Om Patentstyret

Patentstyret fremmer innovasjon og verdiskaping i næringslivet og samfunnet i rollen som nasjonal myndighet for immaterielle rettigheter og som veileder og kunnskapsleverandør.
Patentstyret_resepsjonen_960x320.jpg

Patentstyret er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet. Vi bidrar til konkurransekraft og hjelper norsk næringsliv med å styrke virksomheten sin på ulike måter. Vi gir kunnskap om immaterielle rettigheter og verdier, slik at bedrifter kan sikre sine investeringer, konkurranseposisjoner og skape økonomisk vekst i det norske samfunnet. Vi skal være en aktiv medspiller for forskning, innovasjonsmiljøer og næringsliv – i tillegg til rollen som myndighetsorgan. 

Patentstyrets oppgaver

Patentstyret behandler søknader og gir rettigheter til patent, varemerke og design i Norge, både for norsk og utenlandsk næringsliv. Vi arrangerer kurs og holder foredrag om betydningen av immaterielle rettigheter og hvordan de kan sikres og utnyttes til å skape verdi. I tillegg utfører vi på oppdrag ulike typer forundersøkelser. Her skaffer vi oversikt over teknologiområder og gir forhåndsvurderinger av nye oppfinnelser, varemerker og design.

Patentstyret er partner i Nordisk Patentinstitutt og er dermed internasjonal granskningsmyndighet for patentsøknader gjennom det internasjonale søkesystemet PCT. Nordisk Patentinstitutt utfører også ulike patentsøk og analyser for utenlandsk næringsliv.

Patentstyrets visjon - gjør ideer til verdier

Visjonen vår berører kjernen i virksomheten. Betydningen kan forstås rent forretningsmessig for den enkelte virksomheten, men har samtidig et mer overordnet, samfunnsmessig perspektiv. Formuleringen åpner for en tilleggsbetydning ved også å fremstå som en oppfordring til kundene våre.

Patentstyrets roller og verdier

Patentstyret har tre tydelige roller:

  • myndighetsrollen: behandle og avgjøre søknader om patenter, varemerkeregistrering og designbeskyttelse
  • pådriverrollen: ta initiativ og stimulere norsk næringsliv til økt beskyttelse og bedre bruk av immaterielle rettigheter
  • oppdragsrollen: gi generelle råd og levere informasjonstjenester tilpasset skiftende behov i norsk næringsliv

Patentstyret har tre grunnleggende verdier som skal kjennetegne oss som organisasjon og styre virksomheten vår. Vi skal være:

  • troverdige
  • engasjerte
  • kunderettet

Patentstyrets etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene er av overordnet karakter. De er ment å være generelle rettesnorer til hjelp i konkrete etiske tvilstilfeller. Troverdighet er en av Patentstyrets verdier, og samsvar med de etiske retningslinjene er en forutsetning for at publikum skal ha tillit til oss. Vi som arbeider i Patentstyret skal ha et bevisst forhold til de etiske retningslinjene og etterleve dem i praksis.

Retningslinjene omhandler blant annet habilitet og kontakt med tidligere kolleger. Patentstyret har kunder som personlig kjenner eller er venner med medarbeidere i Patentstyret. Det kreves derfor spesiell oppmerksomhet hos medarbeiderne med hensyn til habilitet og likebehandling, og Patentstyret har en egen rutine for habilitetsvurdering.

Retningslinjene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer. Alle medarbeidere i Patentstyret har et personlig ansvar for å følge disse retningslinjene på en god måte. Patentstyrets ledere har et særlig ansvar som rollemodeller og har plikt til å følge opp brudd på de etiske retningslinjenes som de blir kjent med. Patentstyret setter også jevnlig etikk på agendaen som en del av virksomhetsstyringen.

Etiske retningslinjer for statstjenesten - lenke til regjeringen.no

Takk for din tilbakemelding!
Denne siden ble sist endret: