Foto: European Patent Office (EPO), München
Foto: European Patent Office (EPO), München

Bedrifter i næringer med patenter, registrerte varemerker og design er motoren i norsk økonomi

(25. september 2019) En ny europeisk undersøkelse viser at næringer med utstrakt bruk av patentering, varemerke- og designregistrering både tjener mest og betaler sine ansatte best.

Om lag 50 % av den totale økonomiske aktiviteten i EU kommer fra IPR-intensive næringer hvert år, hele 6 552 milliarder euro. Det er første gang Norge er med i denne studien.

  • Hele 49 % av Norges brutto nasjonalprodukt (BNP) kommer fra IPR-intensive næringer
  • En fjerdedel av de sysselsatte i Norge bidrar dermed til halve BNP
  • IPR-intensive næringer betaler betydelig høyere lønn til sine ansatte enn andre næringer i EU

Dette er noen av hovedfunnene i en rapport som er utarbeidet av de europeiske IPR-organisasjonene EPO og EUIPO. Rapporten viser viktigheten av patenter, varemerker og design for europeisk økonomi, sysselsetting og lønnsvekst.  Studien tar for seg perioden 2014 til 2016.

BNP-bidrag  IPR-intensive Varemerke-intensive  Design-intensive Patent-intensive Åndsverk-intensive
EU 44,8 %* 37,3 % 16,2 % 16,1 % 6,9 %
NORGE 49,1 %* 42,5 % 23,6 % 28,4 % 5,1 %

*Tallet viser bidraget fra alle bedrifter som er intensive i minst én av de aktuelle rettighetene det er sett på, og er ikke summen av tallene for hver rettighet.

— Studien forteller oss hvor viktig IPR-intensive bedrifter er for norsk økonomi og sysselsetting, sier direktør Per A. Foss i Patentstyret. IPR betyr stadig mer som virkemiddel for næringslivets konkurranseevne, og for små og mellomstore bedrifters vekstpotensial.

De IPR-intensive næringene stod for 82 % av EUs handel med resten av verden og genererte 29 % av alle arbeidsplassene i EU i perioden 2014-2016. Gjennomsnittlig i perioden sysselsatte næringene nesten 63 millioner mennesker i EU. I samme periode genererte IPR-intensive næringer nesten 45 % av den totale økonomiske aktiviteten (BNP) i EU på 6 552 milliarder euro.

Selv om de IPR-intensive næringene i Norge sysselsatte en noe lavere andel (670 000 arbeidsplasser som tilsvarer 26 % av arbeidsstokken), stod de likevel for hele 49 % av BNP i Norge (1 700 milliarder norske kroner i følge studien).

IPR-intensive bedrifter betaler betydelig høyere lønn til sine ansatte enn bedrifter i andre næringer (47 %). Dette samsvarer med at verdien per arbeidstaker er høyere i IPR-intensive næringer enn andre steder i økonomien.

Lenker til mer informasjon om rapporten
«IPR-intensive industries and economic performance in the European Union»

Pressemelding fra EPO og EUIPO (PDF)
Hovedfunn fra rapporten (PDF)
Hele rapporten (PDF)

Om studien
Dagens rapport er den tredje i en serie økonomiske studier som viser IPR-intensive næringers bidrag til EUs økonomi. Den dekker et bredt spekter av IP-rettigheter – blant annet varemerker, patenter, design, opphavsrett og geografiske indikasjoner - og vurderer en rekke økonomiske indikatorer, spesielt bruttonasjonalprodukt (BNP), sysselsetting, utenrikshandel og lønn.

Det er 353 IPR-intensive næringer i EUs økonomi. IPR-intensive næringer er definert ved at de har et eierskap til IP-rettigheter per ansatt som er over gjennomsnittet sammenlignet med andre IPR-brukende næringer.

Tre land som ikke er medlem av EU - Norge, Island og Sveits - er inkludert i studien denne gangen. Beregningen av bidraget fra IPR-intensive næringer i de landene var basert på antakelsen om at industrier som er IPR-intensive i EU-28, også er IPR-intensive i de tre landene. Med andre ord ble det ikke gjennomført noen egen matchingøvelse for dem. Dette ble hovedsakelig gjort for å sikre sammenlignbarheten av resultatene med EUs resultater.

I forbindelse med den andre studien om IPR-intensive næringers bidrag til EUs økonomi for årene 2011-2013, utarbeidet Patentstyret i 2016 en egen studie basert på samme metodikk: «IR-intensive næringer og økonomiske bidrag i Norge (2011-2013)»

Om EPO (European Patent Office)
Med nesten 7 000 ansatte er European Patent Office (EPO) en av de største institusjonene for offentlig tjenesteyting i Europa. EPO har hovedkontor i München med kontorer i Berlin, Brussel, Haag og Wien, og ble stiftet med sikte på å styrke samarbeidet om patenter i Europa. Gjennom EPOs sentraliserte prosedyre for tildeling av patenter, kan oppfinnere oppnå patentbeskyttelse i opptil 44 land og et marked på rundt 700 millioner mennesker. Norge har vært medlem av EPO siden 2008. epo.org

Om EUIPO
EUIPO er et desentralisert byrå i EU med base i Alicante, Spania. De administrerer registreringen av EU-varemerker og EU-design med virkning i alle EUs medlemsstater. EUIPO utfører også samarbeidsaktiviteter med de nasjonale og regionale immaterielle rettighetskontorene i EU. euipo.europa.eu

  


Vi har mottatt spørsmål fra en leser som lurer på om oljeindustrien inngår i resultatet for Norge.

Det gjør den; det er spesielt to næringer (næringsgrupper) som er direkte relatert til utvinning av olje, og som er funnet å være intensive i bruk av immaterielle rettigheter (IR) i EU-studien. Disse næringsgruppene er 06.10 Utvinning av råolje og 09.10 Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og natur-gass.

Det er ikke angitt hvor stort BNP-bidraget fra disse er. I studien nevnt over for perioden 2011-2013 har imidlertid Patentstyret sett på dette. Bidraget til BNP for næringer relatert til olje- og gassutvinning var da ca 23 % av totalt ca 51 % for alle IR-intensive næringer.

 

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: