Fristforlengelse design

Patentstyret har faste rutiner for fristforlengelse. De skal ta hensyn til behovet for fristforlengelser som søkeren/fullmektigen har i løpet av søknadsbehandlingen, samtidig som vi ivaretar hensynet til en forsvarlig saksbehandling.

NB: Det er svært viktig at du overholder de fristene vi gir. Dette gjelder både brev og betaling av gebyrer.

Hovedregel

Svarfristen på brevene våre i designsøknader er to måneder hvis ikke annet er fastsatt i designloven eller designforskriften, for eksempel én måneds frist for prioritetsopplysninger.

Vi kan gi fristforlengelse hvis du sender skriftlig krav om det senest fristens siste dag.

Vi gir fristforlengelse tilsvarende den fristen som opprinnelig var satt i brevet. For eksempel gir vi fristforlengelse på to måneder hvis den opprinnelige fristen var to måneder. Der vi bare har gitt 1 måneds frist i brev gir vi IKKE automatisk fristforlengelse. Kontakt saksbehandleren hvis dette er tilfelle.

Du kan be om opptil tre fristforlengelser uten du må begrunne fristforlengelsen. Ved fjerde fristforlengelse må du begrunne forespørselen.

Frister skal av forvaltningsrettslige grunner være rimelige. Fristen på to måneder er fastsatt ut fra en vurdering av søkeren eller fullmektigens behov for å rette en mangel. Fristperioden og eventuelt fristforlengelsesperioden må sees i sammenheng med tredjemanns interesser. Så lenge en søknad er under behandling, er den et potensielt hinder for andre som ønsker å utnytte det søkte designet.

Frist for å sende inn fullmakt 

Hvis det mangler fullmakt i en nasjonal designsøknad som er klar til registrering eller en internasjonal registrering som er klar til å gis virkning i Norge, gir vi 2 måneders frist for å sende inn kopi av fullmakten.

Hvis vi ikke mottar fullmakten innen fristen, registrerer vi/beslutter gjeldende uten fullmektig. I saker der avgjørelse skal sendes og vi ikke har mottatt fullmakt innen fristen, sender vi avgjørelsen direkte til innehaveren/WIPO-fullmektigen/WIPO-korrespondanseandressen.

Vi gir ikke fristforlengelse for innsending av fullmakt.

Fristforlengelse - regelverk

Se Betalingsforskriften § 6 fjerde ledd (Forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og
Klagenemnda for industrielle rettigheter) (lenken går til Lovdata).

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: