To medarbeidere snakker sammen
Foto: Patentstyret/Trond Isaksen

Om Patentstyret

Patentstyret fremmer innovasjon og verdiskaping i næringslivet og samfunnet.

Patentstyret er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet. Vi bidrar til konkurransekraft og hjelper norsk næringsliv med å styrke virksomheten sin på ulike måter. Vi gir kunnskap om immaterielle rettigheter og verdier, slik at bedrifter kan sikre sine investeringer, konkurranseposisjoner og skape økonomisk vekst i det norske samfunnet. Vi skal være en aktiv medspiller for forskning, innovasjonsmiljøer og næringsliv – i tillegg til rollen som myndighetsorgan.

Kontaktinformasjon

Patentstyrets ledergruppe

Kathrine Myhre er direktør og utgjør sammen 6 avdelingsdirektører ledergruppen i Patentstyret.
Les mer om Patentstyrets ledergruppe

Patentstyrets oppgaver

Patentstyret behandler søknader og gir rettigheter til patent, varemerke og design i Norge, både for norsk og utenlandsk næringsliv. Vi arrangerer kurs og holder foredrag om betydningen av immaterielle rettigheter og hvordan de kan sikres og utnyttes til å skape verdi. I tillegg utfører vi på oppdrag ulike typer forundersøkelser. Her skaffer vi oversikt over teknologiområder og gir forhåndsvurderinger av nye oppfinnelser, varemerker og design.

Patentstyret er partner i Nordisk Patentinstitutt og er dermed internasjonal granskningsmyndighet for patentsøknader gjennom det internasjonale søkesystemet PCT. Nordisk Patentinstitutt utfører også ulike patentsøk og analyser for utenlandsk næringsliv.

Hva vi kan og ikke kan hjelpe deg med

Patentstyrets kundesenter og saksbehandlere kan hjelpe deg med mye, men det er en del ting vi dessverre ikke kan hjelpe deg med.

Vi skiller mellom veiledning og rådgivning. Få en oversikt over hva vi kan og ikke kan hjelpe deg med.

Patentstyrets visjon: Gjør ideer til verdier

Visjonen vår berører kjernen i virksomheten. Betydningen kan forstås rent forretningsmessig for den enkelte virksomheten, men har samtidig et mer overordnet, samfunnsmessig perspektiv. Formuleringen åpner for en tilleggsbetydning ved også å fremstå som en oppfordring til kundene våre.

Patentstyrets verdier

Patentstyret har fire grunnleggende verdier som skal kjennetegne vårt daglige arbeid og de valgene vi tar. Verdiene hjelper oss å gjøre visjonen levende, fylle vårt samfunnsoppdrag og nå våre mål. Vi skal arbeide aktivt med verdiene, og jevnlig spørre oss selv og våre kunder om vi opptrer i samsvar med verdiene. Vi skal være:

  • troverdige
  • kunderettet
  • engasjert
  • løsningsorientert

Patentstyrets etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene er av overordnet karakter. De er ment å være generelle rettesnorer til hjelp i konkrete etiske tvilstilfeller. Troverdighet er en av Patentstyrets verdier, og samsvar med de etiske retningslinjene er en forutsetning for at publikum skal ha tillit til oss. Vi som arbeider i Patentstyret skal ha et bevisst forhold til de etiske retningslinjene og etterleve dem i praksis.

Retningslinjene omhandler blant annet habilitet og kontakt med tidligere kolleger. Patentstyret har kunder som personlig kjenner eller er venner med medarbeidere i Patentstyret. Det kreves derfor spesiell oppmerksomhet hos medarbeiderne med hensyn til habilitet og likebehandling, og Patentstyret har en egen rutine for habilitetsvurdering.

Retningslinjene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer. Alle medarbeidere i Patentstyret har et personlig ansvar for å følge disse retningslinjene på en god måte. Patentstyrets ledere har et særlig ansvar som rollemodeller og har plikt til å følge opp brudd på de etiske retningslinjenes som de blir kjent med. Patentstyret setter også jevnlig etikk på agendaen som en del av virksomhetsstyringen.

Etiske retningslinjer for statstjenesten - lenke til regjeringen.no

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: