Du har fått en rettighet

Når du har fått patent, er det viktigste å oppnå økonomisk gevinst på investeringene. Et patent kan åpne dører for samarbeidsavtaler, og patentet kan inngå som en viktig del av forretningsstrategien din. Du bør også passe på at ikke andre krenker rettighetene dine.

Hva må jeg betale når jeg eier et patent?

For at patentet skal fortsette å være gyldig, må du betale årsavgift både i Norge og andre land der du har patent. Vi i Patentstyret sender kun ett varsel om betaling, og dette varselet gjelder for de tre første avgiftsårene. Deretter kan det være lurt å sette opp en påminnelse om dette. Det kan du gjøre i varslingstjenesten vår, der du også kan betale årsavgiftene. Du må selv sørge for at årsavgiftene blir betalt før fristen hvert år. Vi er strenge med betalingsfristene, og du risikerer å miste patentet hvis du ikke betaler i tide.
Se prislisten

Hvordan tjener jeg penger på patentet?

Du kan oppnå økonomisk gevinst på flere måter, der de vanligste er:

  • høyere pris på produktet som følge av monopol
  • økt verdi på selskapet ved en eventuell fusjon eller salg av selskapet
  • selge patentet, helt eller delvis
  • lisensinntekter av patentet
  • bedre tilgang på finansiering fra investorer og det offentlige
  • sikring av markedsandeler ved å hindre kopiering

Patentstyret har ingen rolle i den forretningsmessige bruken av patenter, men du bør gi oss beskjed hvis patentet skifter eier eller hvis du inngår lisensavtaler.

Lisensiering

En lisens er en avtale der du som patenteier gir en lisenstaker rett til å lage, bruke eller selge din patenterte teknologi innenfor avtalte geografiske markeder og bruksområder. Vanligvis mottar du et beløp når avtalen inngås, og deretter en andel av lisenstakerens årlige salgsinntekter. Du eier fortsatt patentet, og du kan inngå lisensavtaler med lisenstakere i ett eller flere markeder. Det er også en mulighet å utnytte hverandres patenter, såkalt krysslisensiering, for å skape allianser og øke eget handlingsrom.
Les mer om lisensiering

Pantsetting av patentet ditt

Det er mulig å pantsette patenter, patentsøknader og patentlisenser i Norge. For å sikre panteretten må pantsettelsen registreres hos Patentstyret. Hovedformålet med adgangen til pantsettelse er å gjøre det enklere for oppstartsbedrifter uten mulighet til kassakredittlån, og andre bedrifter som trenger midler til utvikling av nye ideer, å skaffe seg kapital ved å stille sikkerhet i sine patenter, patentsøknader og lisenser.
Les mer om pantsetting av patenter

Hva om andre krenker rettighetene mine?

Dette er utfordrende, og du bør alliere deg med et patentbyrå eller et advokatfirma. Det er vanlig å først sende brev til den du mener krenker rettighetene dine. Ofte kommer dere frem til en løsning gjennom forhandlinger, men andre ganger må saken bli løst i retten.

For å stoppe inngrep, kan domstolene raskt utstede en såkalt midlertidig forføyning. Dette betyr at konkurrenten din blir pålagt å stanse produksjon, markedsføring og salg av produktet til saken kommer opp for retten. En behandling i rettsapparatet tar lengre tid, og retten bestemmer en eventuell erstatning. Dette kan du kreve fra det tidspunktet patentsøknaden ble publisert. Rettssaker føres i hvert enkelt land, og hvis du må forsvare patentet i flere land, kan kostnadene bli store. På sikt vil det bli en felles patentdomstol for mange av EU-landene.

Hva om jeg krenker andres rettigheter?

Om du har gjort inngrep i andres rettigheter, er prosessen like utfordrende som når andre krenker dine rettigheter. Det er mest vanlig å komme til enighet gjennom forhandlinger, men du risikerer å måtte betale erstatning eller inngå lisensavtale. Prosessen starter vanligvis med at du får et brev fra motpartens patentfullmektig eller advokat.

Du bør da få hjelp av en profesjonell som kan svare motparten, og i visse tilfeller komme med et motsøksmål, eventuelt prøve å få patentet deres ugyldiggjort.
Les mer på ipr.hjelp.no om rådgivere innenfor IPR-feltet.

Kan andre angripe patentet ditt?

Alle kan levere en innsigelse etter administrativ overprøving mot gyldigheten av patentet ditt til Patentstyret. Det er ingen tidsfrist for å kreve administrativ overprøving. Lenke til mer info

Vær aktiv!

Det finnes ikke et «patentpoliti», så du som patenteier må selv være aktiv og verne om patentrettighetene dine. Det er ditt ansvar å følge med på om noen gjør inngrep i dine rettigheter, og du må i så fall sette i gang tiltak. Du kan bruke varslingstjenesten vår for å følge med og bli varslet hvis en konkurrent sender inn en søknad om rettigheter eller om det skjer noe på et spesifikt teknisk fagfelt. 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: