Samtykke

Viss nokon har eit varemerke som kan forvekslast med ditt, kan du kontakte innehavaren og be om samtykke til registrering av merket ditt.

Vi anbefaler at eit samtykke inneheld følgjande:

  • Namn og adresse til innehavaren av den eldre registreringa.
  • Registreringsnummeret til den eldre registreringa.
  • Ditt namn og adresse.
  • Søknadsnummeret til din søknad.
  • Ei oversikt over kva varer og tenester det samtykkast til. Viss det gjeld eit delvis samtykke, må du også levere ei avgrensing av varelista som er i samsvar med samtykket.
  • Det må klart framgå av samtykkeerklæringa at det er samtykke til registrering som er gitt. Samtykke til bruk er ikkje tilstrekkeleg.
  • Dato og signatur.

Døme

Ole Olsen, innehavar av varemerkeregistrering nr. 12345, ordmerket X, med adresse Ringveien 1, Oslo, samtykker til registrering og bruk av varemerkesøknad nr. 56789, det kombinerte merket X, tilhøyrande Lise Hansen, med adresse Ringveien 2, Oslo, for følgjande varer og tenester:

Klasse X

Klasse X

Dato og signatur

 

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: