To kvinner diskuterer en sak
Foto: iStockphoto

Beskytter fortrolig kommunikasjon mellom patentrådgivere og klienter

(1. juli 2021): En ny lov gir patentrådgivere vern mot å oppgi fortrolig kommunikasjon med klientene sine om patentrettslige forhold under en eventuell rettssak. Advokater har et lignende vern. Loven trådte i kraft 1. juli 2021.

Tilgang til kompetent og fortrolig patentrådgivning bidrar til å fremme bruk av patentsystemet og sikre at systemet fungerer best mulig.

For eksempel kan oppfinnere ha behov for råd om en oppfinnelse oppfyller kravene for å få patentbeskyttelse og utforming av patentsøknader. Den tidsbegrensede eneretten et patent gir, gjør det mulig for oppfinnere å tjene inn utviklingskostnadene og få en rimelig fortjeneste, og samtidig legge til rette for videre innovasjon. For at oppfinnere skal kunne ivareta sine interesser og søke om patent er det en forutsetning at kommunikasjonen med patentrådgivere kan være åpen og fortrolig.

Loven innebærer at de norske reglene om bevisforbud for patentrådgivning bringes nærmere regelverket i våre nordiske naboland og flere andre europeiske land. Det vil sikre at norske patentrådgivere konkurrerer på samme vilkår som konkurrenter i andre land.

De nye reglene gjelder for autoriserte patentrådgivere, såkalte «European Patent Attorneys» hos Det europeiske patentverket (EPO). Det er i dag 95 norske patentrådgivere som har slik autorisasjon.
Se listen over European Patent Attorneys på nettsidene til EPO.

Viktig: De nye reglene har ikke betydning for alminnelige regler om kjent teknikk og innsyn i patentsøknader og andre dokumenter hos Patentstyret.

Regelverk:
Lovvedtak innebærer endringer i straffeprosessloven § 119 og tvisteloven § 22-5.
Loven trådte i kraft 1. juli 2021

Prop. 165 L (2020–2021) Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven mv. (bevisforbud for patentrådgivning)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: