivelsen og patentkravene kan du levere på norsk eller engelsk. Hvis du leverer søknaden på norsk, må du levere en oversettelse til engelsk innen 14 måneder fra prioritetsdatoen (eller den dagen vi mottok den internasjonale søknaden hvis du ikke har krevd prioritet). Dette som forberedelse til internasjonal publisering.

Hvis du ønsker å kreve prioritet fra én eller flere tidligere patentsøknader er det viktig at vi mottar den internasjonale patentsøknaden senest 12 måneder etter at du leverte den første søknaden. Du kan kreve prioritet samtidig som du leverer den internasjonale søknaden eller sende inn prioritetskravet innen 16 måneder fra du leverte den første søknaden.

Når du leverer din internasjonale søknad til Patentstyret, kan du velge Nordisk Patentinstitutt (XN), Det europeiske patentverket (EP) eller Patent- och registreringsverket (SE) som internasjonal granskingsmyndighet. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du velger EPO som granskingsmyndighet må søknaden leveres/oversettes til engelsk.

Informasjon om levering av PCT-søknad 
Avgifter og gebyr ved innlevering av PCT-søknader

Internasjonal behandling av patentsøknaden

Den internasjonale granskingsmyndigheten vil utføre en nyhetsgransking av søknaden din. Hensikten med granskingen er å undersøke om noen tidligere har publisert det samme som du har søkt patent på eller noe som er såpass nærliggende at det virker negativt i vurderingen av søknaden din. Resultatene av granskingen vil være avgjørende for den vurderingen som blir gjort av om søknaden din har nyhet og oppfinnelseshøyde (om det skiller seg vesentlig fra det som er kjent). Den internasjonale granskingsmyndigheten din vil også vurdere andre patenterbarhetskriterier, for eksempel om oppfinnelsen er industriell anvendbar og om det er klart og tydelig hva du krever patent på.

Du kan bidra til å minimere unødvendig dobbeltarbeid og redusere kostnadene dine ved å be om at nasjonal gransking av prioritetssøknaden legges til grunn for den internasjonale granskingen.

Du vil motta granskingsrapport og patenterbarhetsvurdering («Written Opinion») fra den internasjonale granskingsmyndigheten. Granskingsrapporten blir publisert sammen med den internasjonale søknaden 18 måneder etter prioritetsdato. Patenterbarhetsvurderingen vil bli tilgjengelig for alle på Patentscope etter at søknaden er publisert.

Nordisk Patentinstitutt som internasjonal granskingsmyndighet

Nordisk Patentinstitutt (XN) er et samarbeid mellom patentmyndighetene i Danmark, Norge og Island. Instituttet mottar og behandler PCT-søknader i den internasjonale fasen fra søkere i disse landene og fra Sverige.

Ved å bruke Nordisk Patentinstitutt, vil søknaden bli behandlet av saksbehandlere i Patentstyret. Norske søkere vil dermed kunne kommunisere på norsk under behandlingen av PCT-søknaden i den internasjonale fasen. Hvis du krever prioritet fra en norsk søknad vil behandlingen vanligvis bli utført av en annen saksbehandler enn den som gjør vurderingen av den nasjonale søknaden. Du vil derfor få en uavhengig gransking av søknaden din.

Ved å bruke Nordisk Patentinstitutt vil i tillegg søkeren kunne benytte den samme, norske fullmektigen gjennom både behandlingen av nasjonal førstesøknad, den internasjonale behandlingen og en eventuell videreføring til EPO. Det siste forutsetter at fullmektigen er godkjent som fullmektig overfor EPO.

Nordisk Patentinstitutt leverer de internasjonale PCT-rapportene med granskingsresultater og patenterbarhetsvurdering med kortere frister enn gjeldende frister for internasjonale granskingsmyndigheter.
Mer informasjon om Nordisk Patentinstitutt

Provisorisk patentbeskyttelse i Norge

Du kan få provisorisk vern i Norge for en internasjonal patentsøknad i perioden fra etter at den er publisert internasjonalt, og fram til den videreføres i Norge.

Du må levere følgende til Patentstyret for å få provisorisk vern i Norge:

  • Patentkrav på norsk
  • Opplysning om søknadsnummer og/eller publiseringsnummer
  • Opplysninger om søkers navn og adresse
  • Eventuelt fullmakt. Hvis du ikke leverer fullmakt, blir søknaden publisert uten fullmektig.

Det provisoriske vernet gjelder bare så langt det er samsvar mellom den norske oversettelsen og den publiserte internasjonale søknaden. Du kan sende inn rettelse av oversettelsen.

Når du sender inn oversettelse eller rettelse må du fortelle oss at de er sendt inn for å få provisorisk vern.

Patentstyret vil kunngjøre i Norsk patenttidende at patentkrav på norsk er levert, og oversettelsen vil være tilgjengelig for alle. Det provisoriske vernet gjelder fra kunngjøringen i Patenttidende.

Andre tjenester i internasjonal fase

Etter at du har mottatt internasjonal granskingsrapport og patenterbarhetsvurdering kan du få utført flere tjenester av internasjonale myndigheter. For å be om disse tjenestene må du henvende deg direkte til den internasjonal myndigheten du vil bruke.

Hvis du ønsker å få utført en internasjonal tilleggsgransking kan du be om det hos en annen internasjonal myndighet enn den som foretok den internasjonale granskingen og som leverer denne tjenesten. Dette kan være aktuelt hvis den andre myndigheten har spesiell språkkompetanse som er nyttig for deg å få gransket. Hvis du ikke har brukt Nordisk Patentinstitutt som internasjonal granskingsmyndighet kan det være aktuelt å bruke dem til tilleggsgransking i nordisk granskingsmateriale.
Se tabell på WIPO-nettside over hvilke myndigheter som leverer tilleggsgransking (Supplementary Search)

Hvis du leverte den internasjonale søknaden din til Patentstyret og har behov for en internasjonal foreløpig patenterbarhetsprøving kan du velge mellom å bruke Nordisk Patentinstitutt (landkoden er XN), det svenske Patent- och registreringsverket (PRV) eller European Patent Office (EPO) som internasjonal myndighet for forberedende patenterbarhetsprøving. En slik prøving vil f.eks. være aktuell hvis du etter internasjonal gransking har endret patentkravene og har behov for å få vurdert dem før videreføring til nasjonal fase.

Videreføring av PCT-søknad

Når behandlingen i den internasjonale fasen er ferdig, må du videreføre søknaden til hvert enkelt land eller regional ordning som du ønsker å søke i. Videreføring innebærer at søknaden må oversettes til et språk det enkelte land godtar, og du må betale en avgift til de respektive land. Hvis du får patent, vil patentet ha samme status som et ordinært nasjonalt patent.

Det europeiske patentverket (EPO) er tilsluttet PCT. Du kan derfor videreføre PCT-søknaden til EPO på lik linje med andre land. Da vil du søke om patentbeskyttelse i alle landene som er tilsluttet den europeiske patentkonvensjonen (EPC), inkludert Norge. Du kan også videreføre PCT-søknaden din til Norge, se nedenfor.
Les mer om det europeiske patentsystemet 

Videreføring av PCT-søknad til Norge

For å videreføre en PCT-søknad til Norge må du sende inn en kopi av PCT-søknaden (for eksempel den internasjonale publiseringen av søknaden), eller publiseringsnummeret til Patentstyret.

Hvis søknaden ikke er på engelsk, har du 2 måneders frist til å levere en fullstendig oversettelse av søknaden til norsk eller engelsk til Patentstyret. Du må betale en tilleggsavgift hvis du ikke leverer oversettelsen samtidig med søknaden. Du må selv passe på fristen for oversettelse etter som Patentstyret ikke sender varsel. Hvis du ikke leverer oversettelse av søknaden innen 33 måneder eller du ikke betaler tilleggsavgiften, vil vi anse søknaden som trukket.

Når søknaden er levert på norsk eller engelsk, kan ikke språket i søknaden endres i ettertid.

Hvis du ikke har overholdt den fastsatte fristen kan du i noen tilfeller be om at søknaden din tas opp til behandling igjen. Les mer om muligheten for fortsatt behandling.

En PCT-søknad som er videreført til Norge behandles stort sett på samme måte som andre søknader levert i Norge.
Se Søknadsprosessen

For å få provisorisk vern i Norge for en videreført PCT-søknad som er levert på engelsk, må du oversette patentkravene til norsk og sende oversettelsen til Patentstyret for kunngjøring.
Les mer om provisorisk vern etter videreføring

Lenker

Du kan lese mer om den internasjonale patentordningen på WIPOs nettsider (World Intellectual Property Organization):

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: