Søk patent i Noreg

Vi tilrår at du les alle 13 punkta før du trykker «Start ny patentsøknad».

Søknadsprosessen

 1. Skriv og send søknad

  Søknaden skal innehalde:

  • Ei detaljert forklaring av oppfinninga
  • Patentkrav som definerer vernet til oppfinninga
  • Søknadsskjema med tittel, namn på søkjar, namn på oppfinnar m.v.

  Patentstyret kontrollerer formelle krav dersom søknadsavgifta er betalt. Dersom søknaden inneheld formelle manglar, vil du få eit brev frå Patentstyret med ein kort frist for å rette opp desse.

  Les meir om å førebu søknaden

 2. 5-7 mnd.

  Første vurdering av søknad

  Innan 5-7 månader får du eit brev som seier om søknaden kan bli patent eller ikkje.  Her har vi vurdert framstillinga og patentkravet i søknaden, og samanlikna desse med kjend teknikk vi har søkt fram. Vi gir deg ein svarfrist til å rette opp eventuelle manglar ved søknaden.

  Les meir om prosessen her

 3. Svar innan fristen

  Når du svarer fyrste gong, kan søknaden allereie då blir godkjend til meddeling, dersom alle kriteria er innfridde.

  Når du har utbetra alle manglane ved søknaden, kan den bli godkjend som patent dersom du ønskjer det.

  Les meir om å overhalde fristen

 4. <12 mnd.

  Søkje patent i andre land

  Har du tenkt å søkje om vern av den same oppfinninga i andre land? Då må du gjere det innan 12 månader for å behalde same verknadsdato som den norske søknaden din.

  Les meir om å søkje patent i andre land 

 5. 18 mnd.

  Kunngjering

  18 månader etter innleveringsdato blir søknaden din offentleggjord.  Det betyr at søknaden og all korrespondanse i saka blir gjord tilgjengeleg for alle i heile verda. Dersom du trekkjer søknaden før denne fristen, blir søknaden verande hemmeleg.

  Les meir om prosessen

 6. Patent

  Dersom oppfinninga kan patenterast og det formelle med søknaden er i orden, blir søknaden godkjend til patent. Patentet ditt blir publisert og delt med heile verda!

  Les meir på sida "Du har fått ein rett"

Har du lese alle 13 punkta øvst på sida?