Gode grunner for å registrere design

Å utvikle produkter krever tid og investeringer. Ikke sjelden er det designet, det vil si utseendet, som skiller produktet ditt fra andres. Designet kan derfor ha stor verdi.

Få en unik posisjon i markedet

Ved å registrere designet får du enerett til utseendet av et produkt og til å utnytte det kommersielt. For at et design skal være beskyttet av designloven, må designet være registrert hos Patentstyret. Med en designregistrering har du et håndfast bevis på rettigheten din. Skulle du havne i en konflikt, stiller du sterkere med en designregistrering.

En designregistrering er viktig fordi den gir deg en dokumentert enerett som kan:

  • øke konkurransefortrinnet og bedre muligheten til å tjene penger på designet
  • bidra til at du oppnår større markedsandeler
  • gi deg mulighet til å selge eller lisensiere ut produktet
  • gjøre virksomheten din mer attraktiv for samarbeidspartnere og investorer
  • bidra til å forebygge konflikter
  • brukes som bevis i en konflikt

Hvis noen vil bestride rettigheten din, må de motbevise at du har enerett til designet. Bevisbyrden blir altså lagt på motparten.

Les mer om hvorfor registrerte rettigheter er viktig når du trenger ekstern kapital

Åndsverkloven og markedsføringsloven

Utseendet til et produkt kan også ha vern gjennom annen lovgivning enn designloven, nemlig åndsverkloven og markedsføringsloven. Du kan med andre ord ha en viss beskyttelse for produktet ditt selv om det ikke er registrert under designloven hos Patentstyret.

Beskyttelse etter åndsverkloven (opphavsrett) forutsetter at designet oppfyller kravet til såkalt «verkshøyde». Det vil si at designet må være et resultat av en individuelt preget skapende innsats, slik at det fremstår som originalt. Opphavsretten oppstår automatisk idet verket skapes, og det er ikke en rettighet du kan få gjennom registrering. Om utseendet til et produkt oppfyller kravet til verkshøyde og nyter beskyttelse som åndsverk, kan derfor bare fastlås av domstolene. Opphavsrett gir enerett til å fremstille eksemplarer av verket og til å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Opphavsretten gjelder i opphavsmannens levetid og 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår.

Markedsføringsloven gir ikke enerett som sådan, men forbyr handlinger som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende i mellom. Hvis du vil bruke markedsføringsloven mot en annen part, må du argumentere for at de har etterliknet produktet ditt. I tillegg må du bevise at etterlikningen har skjedd på en slik måte at det må anses som en urimelig utnyttelse av din innsats eller resultater. Den andre parten må med andre ord ha gjort noe klanderverdig. Markedsføringsloven gir dermed ikke en objektiv beskyttelse for utseendet til et produkt som sådan, men beskytter den innsatsen som er lagt ned. 

Trenger jeg å beskytte designet mitt gjennom registrering hos Patentstyret?

Trenger jeg en designregistrering når designet uansett kan være beskyttet gjennom regler i åndsverkloven eller markedsføringsloven?

Dette er et spørsmål vi ofte får i Patentstyret. Det er gode grunner til å registrere design selv om det også kan være vernet gjennom annen lovgivning.

Designregistrering gir som nevnt et håndfast bevis på rettigheten din, nemlig en dokumentert enerett som viser datoen for innlevering av designet til Patentstyret. Bildene i designregistreringen definerer også hvilket vern du får. Dette i motsetning til opphavsrett som ikke kan registreres og som må fastslås av domstolene. 

En designregistrering er gyldig inntil noen eventuelt utfordrer rettigheten. Hvis noen vil bestride designrettigheten din, må de motbevise at du har enerett til designet. På denne måten blir bevisbyrden snudd. Hvis du bare påberoper deg opphavsrett er det derimot du som må bevise at du har vern etter åndsverkloven. 

En dokumentert designregistrering kan:

  • Gjøre det enklere for deg å holde andre unna, fordi den kan virke mer avskrekkende på kopister enn at du påberoper deg opphavsrett. Åndsverkloven kan gi tilstrekkelig beskyttelse, men du må til domstolen for å få fastslått rekkevidden vernet. I mange tilfeller kan du lykkes med å stoppe andres bruk av designet ditt bare ved å dokumentere at du har enerett gjennom en registrering. Dette kan spare deg for å måtte gå gjennom en dyr rettssak.
  • Gjøre det lettere å få assistanse fra tollmyndighetene til å stoppe piratkopier av dine produkter.
  • Gi deg flere ben å stå på om du skulle havne i en konflikt. Designloven, åndsverkloven og markedsføringsloven inneholder ulike vilkår for å få beskyttelse. For eksempel vil ikke alle former for design som kan registreres hos Patentstyret ha verkshøyde og dermed være beskyttet etter åndsverkloven. Blant annet har det i Norge innenfor området funksjonell brukskunst og industridesign tradisjonelt vært et relativt strengt originalitetskrav for å oppnå beskyttelse etter åndsverkloven.
  • Gjøre det enklere å selge rettigheten, lisensiere den ut eller inngå samarbeidsavtaler med andre om designet, fordi rettigheten gir en sikkerhet for de som ønsker å investere i virksomheten din. Vernet etter åndsverkloven og markedsføringsloven er mer usikkert, i den forstand at du ikke har en registrert/dokumentert rett, og må til domstolene for å få fastslått vernet. 

Søk designregistrering

Søk designregistrering i Norge
Søk designregistrering i andre land
Hvor mye koster det å registrere et design?

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: