Bruk av klasseoverskrifter i varemerkesaker

Arbeidet i EUs Convergence Programme med klasseoverskrifter har resultert i et felles europeisk standpunkt til bruk av klasseoverskrifter i varemerkesøknader. Dette medfører endringer for varemerkesøkere i hele Europa, og i Norge. Endringer gjelder fra 1. februar 2014.

Klasseoverskriftene har blitt vurdert i tråd med EU-domstolens uttalelser i IP Translator, C-307/10. Av til sammen 197 klasseoverskrifter er det et felles europeisk harmonisert standpunkt at 11 klasseoverskrifter ikke er klare og presise. Disse 11 angivelsene vil ikke lenger godtas brukt i varefortegnelser.

Endringer

Fra og med 1. februar 2014 vil Patentstyret ikke lenger godta følgende klasseoverskrifter som står i uthevet skrift nedenfor:

 • Klasse 6 - Varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser)
 • Klasse 7 – Maskiner og verktøymaskiner
 • Klasse 14 - Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasse
 • Klasse 16 - Papir, papp og varer laget av disse materialer [papir og papp], ikke opptatt i andre klasser
 • Klasse 17 - Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer [kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer], ikke opptatt i andre klasser
 • Klasse 18 - Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer [lær og lærimitasjoner], ikke opptatt i andre klasser
 • Klasse 20 - Varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skal og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast
 • Klasse 37 – Reparasjonsvirksomhet
 • Klasse 37 – Installasjonsvirksomhet
 • Klasse 40 – Bearbeiding av materialer
 • Klasse 45 - Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov

Nærmere forklaringer og begrunnelser for hvorfor disse klasseoverskriftene ikke er tilstrekkelig klare og presise, fremgår av dette dokumentet "Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings". (PDF-fil) 

Implementering av endringene

Patentstyret vil implementere endringene fra og med 1. februar 2014. Endringene vil gjelde for varemerkesaker som kommer inn til Patentstyret fra og med denne datoen.

De 11 nevnte klasseoverskriftene vil fra implementeringsdatoen heller ikke være tilgjengelig som valg i klassifikasjonshjelperen.

Hvis en klasseoverskrift som ikke er klar og presis brukes i en varefortegnelse etter at endringene er trådt i kraft, vil Patentstyret skrive til søker som deretter får anledning til å presisere varefortegnelsen.

For de som har tenkt å søke internasjonalt gjennom Madrid-systemet kan det være lurt å tenke på denne praksisendringen allerede nå. De aktuelle klasseoverskriftene vil også nektes i EU, i noen land allerede fra og med november 2013.

Trenger du hjelp?

Patentstyret vil selvfølgelig være behjelpelig med å veilede og hjelpe til med eventuelle klassifiseringsspørsmål som oppstår i saksbehandlingen. Du kan ta kontakt med oss på telefonnummer 22 38 76 41.

Spørsmål om praksisendringen kan rettes til Tord Hestenes, telefon 22 38 76 35 og e-postadresse the@patentstyret.no.

Avslutningsvis opplyser vi om at Common Communication on the Implementation of IP Translator er oppdatert med noen mindre endringer. Les den oppdaterte versjonen (PDF-fil).

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: