Lenker til andre aktører

Oversikt over andre offentlige og halv-offentlige aktører og støttespillere innen fagfeltet IPR – immaterielle rettigheter. Disse organisasjonene omtales ofte som virkemiddelapparatet.

Virkemiddelapparatet består av institusjoner som forvalter offentlige virkemidler, støttetiltak og legger til rette for næringsutvikling, forskning og innovasjon i Norge.

Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Siva, Design og arkitektur Norge, Brønnøysundregistrene og Patentstyret er alle deler av det vi kaller virkemiddelapparatet for økt innovasjon. I tillegg kan fylkeskommuner, lokale næringsfond, kommuner og andre organisasjoner være del av virkemidlene for innovasjon.

Trenger du hjelp til å finne frem blant organisasjoner i Norge som kan bistå med praktisk støtte, råd og veiledning i innovasjons- og etableringsprosesser? På denne siden finner du et utvalg nyttige organisasjoner og lenker.

Innovasjon Norge

www.innovasjonnorge.no
Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål, og er representert i alle norske fylker. Organisasjonen er også representert i over 30 land, enten ved eget kontor eller gjennom Norges ambassader. Innovasjon Norge har et bredt arbeidsfelt med en rekke forskjellige oppgaver, initiativer, programmer, finansieringstiltak, arrangementer og tjenester, IPR-rådgivning blant disse. Visjonen til Innovasjon Norge er: "Gi lokale ideer globale muligheter".
Stikkord: rådgivning, finansiering, nettverk, arrangementer, profilering.

Design og arkitektur Norge

www.doga.no   
Design og arkitektur Norge (DOGA) er en stiftelse som skal fremme kvalitet og nytenking ved bruk av design og arkitektur for utvikling av omgivelser, produkter og tjenester. Deres rådgivere viser blant annet nye muligheter for bruk av design, gir veiledning i å velge rett designkompetanse og bidrar til økt forståelse for arkitekturens betydning og muligheter. Deres designdrevet innovasjonsprogram (DIP) gir økonomisk støtte til virksomheter som ønsker å involvere designere i idéfasen av et innovasjonsprosjekt.  

De holder til i Hausmanns gate 16 i Oslo, der de ønsker velkommen til spennende utstillinger, debatter, konferanser og andre arrangement. .
Stikkord: rådgivning, finansiering, globalisering, utmerkelser, DIP.

Forskningsrådet

www.forskningsradet.no
Forskningsrådet gir forskningspolitiske råd, finansierer forskning og skaper møteplasser. Forskningsrådet arbeider for et økonomisk og kvalitetsmessig løft i norsk FoU og for å fremme innovasjon, i samspill mellom forskningsmiljøer, næringslivet og den offentlige forvaltningen. Forskningsrådet skal være en møteplass mellom forskere og brukere av forskning og de som finansierer forskning, og skal medvirke til internasjonalisering av norsk forskning. De gir økonomisk støtte gjennom bl.a. SkatteFUNN, Horisont 2020 og BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena).
Stikkord: rådgivning, finansiering, nettverk, arrangementer, kommersialisering.

Ungt entreprenørskap

www.ue.no 
Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon. Den jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Organisasjonen opererer i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører. De inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. Ungt Entreprenørskap består av et nasjonalt sekretariat (UE Norge) og 17 fylkesorganisasjoner. Den desentraliserte organiseringen gjør at UE har nærhet til skolen, lokale myndigheter og lokalt arbeids- og næringsliv.

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)

www.kfir.no 
Klagenemnda er et uavhengig, domstolslignende organ som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet. Den behandler klager på Patentstyrets avgjørelser innenfor patent-, varemerke-, og designrettigheter. Den behandler også klager på avgjørelser om foretaksnavn, edelmetalloven og forskrift om registrering av ansvarsmerker. I tillegg behandler og avgjør Klagenemnda klager over enkelte avgjørelser truffet av Plantesortnemnda. Nemndas klagebehandling skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig gjennomgang av klager. Klagere skal oppleve klagesaksbehandlingen som effektiv, pålitelig og brukervennlig og av høy juridisk standard.

Brønnøysundregistrene

www.brreg.no 
Brønnøysundregistrene har ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet, som for eksempel Foretaksregisteret. Nye firmaer registreres i Foretaksregisteret med blant annet navnet og organisasjonsformen. Informasjonen som finnes i registrene er tilgjengelig for alle. Klager på foretaksnavn sendes til Patentstyret.
Mer informasjon om foretaksnavn

Altinn

www.altinn.no 
Altinn inneholder skjemaer og tjenester fra en rekke offentlige instanser. Patentstyrets skjemaer for patent-, varemerke- og designsøknader, forundersøkelser og korrespondanse er tilgjengelige her. Under fanen «Starte og drive bedrift» har Altinn samlet mye informasjon om det å etablere og drive en næringsvirksomhet i Norge.

NORID

www.norid.no 
Norid AS driver toppnivådomenet .no og vedlikeholder den sentrale databasen for alle norske domenenavn. Alle domener direkte under .no må være registrert hos Norid. Norid har ansvar for å utvikle regelverket og for den tekniske driften av navnetjenesten, slik at norsk Internett er globalt tilgjengelig til enhver tid. For å registrere et domenenavn må du kontakte en registrar (domenehandler) som har avtale med Norid. Hvis du oppdager at noen har registrert et domenenavn som du mener du har rettigheter til, for eksempel et varemerke, et produktnavn eller navn på bedrift, kan du klage registreringen inn for domeneklagenemnda.
Mer info om domenenavn

Siva

www.siva.no 
Siva er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet. Det ligger i Trondheim. Sivas innovasjonsaktiviteter omfatter utviklingsprogram for næringshager og inkubatorer, aktivt eierskap i innovasjonsbedrifter, investering i næringseiendom og klyngeutvikling. Sivas eiendomsvirksomhet bidrar til etablering av industri- og utviklingsmiljøer i hele landet. Dette kan redusere risikoen ved nyetableringer, både for tradisjonell industri og moderne kunnskapsbedrifter. Siva står bak "Norsk katapult" - en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk.
Stikkord: rådgivning, finansiering, nettverk, eiendomsutvikling, eierskap.

VINN

www.vinn.no 
VINN leverer tjenester innen kunnskapsformidling og entreprenørskap rettet mot definerte satsingsområder innen privat og offentlig næringsliv. I nasjonal sammenheng er VINN en sentral tilbyder av etablereropplæring. Den arbeider regionalt og nasjonalt med informasjon til etablerere og bedrifter, samt med opplæring av og veiledning til etablerere. VINN tilbyr også blant annet tjenester innen kompetanseutvikling, og opplæringsprogrammer.

Nordic Innovation

www.nordicinnovation.org 
Nordic Innovation er et nordisk institutt som arbeider for å fremme handel og innovasjon på tvers av landegrensene. Handelen skal styrkes gjennom tiltak som stimulerer til oppstart av nye virksomheter og markedsmuligheter i tillegg til økt handel med varer, tjenester og kapital i Norden og i EU. For at de nordiske landene skal kunne bli en attraktiv region for investeringer, vil Nordic Innovation bidra med å utforme felles bestemmelser og standarder. Organisasjonen er underlagt Nordisk ministerråd.

Andre aktører

iprhjelp.no

Private rådgivere innenfor IPR - rådgiverbasen på IPR-hjelp

Teknologisk institutt

forskning.no

Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR)

Etisk nemnd for patentsaker (Patentnemnda)

Matmerk

Norge.no

Regjeringen.no

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: