Regjeringen foreslår å forenkle patentloven

12. mars 2019: Regjeringen foreslår flere endringer i patentloven. Det foreslås også enkelte endringer i varemerkeloven og designloven. Hovedformålet er å gjøre det enklere og billigere for næringslivet å ivareta rettighetene sine.

Proposisjonen inneholder et forslag om å senke terskelen for å få saker behandlet videre etter fristoversittelser overfor Patentstyret. Det vil gjøre det enklere og billigere å få gjenopprettet rettigheter som ellers kunne gått tapt ved fristoversittelse.

Det foreslås også å innføre adgang til å få gjenopprettet tidsprioriteten for en patentsøknad der fristen for dette er oversittet, for å harmonisere norsk regelverk med internasjonale regler om dette.

Regjeringen ønsker også å forenkle ordningen med administrativ patentbegrensning , slik at den norske ordningen bringes mer på linje med det som gjelder for europeiske patenter. Patentstyret skal ikke lenger vurdere om det begrensede patentet oppfyller kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde, og det skal ikke lenger være mulig å begjære endring av bare patentbeskrivelsen. Det skal fortsatt være mulig å begjære administrativ patentbegrensning parallelt med en ugyldighetssak om patentet for domstolene.

Proposisjonen inneholder også et forslag om å åpne for at et krav om administrativ overprøving av et patent kan bygge på at kravene til beskrivelsen av oppfinnelsen ikke er oppfylt, noe som vil gi et enklere og rimeligere alternativ til domstolsbehandling for de som ønsker å gjøre denne ugyldighetsgrunnen gjeldende.

Samtidig foreslås en endring i designloven slik at navnet på designeren ikke lenger må oppgis i søknad om designregistrering, for å forenkle behandlingen av internasjonale designregistreringer.

Proposisjonen inneholder også forslag om en del andre mindre endringer i patentloven, designloven og varemerkeloven.

Les pressemeldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 52 L (2018–2019) Endringer i patentloven mv. (forenklinger)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: