Søknadsprosess patent

De første 18 månedene etter at du har sendt inn søknaden din til Patentstyret er det bare du og din eventuelle fullmektig som kan få informasjon om søknaden.

Følg saken din

Etter 18 måneder blir søknaden din publisert og både du og andre kan følge med på den i søketjenesten vår, der du finner alle de dokumentene som er offentlige.
Følg saken din i søketjenesten vår 

Betaling for søknaden

Du kan enkelt betale søknadsgebyret samtidig som du leverer inn søknaden via søknadsveiviseren vår eller via Altinn. Alternativt sender vi deg en faktura for søknadsgebyret innen 10 virkedager etter at du har levert inn søknaden. Du får en 4 ukers frist til å betale. Hvis du ikke betaler innen fristen, vil søknaden bli henlagt.

Utenlandske kunder uten norsk personnummer må bruke egne skjemaer. Les mer om dette (informasjon på engelsk)

Skal du sende oss et brev i en søknad eller registrering?

Vi anbefaler at du bruker skjemaet for korrespondanse i Altinn. Du får kvittering umiddelbart.
Altinn: Korrespondanse til Patentstyret  

Hvis du ikke kan bruke Altinn av ulike grunner, kan du sende en e-post til post@patentstyret.no.

Behandling av søknaden

  • Hvis søknaden er formelt i orden og søknadsgebyret er betalt, vil du få en første vurdering av patenterbarhet fra oss innen 7 måneder fra innlevering av søknaden.
  • Saksbehandleren vil opplyse om oppfinnelsen din kan anses som ny, og om den har oppfinnelseshøyde slik at patentbeskyttelse kan gis.
  • Hvis det er mangler eller feil i søknaden, vil disse også bli kommentert i den første uttalelsen du mottar fra oss.
  • I uttalelsen vil vi forklare hva du som søker, eller fullmektigen din, må gjøre innen en gitt frist. Hvis vi ikke mottar svar innen fristen blir søknaden din henlagt.
  • Hvis du, senest innen fire måneder etter fristen, likevel svarer og gjør det vi ba om i uttalelsen, kan søknaden din gjenopptas.
  • Hvis du har svart innen fristen, men vi vurderer at søknaden fortsatt ikke kan godkjennes, vil saksbehandler sende deg en ytterligere uttalelse om hva som må endres for at søknaden skal kunne godkjennes eller hvorfor den ikke kan godkjennes og vil bli avslått.

Se tidslinje over søknadsprosessen i søknadsveiviseren.

Se status for saksbehandlingen av patentsøknader (oppdateres hvert tertial).

Å søke patent i andre land

Før du velger å søke patent i flere land, bør du vurdere nøye i hvilke land du ønsker å sikre deg rettigheter til produksjon og markedstilgang.
Les mer om å søke patent i flere land

Fremskyndet behandling av patentsøknader

Hvis du som patentsøker har et spesielt behov for å få fremskyndet behandlingen av søknaden din, kan du sende en begrunnet søknad om dette til Patentstyret. Vi vil vurdere forespørsler om fremskyndet behandling konkret i hvert enkelt tilfelle.
Les mer om fremskyndet behandling av patentsøknader

Akselerert behandling av patentsøknader (AKS)

Alle som leverer en førstesøknad til Patentstyret, kan nå be om en raskere behandling av søknaden, også kalt akselerert behandling (AKS). En førstesøknad er den første søknaden du sender på en oppfinnelse.
Les mer om akselerert behandling av patentsøknader

Godkjenning av søknaden

Hvis søknaden blir godkjent, får du melding om dette. Det tar normalt 1-2 år fra du mottar første vurdering av patenterbarheten til søknaden eventuelt godkjennes. Når søknaden er godkjent fakturerer vi en meddelelsesavgift. Den må du betale innen to måneder. Når avgiften er betalt, kunngjør vi at patent er meddelt i Norsk patenttidende. Vi sender deg et patentbrev, og patentet innføres i patentregisteret.

Avslag på søknaden

Hvis vi etter brevveksling med deg eller fullmektigen din ikke kan godkjenne søknaden din vil den bli avslått. Du vil i så fall motta et avslag. Du kan klage avslaget inn for Klagenemnda for industrielle rettigheter.
Les mer om klagemuligheter

Kan andre se søknaden min?

Patentsøknaden din og korrespondansen i saken er offentlig og synlig for alle 18 måneder etter at søknaden ble innlevert, eventuelt før hvis du ber om det. Trekker du derimot søknaden før denne fristen, forblir søknaden hemmelig. Hvis du har spesielle grunner, kan du også be om at spesifikke forretningshemmeligheter ikke blir offentliggjort.

Hva om jeg vil trekke søknaden?

Du kan be oss om å trekke søknaden din før den publiseres. Søknader blir ofte trukket hvis de ikke er godt nok utarbeidet eller det viser seg at løsningen må videreutvikles. Det er begrenset hvor mye du kan endre en søknad etter at den er innlevert.

En trukket søknad blir ikke offentliggjort så lenge trekkingen skjer innen 18 måneder fra innleveringsdatoen. Da kan du levere inn en ny, revidert søknad. Denne nye søknaden blir registrert med datoen den blir innlevert. Når vi gransker den nye søknaden din vil vi ta hensyn til alt som er publisert fram til den datoen den nye søknaden ble levert. Derfor er det ofte viktig at patentsøknaden din er fullstendig ved levering slik at du ikke får behov for å trekke og levere ny søknad.

Kontakt oss på forhånd slik at du trekker søknaden på en korrekt måte.

Protest

Hvis noen leverer en protest mot at oppfinnelsen din er patenterbar eller de mener at de har rett til oppfinnelsen, vil vi informere deg om det. Den som protesterer blir ikke part i saken, men vi må ta hensyn til informasjonen i den grad den er relevant. En protest kan sendes inn når som helst i saksbehandlingen.

Administrativ patentbegrensning

Det er mulig for deg som innehaver av et patent å begrense patentet. Begrensningen gjennomføres av Patentstyret med virkning for resten av patentets gyldighetstid.

Andre klagemuligheter

Det er mulig å klage ved de ulike fasene i saksbehandlingen.
Mer informasjon om klagemuligheter

Hvor lenge varer et patent?

Et patent kan opprettholdes i inntil 20 år fra den dagen du leverer inn en søknad, så lenge du betaler årsavgifter. Du må betale en årsavgift for hvert år. Hvis du ikke betaler de nødvendige avgiftene, opphører patentet.
Oversikt over avgifter og gebyrer
Les mer om årsavgifter for patent

For legemidler og plantefarmasøytiske produkter kan du i visse tilfeller søke om inntil fem års forlengelse av beskyttelsestiden ved å søke om supplerende beskyttelsessertifikat (SPC).
Les mer om supplerende beskyttelsessertifikat (SPC) 
Søknad om supplerende beskyttelsessertifikat (SPC) (lenke til Altinn)

Etter at et patent er opphørt, har alle rett til å utnytte oppfinnelsen. I visse tilfeller kan imidlertid andres rett til å utnytte patentet være begrenset av annen lovgivning. Det kan for eksempel stride mot god forretningsskikk etter markedsføringsloven, eller ha krav på opphavsrettslig vern.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Patentstyrets kundesenter, tlf 22 38 73 00

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: