Varemerker som ikke lenger «strider mot lov»

Patentstyret har tidligere nektet å registrere varemerker som inneholder ordet APOTEK hvis søker ikke kan dokumentere at de har bevilling til apotekdrift i Norge, jf. apotekloven § 1-5. Vi har endret praksis med hensyn til hvilke varemerker som skal anses å «stride mot lov» etter varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a.

Bakgrunnen for endringen er to avgjørelser fra Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR): VM 14/009 og VM 14/010. Sakene gjaldt varemerker som inneholdt betegnelsen «apotek», og spørsmålet var om merkene kunne registreres når søker ikke hadde bevilling for apotekdrift. Klagenemnda kom til at manglende konsesjon ikke skulle anses som en registreringshindring.

Patentstyret har tatt dette til etterretning, og vil ikke lenger be om dokumentasjon for at varemerkesøker har konsesjon eller tillatelse til å bruke «apotek» og tilsvarende betegnelser. Et varemerke som inneholder ord som eksempelvis APOTEK, BANK og BØRS vil ikke lenger bli nektet med den begrunnelse at de «strider mot lov».

Patentstyret vil i fremtiden ikke anføre varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a sammenholdt med lovbestemmelser som eksempelvis apotekloven § 1-5, børsloven § 2–1, forretningsbankloven § 2 og forsikringsvirksomhetsloven § 1 - 2 annet ledd som grunnlag for nektelse.

Vi vil likevel poengtere at slike varemerker kan nektes registrert med andre begrunnelser, som at varemerkene som helhet er beskrivende eller mangler særpreg.

Ta gjerne kontakt med en av juristene våre for ytterligere informasjon om praksisendringen.

(Endringen først publisert 24. mars 2015)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: