Del D, Kapittel VII - Klageadgang

1. Generelt

2. Avgjørelser med klageadgang til Klagenemnda (KFIR)

2.1 Klage etter patl. § 26

2.1.1 Avslag av patentsøknaden

2.1.2 Henlegging av søknaden på grunn av manglende årsavgift

2.1.3 Innsigelse

2.1.4 Avslag på krav om gjenopptakelse

2.1.5 Krav om overføring

2.1.6 Avslag på krav om å holde dokumenter unntatt allmenn tilgjengelighet

2.1.7 Avslag på krav om utlevering av deponert prøve

2.2 Klage på avgjørelse om administrativ patentbegrensning

2.3 Klage på avgjørelse om administrativ overprøving

2.4 Klage på avslag på krav om fortsatt behandling til tross for fristoversittelse

2.5 Klage på avgjørelse om forlenget beskyttelse (SPC) for legemidler eller plantefarmasøytiske produkter

3. Spesielle avgjørelser og klageadgang knyttet til videreføring av internasjonale patentsøknader

3.1. Innlevering

3.2 Uavhengige oppfinnelser

3.3 Omprøving

3.4 Begrensning av patentkravene

4. Europeiske patentsøknader

5. Frist for klage til Klagenemnda og domstolen

5.1 Klagefrist på administrativ begrensning

6. Fortsatt behandling til tross for fristoversittelse for oversitting av klagefristen

7. Eksempler på avgjørelser som ikke kan påklages til Klagenemnda (KFIR)

7.1 Henlegging av søknaden på grunn av manglende svar eller manglende meddelelsesgebyr

7.2 Trekking – avkall på patent

7.2.1 Patentsøknad under behandling

7.2.2 Innsigelsesbehandling

7.2.2.1 Tilbaketrekking av innsigelsen

7.2.2.2 Innsigelsesbehandling der patenthaver gir skriftlig avkall på patentet og det erklæres opphørt

7.2.3 Europeisk patentsøknad

7.3 Avslag på krav om deling

7.4 Avslag på krav om utskillelse

7.5 Fastsettelse av frister

8. Eksempel på forhold (ikke formell avgjørelse) som ikke kan påklages

8.1 Ikke godtatt prioritetskrav

9. Avgjørelser med delvis klageadgang

1. Generelt

I «Patentstyrelova», § 3 første ledd, fremgår adgangen til å klage på avgjørelser i saksbehandlingen:

Avgjørelser i Patentstyret kan bare påklages i de tilfeller hvor loven eller forskriftene inneholder hjemmel for å klage (2. avd. sak nr. 7820).

Selv om en klage frafalles, kan den prøves dersom særlige grunner taler for det.

Avgjørelser i Klagenemnda (KFIR) kan bringes inn for domstolene.

Etter at klagefristen er utløpt, kan en patentsøker eller patenthaver begjære fortsatt behandling til tross for fristoversittelse etter patl. § 72.

2. Avgjørelser med klageadgang til Klagenemnda (KFIR)

patl. § 26
patl. § 39 d
patl. § 52 e
patl. § 75
patl. § 85

Adgangen til å påklage avgjørelser i saksbehandlingen i Patentstyret fremgår forskjellige steder i patentloven og patentforskriften, alt ettersom typen avgjørelse som kan påklages, og om hvem som har adgang til å innlevere klage.

2.1 Klage etter patl. § 26

2.1.1 Avslag av patentsøknaden

patl. § 26 første ledd

En patentsøknad skal avslås med bakgrunn i patl. § 16, dersom Patentstyret finner at det foreligger hinder for å imøtekomme den. Patentsøknaden må ikke avslås før søkeren har hatt anledning til å uttale seg om hindringen.
Patentloven angir følgende mulige forhold som avslagsgrunn:

i) Søknadsgjenstanden oppfyller ikke vilkårene i patl. §§ 1 eller 2.

ii) Patentkravene er ikke klare og tydelige eller har ikke støtte i beskrivelsen, jf. patl. § 8 andre ledd første punktum.

iii) Søknaden omfatter to eller flere uavhengige oppfinnelser, jf. patl. § 10.

iv) Søknadens beskrivelse med tegninger eller patentkrav omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt, jf. patl. § 13.

v) Beskrivelsen er ikke så tydelig at en fagperson kan utøve oppfinnelsen, jf. patl. § 8 andre ledd tredje punktum eller patl. § 8 a første ledd.

Søkeren kan påklage en endelig avgjørelse ved avslag av en patentsøknad med bakgrunn i patl. § 16 i Patentstyret til Klagenemnda, se pr. del D, kap. III.

2.1.2 Henlegging av søknaden på grunn av manglende årsavgift

patl. § 26 første ledd

Betales ikke årsavgift i samsvar med patl. §§ 8 femte ledd, 41 og 42, kan søknaden opprettholdes mot betaling av kr 700 innen seks (6) måneder fra forfall (respittfrist). Betales ikke årsavgiften, henlegges søknaden etter patl. § 15, fjerde ledd, se pr. del D, kap. V, punkt 1.3.
Behandlingen av en søknad som er henlagt av denne grunn, kan ikke gjenopptas. Det kan imidlertid kreves fortsatt behandling til tross for fristoversittelse, jf. patl. § 72

Dersom fristen på 6 måneder (respittfristen) for betaling av årsavgift er utløpt før 2019.07.01: Begjæring etter patl. § 72 om å få tatt saken under behandling til tross for fristoversittelse må fremsettes og årsavgiften må være betalt senest seks måneder etter fristens utløp (jf. patl. § 72 slik denne lød før 2019.07.01).

Dersom fristen på 6 måneder (respittfristen) for betaling av årsavgift er utløpt etter 2019.07.01: Begjæring etter patl. § 72 om å få tatt saken under behandling til tross for fristoversittelse må fremsettes og årsavgiften må være betalt senest ett år etter fristens utløp, jf. patl. § 72 første ledd.

Avgjørelsen om henleggelse av søknaden kan også påklages av søkeren til Klagenemnda.

2.1.3 Innsigelse

patl. § 26 andre ledd

En endelig avgjørelse av en innsigelse mot et patent i Patentstyret, enten at patentet oppheves etter patl. § 25 første ledd eller at innsigelsen forkastes etter patl. § 25 tredje ledd, kan påklages til Klagenemnda av patenthaveren eller innsigeren dersom avgjørelsen har gått vedkommende imot, se pr. del D, kap. II, punkt 5.

Avvisning av innsigelsen på formelt grunnlag etter patl. § 24 fjerde ledd, eller at patentet er opprettholdt i endret form etter patl. § 25 fjerde ledd, kan også påklages av innsigeren til Klagenemnda.

(For delvis medhold, se punkt 9).

2.1.4 Avslag på krav om gjenopptakelse

patl. § 26 tredje ledd

Blir et krav om gjenopptakelse etter patl. § 15 tredje ledd eller patl. § 20 første ledd avslått, kan avgjørelsen påklages av søkeren til Klagenemnda.

2.1.5 Krav om overføring

patl. § 26 tredje ledd

Blir et krav om overføring etter patl. § 18 imøtekommet, kan avgjørelsen påklages av søkeren til Klagenemnda. Blir et krav om overføring etter § 18 avslått, kan avgjørelsen påklages av den som har fremsatt kravet.

2.1.6 Avslag på krav om å holde dokumenter unntatt allmenn tilgjengelighet

patl. § 26 fjerde ledd

Blir et krav om å holde dokumenter unntatt allmenn tilgjengelighet etter patl. § 22 femte ledd avslått, kan avgjørelsen påklages til Klagenemnda av den som har fremsatt kravet.

I patl. § 22 femte ledd gjelder dokument som inneholder forretningshemmeligheter som ikke angår en oppfinnelse som det søkes eller er meddelt patent på i saken, og Patentstyret kan, når særlige grunner foreligger, etter krav bestemme at dokumentet ikke skal være allment tilgjengelig. Er et slikt krav inngitt, blir dokumentet ikke allment tilgjengelig før kravet er avslått ved rettskraftig avgjørelse.

2.1.7 Avslag på krav om utlevering av deponert prøve

patl. § 26 fjerde ledd

Blir et krav om utlevering av deponert prøve etter patl. § 22 niende ledd avslått, kan avgjørelsen påklages til Klagenemnda av den som har fremsatt kravet.

I patl. § 22 niende ledd gjelder krav om utlevering av deponert prøve som fremsettes skriftlig overfor Patentstyret og skal inneholde en erklæring om å iaktta de begrensninger i bruken av prøven som Kongen fastsetter. Kan prøven bare utleveres til en særlig sakkyndig, skal erklæringen i stedet avgis av denne.

2.2 Klage på avgjørelse om administrativ patentbegrensning

patl. § 39 d

Dersom den endelige avgjørelsen i Patentstyrets første avdeling ikke går ut på at patentet skal begrenses i samsvar med patenthaverens krav, kan patenthaveren påklage avgjørelsen til Klagenemnda, se pr. del D, kap. IV, punkt 5

Avvisning av begrensningen på formelt grunnlag kan også påklages Klagenemnda av patenthaveren, se pr. del D, kap. IV, punkt 2

En avgjørelse om begrensning av patentet som er tatt på tross av at det er reist søksmål om overføring av patentet, eller utlegg ikke er bortfalt, kan ikke påklages, se pr. del D, kap. IV, punkt 5.

2.3 Klage på avgjørelse om administrativ overprøving

patl. § 52 e

Avgjørelsen av et krav om administrativ overprøving i Patentstyret kan påklages til Klagenemnda av den parten som avgjørelsen har gått imot, se pr. del D, kap. VI, punkt 5.

Avvisning av overprøvingen på formelt grunnlag kan også påklages Klagenemnda (KFIR) av den som har levert inn krav om overprøving, se pr. del D, kap.VI, punkt 2.

2.4 Klage på avslag på krav om fortsatt behandling til tross for fristoversittelse

patl. § 75

Avslag på krav om fortsatt behandling til tross for fristoversittelse etter patl. §§ 72 og 73 kan av patentsøkeren eller patenthaveren påklages til Klagenemnda.

Avvisning av kravet om fortsatt behandling til tross for fristoversittelse på formelt grunnlag kan også påklages til Klagenemnda av patentsøker eller patenthaver.

2.5 Klage på avgjørelse om forlenget beskyttelse (SPC) for legemidler eller plantefarmasøytiske produkter

pf. § 85

Dersom en søknad om sertifikat avslås eller henlegges, kan søkeren påklage avgjørelsen til Klagenemnda.

Avslag på krav om endring av et sertifikats gyldighetsperiode tas under behandling av Klagenemnda dersom den som avgjørelsen har gått imot, innen den frist som er fastsatt i pf. § 85 gir Patentstyret skriftlig melding om at kravet opprettholdes. Fastsatt gebyr skal betales, se pr. del C, kap. V, punkt 5.

3. Spesielle avgjørelser og klageadgang knyttet til videreføring av internasjonale patentsøknader

patl. § 30
patl. § 31
patl. § 36
patl. § 37
patl. § 38

3.1. Innlevering

patl. § 31
patl. § 38

Dersom en internasjonal patentsøknad på et annet språk enn norsk og engelsk skal videreføres, jf. patl. § 31, eller omprøves, jf. patl. § 38, se punkt 3.3, skal en oversettelse til norsk eller engelsk av beskrivelse, patentkrav og sammendrag leveres til Patentstyret innen 31 måneder fra den internasjonale leveringsdagen, eventuelt prioritetsdatoen.

Mot fastsatt tilleggsgebyr, jf. betalingsforskriften § 35 nr. 1, kan søkeren få en ytterligere frist på to (2) måneder for levering av oversettelse.

Dersom oversettelse ikke innleveres innen fristen, skal søknaden anses som trukket hva angår Norge, se pr. del A, kap. V, punkt 2.3.

Har Patentstyret fattet avgjørelse i en internasjonal søknad etter patl. § 31, og søkeren er uenig i grunnlaget for denne avgjørelsen, kan den påklages til Klagenemnda i henhold til patl. § 26 første ledd. Innrømmer søkeren at fristoversittelse har funnet sted, kan fortsatt behandling til tross for fristoversittelse kreves etter vilkårene i patl. § 72.

3.2 Uavhengige oppfinnelser

patl. § 36 andre ledd

Dersom en del av en internasjonal patentsøknad ikke har vært gjenstand for internasjonal nyhetsgransking eller patenterbarhetsvurdering fordi søknaden er ansett å omfatte flere oppfinnelser som er uavhengige av hverandre, og søkeren ikke innen fastsatt frist har betalt fastsatt tilleggsgebyr til den internasjonale myndigheten, skal Patentstyret vurdere om søknaden omfatter flere oppfinnelser som er uavhengige av hverandre, jf. patl. § 36 første ledd, se pr. del A, kap. V, punkt 2.5.

Har Patentstyret tatt en avgjørelse i en internasjonal patentsøknad etter patl. § 36 første ledd om at patentsøknaden omfatter uavhengige oppfinnelser, og søkeren er uenig i denne avgjørelsen, kan den påklages til Klagenemnda i henhold til patl. § 36 andre ledd.

3.3 Omprøving

patl. § 38

Dersom den mottakende myndigheten (RO) for den internasjonale søknaden har avslått å fastsette internasjonal leveringsdag, eller har erklært at søknaden skal anses trukket tilbake eller at krav om at søknaden skal omfatte Norge skal anses trukket tilbake, skal Patentstyret på søkerens krav prøve om avgjørelsen var riktig. Det samme skal gjelde når det internasjonale byrå har erklært at søknaden skal anses trukket tilbake.

For krav om omprøving og avgjørelse, se pr. del A, kap. V, punkt 2.2. Søkeren har ikke adgang til å klage en slik avgjørelse inn for Klagenemnda (KFIR).

3.4 Begrensning av patentkravene

patl. § 37

Dersom en del av en internasjonal patentsøknad ikke har vært gjenstand for internasjonal forberedende patenterbarhetsprøving fordi søkeren etter henvendelse fra vedkommende myndighet har begrenset patentkravene, skal den del av søknaden som ikke er prøvet, anses trukket tilbake, med mindre søkeren betaler fastsatt gebyr til Patentstyret innen to måneder fra Patentstyret har anmodet om dette under henvisning til begrensningen i den prøving som er foretatt, se pr. del A, kap. V, punkt 2.6.

Søkeren har ikke adgang til å klage en slik avgjørelse inn for Klagenemnda (KFIR).

4. Europeiske patentsøknader

patl. § 66 h

Avslås en europeisk patentsøknad, har dette samme virkning som om en søknad om patent her i riket ble avslått av Patentstyret.

Søknadsbehandlingen og klageadgangen er lagt til EPO som patentmyndighet.

5. Frist for klage til Klagenemnda og domstolen

patl. § 27
patl. § 39 d første ledd

Klagefristene er fastlagt i patl. § 27, både for klage til Klagenemnda og eventuelt til domstolene. Klage på alle de nevnte avgjørelsene under punkt 2, unntatt klage på administrativ begrensning (patl. § 39 d første ledd), må være innkommet til Patentstyret innen to måneder fra den dag meddelelse om avgjørelsen ble sendt vedkommende part.

5.1 Klagefrist på administrativ begrensning

patl. § 39 d andre ledd
patl. § 39 d tredje ledd

For administrativ begrensning er klagefristen én måned fra den dagen meddelelse om avgjørelsen ble sendt til patenthaveren, både til Klagenemnda (KFIR), og til domstolene.

6. Fortsatt behandling til tross for fristoversittelse for oversitting av klagefristen

patl. § 72
patl. § 75

Er en klagefrist utløpt, kan likevel en patentsøker eller patenthaver kreve fortsatt behandling til tross for fristoversittelse etter de vilkår som er fastlagt i patl. § 72. Avslag på kravet etter patl. § 72 kan av patentsøkeren eller patenthaveren påklages til Klagenemnda (KFIR), jf. patl. § 75.

7. Eksempler på avgjørelser som ikke kan påklages til Klagenemnda (KFIR)

7.1 Henlegging av søknaden på grunn av manglende svar eller manglende meddelelsesgebyr

patl. § 15 andre ledd
patl. § 20

Unnlater søker å svare på en uttalelse innen en angitt frist vil søknaden bli henlagt etter patl. § 15 andre ledd, se pr. del D, kap. V, punkt 1.2.

Betales ikke fastsatt meddelelsesgebyr innen to måneder etter at søkeren er underrettet om at patent kan meddeles, skal søknaden henlegges etter patl. § 20, se pr. del D, kap. V, punkt 1.4.

En beslutning om endelig henlegging kan ikke ankes til Klagenemnda. Det er imidlertid mulig å kreve fortsatt behandling til tross for fristoversittelse, jf. patl. § 72, og videre kan avslag av krav om gjenopptaking ankes, jf. patl. § 26 tredje ledd, se pkt. 2.1.4.

7.2 Trekking – avkall på patent

7.2.1 Patentsøknad under behandling

Søkeren kan be om å få trukket søknaden. Trekking av en patentsøknad kan kun skje skriftlig. Søknaden trekkes med virkning fra og med den dag Patentstyret mottok kravet om trekking. Søknadsbehandlingen kan ikke gjenopptas i en søknad som er trukket, og det er ikke mulighet for fortsatt behandling til tross for fristoversittelse, se pr. del D, kap. V, punktene 2.1 og 2.2.

7.2.2 Innsigelsesbehandling
7.2.2.1 Tilbaketrekking av innsigelsen

patl. § 24 sjuende ledd
pf. § 38

Dersom innsiger trekker en innsigelse tilbake under innsigelsesbehandlingen, kan innsigelsesbehandlingen fortsettes dersom særlige grunner taler for det, jf patl. § 24 sjuende ledd. Behandlingen av innsigelsen kan bare fortsettes dersom Patentstyret varsler patenthaveren om dette innen to måneder etter at Patentstyret fikk melding om at innsigelsen er trukket, jf. pf. § 38, se pr. del D, kap. II, punkt 4.4.

Dersom avgjørelsen av innsigelsesbehandlingen går patenthaveren imot, er det klageadgang til Klagenemnda. Derimot har ikke innsiger mulighet til å påklage avgjørelsen uansett utfall.

7.2.2.2 Innsigelsesbehandling der patenthaver gir skriftlig avkall på patentet og det erklæres opphørt

patl. § 54

Gir patenthaveren overfor Patentstyret skriftlig avkall på patentet, skal Patentstyret erklære patentet for opphørt (patl. § 54). Innsiger kan skriftlig kreve at innsigelsesbehandlingen skal fortsette innen fastsatt frist etter at Patentstyret har informert innsiger om opphøret av patentet og muligheten til å kreve dette. Dersom krav fra innsiger ikke innkommer før fristens utløp, avsluttes innsigelsesbehandlingen. Avgjørelsen om å avslutte innsigelsesbehandlingen oversendes partene, se pr. del D, kap. II, punkt 4.6.

Denne avgjørelsen gir ikke klageadgang til Klagenemnda (KFIR).

7.2.3 Europeisk patentsøknad

patl. § 66 h andre ledd
patl. § 66 m

Trekkes en europeisk patentsøknad eller angivelse av at søknaden skal omfatte Norge tilbake, eller skal søknaden eller angivelsen etter den europeiske patentkonvensjonen anses trukket tilbake, og søknaden ikke gjenopptas etter konvensjonen artikkel 121, har dette samme virkning som om en søknad om patent her i riket trekkes eller anses trukket tilbake hos Patentstyret, se pr. del D, kap. V, punkt 2.3. En slik avgjørelse tatt i EPO kan ikke påklages i Norge, og det er heller ikke mulighet for å kreve fortsatt behandling til tross for fristoversittelse her.

7.3 Avslag på krav om deling

pf. § 22

Dersom Patentstyret avslår et krav om deling medfører dette at den innleverte søknaden mister innleveringsdagen til den opprinnelige søknaden, og blir en ny søknad med innleveringsdag på den dag den ble mottatt i Patentstyret, se pr. del C, kap. VI, punkt 6.3e.

Et avslag av krav om deling kan ikke påklages til Klagenemnda (KFIR), se pr. del C, kap. VI, punkt 6.1.

Stamsøknaden kan bli nyhetshindrende for den nye søknaden etter patl. § 2, se  pr. del C, kap. VI, punkt 6.3e. Den nye søknaden kan da avslås i henhold til patl. § 2, noe som gir klageadgang til Klagenemnda (KFIR).

7.4 Avslag på krav om utskillelse

pf. § 24

Dersom Patentstyret avslår et krav om utskillelse medfører dette at den innleverte søknaden mister innleveringsdag fra den dag endringen i den opprinnelige søknaden første gang innkom, og blir en ny søknad med innleveringsdag på den dag den ble mottatt i Patentstyret, se pr. del C, kap. VI, punkt 6.3e.

Et avslag av krav om utskillelse kan ikke påklages til Klagenemnda, se pr. del C, kap. VI, punkt 6.2.

Endringen i den opprinnelige søknaden kan bli blir nyhetshindrende for den nye søknaden etter patl. § 2. Den nye søknaden kan da avslås i henhold til patl. § 2, noe som gir klageadgang til Klagenemnda (KFIR), se pr. del C, kap. VI, punkt 6.3e.

7.5 Fastsettelse av frister

Frister pålagt i patentloven, patentforskriften, eller de frister Patentstyret fastsetter kan ikke påklages til Klagenemnda (KFIR).

8. Eksempel på forhold (ikke formell avgjørelse) som ikke kan påklages

8.1 Ikke godtatt prioritetskrav

patl. § 6

Dersom Patentstyret nekter å godta et prioritetskrav behøver ikke dette å få betydning for utfallet av en patentsøknad. En slik nektelse gir derfor ikke mulighet for å klage nektelsen inn for Klagenemnda (KFIR), se pr. del A, kap. IV, punkt 3.

Imidlertid, dersom et dokument er publisert etter søknadens krevde prioritetsdag, men før innleveringsdagen, og er av betydning for vurderingen av patenterbarheten, kan nektelse av prioritetskrav etter patl. § 6 medføre at søknaden blir avslått etter patl. § 2, noe som gir klageadgang. (2. avd. sak nr. 6061).

9. Avgjørelser med delvis klageadgang

Den som har fått medhold i en avgjørelse, har ikke klageadgang, men i enkelte tilfeller der vedkommende har fått bare delvis medhold, kan likevel klageadgang oppstå. Et eksempel på dette kan være under en innsigelsesbehandling der patenthaveren har levert ett prinsipalt kravsett, og ett eller flere subsidiære kravsett, og innsigelsens avgjørelse begrunnes ut fra et subsidiært kravsett. I et slikt tilfelle kan begge (alle) parter oppnå klageadgang.